Ormoški občinski svet je na današnji seji obravnaval dopolnjen predlog proračuna za leto 2012.
Po sklepu občinskega sveta v začetku novembra, so predlog proračuna obravnavali vsi odbori občinskega sveta. Izvedeni so bili tudi zbori občanov v vseh krajevnih skupnostih. Sklepe glede pripomb in predlogov na predlog proračuna so po zborih občanov sprejeli tudi sveti krajevnih skupnosti. Na predlog proračuna so v predvidenem roku bile vložene pripombe in predlogi s strani krajevnih skupnosti, javnega zavoda, občinskega svetnika, odborov občinskega sveta, Gasilske zveze, Prostovoljnega gasilskega društva, Območne obrtno – podjetniške zbornice in enega občana. Skupaj je pripombe in predloge vložilo 14 različnih predlagateljev.

V primerjavi s predlogom proračuna je tako obseg proračuna za leto 2012 z dopolnjenim predlogom povečan za 3,6 odstotka, oziroma za 745.573 EUR, od tega je 368.912 EUR prenos nerealiziranih projektov iz leta 2011 in 376.661 EUR novih odhodkov. Končno pa znaša 21.405.573 EUR.
Za investicije je namenjenih 13 milijonov, oziroma 60 odstotkov sredstev, med največje investicije pa sodijo gradnja kanalizacije in dveh čistilnih naprav na vodovarstvenem območju.
Nadaljevala se bo gradnja kanalizacije s pločnikom in javno razsvetljavo na relaciji Velika Nedelja – Podgorci s čistilno napravo v Sódincih, zagotovljena pa so tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo kanalizacije v Ivanjkovcih ter razširitev in rekonstrukcijo čistilne naprave v Ormožu. Nadaljevala se bo gradnja namakalnega sistema v Veliki Nedelji in Podgorcih in na območju belih lis bodo nadaljevali z gradnjo širokopasovnega omrežja. V proračunu so predvidena sredstva za vlaganje v šole in vrtce, v vaške domove in krajevne dvorane. V naslednjem letu bodo pričeli tudi s projektom zamenjave vodohrama in vodovoda od Mihovcev do Jeruzalema. Projekt se bo izvajal štiri leta, čez 800.000 EUR pa je namenjenih modernizaciji približno 10 kilometrov javnih poti.

Svetnik Vili Trofenik je na dopolnjen predlog proračuna vložil kar 14 amandmajev. Od vseh, je občinski svet končno sprejel le enega in sicer, da so prihodki iz naslova komunalnih prispevkov v skladu z 2.členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč namenski prihodek občinskega proračuna. Vseh ostalih amandajev niso podprli.
Največ ogorčenja med svetniki je prinesel amandma s katerim bi se naj črtal znesek 268.018,00 EUR, ki ga občina namenja za obnovo Gasilskega doma v Veliki Nedelji. Trofenik je sicer amandma obrazložil, da je po njegovem mnenju ta proračunska postavka brez enega samega realnega finančnega vira, in da temelji na zadolževanju, ki je v danih razmerah nedopustno. V razpravi pa je Trofenik s tem v zvezi opozoril še, da pa se za vzdrževanje šolskih zgradb v občini zagotavlja le še 100.000 EUR, kar skupaj pomeni 202.000 EUR.
Enako je obrazložil tudi amandma s katerim bi se iz proračunskih sredstev naj črtal znesek 700.170 EUR, ki je namenjen za modernicacijo kar 13-tih krajših odsekov cest v občini.