Današnja 13. seja Občinskega sveta Ormož je minila v znamenju druge obravnave Odlokov o občinskih gospodarskih javnih službah rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin; odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda; ravnanja z odpadki ter
odlokov o pogojih za podelitev koncesije za redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest ter odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
Svetniki so vse Odloke v pripravljeni obliki potrdili, čeprav so ob Odloku o občinski gospodarski javni službi rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin še vedno imeli pomisleke. Predstavniki stranke SMC so s tem v zvezi vložili dva amandmaja. Menijo namreč, da bi v Odloku bilo potrebno natančno zapisati, kakšne pristojnosti bodo v bodoče Krajevne skupnosti v zvezi z vzdrževanjem cest še imele. Amandamaje sta podprla tudi svetnika Alojzija Rajh, ki je tudi predsednica KS Ivanjkovci in Emil Trstenjak, ki je predsednik KS Miklavž pri Ormožu:

Svetnik iz vrst Nove Slovenije dr.Simon Kolmanič pa je takšnega mnenja:

V zagovor pripravljenemu spornemu Odloku pa je svoje mnenje o vloženih amandmajih in o vsebini Odloka končno dodal tudi Milan Železnik iz Evropskega pravnega centra, ki Odloke za občino Ormož pripravlja v okvirih trenutno veljavne zakonodaje v Sloveniji:

Potem so sprejeli še spremembe Odloka o lokacijskem načrtu za Obrtno cono Ormož. Šlo je sicer za tekstualno spremembo oziroma dodatek, da so možna odstopanja in odmiki gradbenih linij znotraj zemljišč in odmiki od začrtanih fasad. Z nekaj spremembami pa so potem dopolnili še Odlok o kategorizaciji občinskih cest. Šlo je za prvo obravnavo odloka, ki navaja predvsem spremembo kategorizacije cest zaradi modernizacije proge Pragersko – Hodoš, pa tudi nekaterih drugih po občini, skupaj v dolžini 5638 metrov ( v Osluševcih, Trgovišču pri Gobanu, v Veliki Nedelji, Vičancih, Senešcih, v Ormožu, Pavlovcih, Libanji, Ivanjkovcih, Žerovincih, v Velikem Brebrovniku, Hermancih, v Miklavžu pri Ormožu, Loperšicah, na Humu in na meji z občino Sveti Tomaž: V Strjancih in Bratonečicah).
Sledilo je letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in potrditev DIIP-a za prijekt »Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož«. Gre za 7 javnih stavb, ki se jim obeta energetska sanacija, in sicer OŠ Velika Nedelja ter Športna dvorana v Veliki Nedelji, OŠ in VRTEC v Miklavžu pri Ormožu, Podružnična šola na Kogu ter osnovni šoli Ormož in Ivanjkovci. Vodja oddelka za gospodarstvo na Občini Ormož mag. Karmen Štumberger pojasni:

Na koncu so svetniki potrdili še predlagan odpiralni čas in nove cene za letno kopališče Ormož. Odpiralni čas bo od 9.do 19.ure, nočno kopanje ob petkih, sobotah in nedeljah pa od 20.do 22.ure. Cene vstopnic in drugih storitev na kopališču pa bodo višje za 20 odstotkov. (Teh niso zviševali že od leta 2012).

Posnetek seje si boste na programu KTV ORMOŽ lahko ogledali v četrtek ob 21.10, v petek ob 11.10 in v nedeljo ob 20.uri.