Svetniki občinskega sveta Ormož so na minuli seji potrdili kar nekaj sprememb različnih odlokov, med temi je tudi ODLOK, da se otrokom, ki ne obiskujejo vrtca, v letu pred vstopom v šolo zagotovi 240 ur brezplačne vključevanja v vzgojo in izobraževanje.
Svetniki so sprejeli še zadnji rebalans proračuna v tem mandatu. Proračun za leto 2018 je bil ob sprejetju prvega rebalansa usklajen na višino 19.449.194,00 evrov, sedaj so ga znižali za 200 tisoč evrov. Sicer pa je konec leta 2018 je planiran ostanek sredstev v višini 400.000 evrov, kar v večini predstavlja prenos neporabljenih namenskih sredstev iz naslova okoljskih dajatev za odpadke, znižali pa so se tudi socialni transferji. A se je zvišala vrednost nekaterih investicij, je pojasnil župan. Med temi je treba 120.000 evrov zagotoviti še za dokončanje del na nogometnem igrišču Ormož; 104.878, 00 evrov pa je treba zagotoviti tudi za dodatna dela pri prenovi stare komunale, kjer bo v bodoče hostl, tržnice in prostorov KOŠ-a.
Med drugim so se svetniki seznanili tudi s »Cestno prometno strategijo občine«. Ta ima pet strateških ciljev (izboljšati prometno varnost, zagotoviti mobilnost ranljivih skupin, uravnotežiti potovalne navade prebivalcev v občini, postopno izboljšanje dostopnosti krajevnih središč in naselij za kolesarski promet in okolju prijazen avtomobilski promet in dvigniti privlačnost prometnih površin za ljudi v mestu in krajevnih središčih), je povedal mag. Sebastjan Toplak iz Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, ki prometno strategijo za Ormož pripravlja v sodelovanju s podizvajalcem podjetjem ZEU. Predstavitev strategije je bil tudi zaključek sicer enoletnega procesa priprave, za izdelavo katere je občina uspela pridobiti sofinancerki delež v višini 85% s strani Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije iz Sklada za podnebne spremembe 2017 in 2018.
Svetniki so dali vedeti, da si želijo več jasnih in konkretnejših rešitev za mesto, ki še vedno nima rešenih določenih prometnih situacij. Med drugim, da bi v mestu bilo potrebno umiriti promet, kar pomeni umik kmetijske in težke gradbene mehanizacije.

Četrta javna razprava in obenem tudi zadnja v sklopu priprave celostne prometne strategije Občine Ormož, bo danes ob 16. uri v Gradu Ormož