Od danes naprej je odprt nov razpis oziroma Javni poziv LAS, to je 4.javni poziv iz Evropskega regionalnega sklada (ESRR).

Višina skupnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje po ukrepih znaša do 116.668,05 €. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov:
Razvojno raziskovalni center (RRC Ormož), Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, do 20. 12. 2021 do 24. ure ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja Razvojno raziskovalnega centra RRC Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, do 20.12. 2021 do 12. ure.

Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja LAS UE Ormož. Vsaka operacijo se lahko predlaga za sofinanciranje samo v okviru enega izbranega ukrepa, lahko pa vpliva na doseganje več ciljev ali naslavlja več tematskih področij. Za vse operacije veljajo določena splošna pravila za sofinanciranje operacij, ki izhajajo iz Uredbe CLLD in splošnih pravil tega javnega poziva. Poleg splošnih pravil pa veljajo tudi specifični pogoji posameznega ukrepa, ki so opredeljeni v javnem pozivu.

Operacije se morajo izvesti v urbanih naseljih znotraj območja LAS UE Ormož: – Ormož, Kog, Miklavž, Ivanjkovci, Velika Nedelja in Podgorci (občina Ormož), – Središče ob Dravi (občina Središče ob Dravi) in – Sveti Tomaž (občina Sveti Tomaž).