Spoštovani g. urednik!
V skladu s 26. in 27. členom Zakona o medijih vas prosim za objavo odgovora na Izjavo za javnost Komunalnega podjetja Ormož d.o.o, ki ste jo objavili v vašem mediju pod naslovom Komunalno podjetje Ormož se odziva na izjave društva Forum Ormož.
Prosim , da objavite priloženo fotografijo in kopijo računa, ki demantirata navedbe omenjenega podjetja.
Vili Trofenik

KOPIJA dopisa DRUŠTVA FORUM ORMOŽ:

Odgovor na izjavo za javnost Komunalnega podjetja Ormož d. o . o.
Predstavitev nasprotnih dejstev

Izjava za javnost Komunalnega podjetja Ormož d. o. o. kot poskus odgovora na naši tiskovni konferenci izpostavljene nezakonitosti pri oblikovanju cen storitev ravnanja z odpadki, ki jih je ugotovil Direktorat za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor podpisana od direktorice in avtorja nezakonitih kalkulacij cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb po svoji vsebini ni vredna odziva. Ker pa je njen namen z manipulacijo številk in neresničnih navedb odvrniti pozornost od bistva problema in sicer od zavestno storjenih nezakonitosti z namenom pridobitve nedovoljene koristi, kar poleg številnih drugih storjenih nezakonitosti predstavlja kaznivo dejanje, je potrebno nanjo kljub temu odgovoriti.
Značilno in nedopustno je, da avtor izjave v več kot treh letih od uveljavitve trenutno veljavne Uredbe o oblikovanju cen ni bil v stanju pripraviti niti ene zakonite oziroma pravilne kalkulacije oziroma elaborata o cenah, ampak se vedno hote ali nehote zmoti v škodo občanov in v korist svojega podjetja in občine.
Ormoški smetar skuša v svojem odgovoru opravičiti neupoštevanje prihodkov od prodanih frakcij, ki mu jih očita ministrstvo, s trditvijo, da so ločene frakcije po obdelavi predali skladno z veljavnimi shemami oziroma, da so prihodki upoštevani v višini 17.233,82 €. Žalostno je, da tako lažno izjavo podpiše direktorica podjetja , ki mu je bilo zaupano izvajanje javnih pooblastil in kaže, da so direktorici tuje vrednote kot so etika, morala, resnicoljubnost, pravičnost in zakonitost. Direktorica ni imela nobenega pomisleka se podpisati pod lažno izjavo in lažna letna poročila, da so obdelovali zbrane mešane komunalne odpadke. Neizpodbitno je namreč dejstvo, da nikoli niso izvajali naloge iz okoljevarstvenega dovoljenja iz marca 2013, da je treba: » Na platoju se odpadke raztrese z bagrom, pri čemer se raztrga vrečke v katerih so mešani komunalni odpadki. Iz razgrnjenih odpadkov se ročno izloči naslednje vrste odpadkov…«. So pa ob moralni podpori ormoškega župana, ki se javno norčeval iz omenjene zahteve, ki jo je bilo treba brezpogojno izpolnjevati, za neopravljeno prebiranje odpadkov zaračunavali še rovokopač JCB ……. Ker odpadkov nikoli niso prebirali, jih tudi niso mogli ne podariti ne prodati. Neinformirano javnost pa poskušajo zavajati z izmišljenimi količinami odbranih frakcij in tistimi frakcijami, ki smo jih občani sami že ločene pripeljali na odlagališče. Zaradi tega so navedbe v poročilu za leto 2015 o 116.250 kg ,podobno pa tudi za dve predhodni leti, odbranih frakcij izmišljene in je tudi zaradi tega predloženi elaborat napačen oziroma nezakonit, proračun pa oškodovan zaradi premalo vplačane okoljske dajatve od omenjene količine odpadkov, ki je bila v resnici odložena na odlagališču.
Glede sramežljivega priznanja napačno izvedenega poračuna zapisanega v elaboratu o katerem so obvestili vse tri občine pa je potrebno opozoriti, da je napaka pri sklepu o ceni res upoštevana, vendar so bili elaborati sprejeti brez popravka kot je razvidno iz vsebine sprejetih sklepov občinskih svetov. Zaradi tega so vsi trije občinski sveti sprejeli sklep v katerem sta navedeni dve nasprotujoči si trditvi in sicer v 1. točki potrjujejo nezakoniti elaborat s nepopravljeno ceno, ki mora biti obvezna vsebina elaborata, v 2. točki pa drugačno ceno, ki bi naj bila »zakonita« vendar ni zaradi zgoraj navedene lumparije.

Sklicevanje na koncesijsko pogodbe iz leta 2005 (pravilno iz leta 2002) kot kršitelji napačno navajajo v svojem odgovoru in vse poznejše anekse je brezpredmetno iz dveh razlogov in sicer prvič ker je koncesijska pogodba potekla leta 2012 in so vsa njena podaljšanja nezakonita ker veljavna zakonodaja prepoveduje podelitev koncesij privatnim družbam brez razpisa in drugič ker je od podpisa pogodbe bilo sprejetih vsaj pet predpisov o oblikovanju cen storitev in so potekli vsi roki za uskladitev predpisov občin s temi predpisi. Zaradi neupoštevanja veljavne uredbe in sklicevanja na nezakonite anekse k koncesijski pogodbi, so nezakoniti vsi elaborati i cene od leta 2013. V vseh teh letih je koncesionar z odpadki ustvarjal nedovoljeni dobiček in med drugim dvakratno zaračunaval stroške sanacije deponije. Neupravičeni dobiček pa delno odvajal v občinski proračun delno pa zadrževal za sebe.
S sklicevanjem na višje cene ravnanja z odpadki v nekaterih občinah Podravja se pač ne more upravičevati zagrešenih nezakonitosti oziroma nezakonitih cen in zavestnega lastnih oškodovanja občanov. Prav tako hvaljenje koncesionarja s pridobljenimi ISO standardi ne odtehta pomanjkanje etike, morale, pravičnosti zlasti pa zakonitosti pri izvajanju zaupanih mu javnih pooblastil. Prav tako različna sponzorstva na račun nezakonito pridobljenih sredstev ne odvezuje storilcev nečednosti v škodo občanov.
Tudi sklicevanje na inšpekcije je brez predmetno, saj tudi obe pristojni inšpekciji nista dokazano opravili svojih dolžnosti. Čeprav sta v letu 2014 odkrili, da je koncesionar premalo obračunal ekološko dajatev in sta mu naložili plačilo le te z obrestmi vred pa nista odkrili, da je koncesionar občanom v letu 2014 zaračunaval okoljsko dajatev dvakrat in sicer enkrat v ceni storitve kot to izrecno predpisuje uredba in še enkrat posebej. Nedvomno pa je res, da so za ormoško sago o smeteh sokrive tako inšpekcije pa tudi drugi državni organi, ki bodo na koncu morali sprejeti svoj del odgovornosti, kar pa ne zmanjšuje odgovornosti koncesionarja in občin.
Odkrivanje nezakonitosti pri cenah komunalnih storitev še zdaleč ni zaključeno niti za obdobje veljavnosti trenutno veljavne uredbe od 1. januarja 2013 naprej, še manj pa za obdobje pred tem.

Društvo za zakonitost in pravice občanov
Forum Ormož
Vili Trofenik

opticnio_prebrana_kopija

dscn3003