S položitvijo prvih metrov duktilnih cevi na Seniku, na meji med občino Ormož in Sveti Tomaž, na vodovodnem odseku Hajndl – Kostanj (Sveti Tomaž), je Komunalno podjetje Ormož 2.junija 2021 začelo z gradnjo vodovoda v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 2014-2020 (ormoško območje).

Gradnja teče po načrtih, istočasno potekajo dela na po dveh gradbiščih. Do septembra je finančno realiziranega približno 15 odstotkov projekta.

Izvedenega je bilo 4 km cevovoda Hajndl-Kostanj, 500 m cevovoda Ormož-Hum, cevovoda Hajndl Ormož, eden v dolžini 700 m in eden v dolžini 1100 m. Prav tako tečejo pripravljalna dela na VH Vičanci, PP Vičanci VH Kostanj in PP Hum.

Kvalitetnejše oskrbe z vodo bo deležnih krepko čez petnajst tisoč prebivalcev

Gre za obsežen projekt treh občin (Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž), ki je bil zastavljen leta 2014 in prinaša izgradnjo ustrezne infrastrukture za kakovostno oskrbo s pitno vodo in izboljšavo hidravličnega stanja sistema.

Investicija zajema:
1 nov vodohran (Kostanj)
3 rekonstrukcije starih VH (Hum, Vičanci, Hajndl),
2 območji hidroforskih postaj (Hum in Vičanci)
1 rekonstrukcija prečrpalnice (Pušenci)
25.955 m posodobitve cevovodov brez vštetih prevezav (Ormož-Hum-Vodranci; Godeninci-Vodranci; VH Hajndl-Vičanci-VH Kostanj-Velika Nedelja- Podgorci, del Hajndl – Koračice, del Hajndl – Ormož)

Kot je povedal skrbnik projekta mag. ROMAN ROZMAN – višji svetovalec za razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja na Občini Ormož, je v vseh treh občinah 6.338 priključkov. Novih priključkov bo 14. Vseh prebivalcev, ki bodo deležni kvalitetnejše oskrbe pa je 15.604.

Investicija bo sofinancirana iz sredstev Evropske unije iz Kohezijskega sklada s ciljem izboljšanje javne storitve oskrbe s pitno vodo za uporabnike priključene na vodovodni sistem Ormož. Celotna vrednost investicije znaša 8.428.040,34 evrov z DDV, od tega so si občine iz Kohezijskega sklada uspele pridobiti 48%, kar pomeni 4.062.150,91 evrov in iz državnega proračuna 9% ali 716.850,16 evrov. Razliko bodo prispevale občine Ormož 33% oz. 2.817.123,24 evrov; Središče ob Dravi 4% oz.320.591,05 evrov in občina Sveti Tomaž 6% kar pomeni 511.324,97 evrov.

Izvajalec gradbenih del Komunalno podjetje Ormož d.o.o. v sodelovanju s Cestnim podjetjem Ptuj d.d. bo gradnjo opravil za 7.677.171,76 EUR z DDV.

Storitve inženiringa po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvajanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop – Ormoško območje« bo podjetje PROPLUS opravilo za 82.228,00 EUR z DDV.

Izvedba ukrepov obveščanja javnosti v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop – Ormoško območje«, ki jih bo izvajala KABELSKA TELEVIZIJA ORMOŽ pa bo vredna 23.655,80 EUR z DDV.

Gradnja bo predvidoma trajala do konca leta 2022, primopredaja opravljenega dela bo aprila 2023. Projekt bo tako zaključen maja 2023.