Najbolj vroča točka na petkovi redni seji Občinskega sveta Ormož je bila nove cene programov v oddelkih predšolske vzgoje Vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ormož. Predlagane podražitve za 11,39% niso sprejeli, so se pa po obširni razpravi in (celo) po prekinitvi seje odločili, da se vrtec podraži le za toliko, za kolikor so ga s 1. aprilom 2015 pocenili. Torej v povprečju za 7,78%. V Vzgojno izobraževalnem zavodu VRTEC Ormož so zvišanje cen predlagali zaradi sprememb predpisov, ki urejajo izplačila plač zaposlenih.

Sprejeli so tudi Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2016. 85 tisoč evrov bo tako občina namenila za sanacijo usadov cest v Litmerku, Hermancih in dveh na Strmcu pri Ormožu. Gre za nujna popravila cest, saj usadi ogrožajo varnost udeležencev v prometu na omenjanih cestah, na cestah na Strmcu in v Hermancih pa usadi ogrožajo tudi oskrbo s pitno vodo.

Med Odloki, ki so jih svetniki sprejeli na minuli seji, je bil tudi Odlok o ustanovitvi šole Velika Nedelja. Na predlog Osnovne šole Velika Nedelja, znotraj katere deluje podružnična šola Podgorci, so sklenili, da se otroci s Cvetkovskega vrha, kar pomeni od hišne številke Sodinci 39 do Sodinci 54 razporedijo v šolski okoliš osnovne šole Podgorci.

Sicer pa so v drugo obravnavali Odloke o opravljanju javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo in vzdrževanja javne razsvetljave ter potrdili Odloka s pogoji za razpis koncesij, ter Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo Vinske kleti, ki jo bo gradilo podjetje Verus vinogradi d.o.o. Ormož. Načrtovana je izgradnja proizvodnega objekta v velikosti 1200 kvadratnih metrov na štirih parcelah v severovzhodnem predelu Ormoške industrijske cone.