Naslovna fotografija (z leve): Borut Megla, Danijel Vrbnjak, Rudi Travner

Danes popoldne je bila otvoritev razširjene 12,5 hektarjev velike komunalno opremljene EKONOMSKO POSLOVNE CONE ORMOŽ. Gradbena dela na območju ekonomsko poslovne cone Ormož so se pričela izvajati lansko leto v avgustu in jih je izvedlo podjetje Kit-ak gradnje d.o.o. iz Rogaške Slatine. Dela so zajemala izgradnjo dveh cest in rekonstrukcijo dveh že obstoječih cest. Za potrebe premestitve potoka sta bila zgrajena dva nova mostova. V celoti se je uredila meteorna in fekalna kanalizacija. Uredile so se površine za pešce in kolesarje ter javna razsvetljava. Urejene so kanalizacije za elektroinštalacije in telekomunikacije. Dograjeno je vodovodno omrežje, in za potrebe novih investitorjev je bila zgrajena nova transformatorska postaja.

Vrednost celotne investicije ureditve EKONOMSKO POSLOVNE CONE znaša slabih 2.450.000 EUR. Del sredstev v višini 1.975.678,72 EUR je bilo sofinanciranih s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Številne zbrane, med katerimi so bili podžupanja Irma Murad, direktorica Občinske uprave Milena Debeljak in drugi predstavniki Občinske uprave, nekateri svetniki Občinskega sveta Ormož, Metej Rogač, direktor RRC Ormož, župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko, direktorica Carthaga Sandra Županec, direktor operative podjetja KIT-AK d.o.o., Rudi Travner, s strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – skrbik regije Borut Megla, podjetniki, ki bodo delovali v novi ekonomsko poslovni coni in mnogi drugi, je najprej pozdravil župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki je dejal, da je trenutno v coni dejavnih 17 podjetij, in da je v 90 odstotkih že zasedena. Predstavil je potek prizadevanj za ureditev ekonomsko-poslovne cone, ki je tako z zaključeno komunalno ureditvijo tudi zaživela. Dejal je tudi, da prizadevanja tečejo dalje, glede na interes podjetnikov,  pa bi jo kmalu razširili še za 4 do 5 hektarjev.

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je zbrane pozdravil tudi skrbnik regij Borut Megla, ki je povedal: »Na Ministrstvu zlasti v okviru Direktorata za regionalni zavoj, si prizadevamo za skladen regionalni razvoj, in projekti kot so poslovne cone, vsekakor prispevajo k temu,« je uvodoma dejal Borut Megla, ki je v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Ormožanom čestital za uspešno izvedbo projekta ekonomsko poslovne cone, sofinanciranega s sredstvi evropske kohezijske politike v višini 1,9 mio evrov na podlagi regijskega instrumenta »dogovor za razvoj regije« ter za vse druge projekte s katerimi si občina prizadeva ohraniti zaposlenost na visoki ravni ter povečati gospodarsko aktivnost in s tem privlačnost okolja za bivanje, kar je tudi ključni cilj regionalne politike za obmejna problemska območja kot so tudi občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

Borut Megla je v nadaljevanju poudaril, da si bodo na Direktoratu za regionalni razvoj še prizadevali za nadaljnjo podporo komunalnemu opremljanju ekonomsko-poslovnih con v regijah in območjih, kjer je za to jasno izražen interes podjetij. »Predvsem v manj razvitih regijah in območjih, želimo prispevati k povečanju produktivnosti gospodarstva, večji dodani vrednosti na zaposlenega in h kakovostnim delovnim mestom, ter ne nazadnje tudi k ciljem digitalnega in zelenega prehoda za uresničevanje strategije pametne specializacije S5.« Da v ta namen v sodelovanju z regionalnimi razvojnimi in območnimi agencijami (med temi je tudi RRC ORMOŽ) ter javno agencijo SPIRIT Slovenija že izvajajo različne projekte in aktivnosti, kot so:
– projekt za izboljšanje upravljanja poslovnih con v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (poslovne cone v Sloveniji povečini niso ali niso dovolj dobro upravljane)
ciljno privabljanje investitorjev v poslovne cone na področju perspektivnih dejavnosti, s pričetkom aktivnosti za pripravo Strategije privabljanja investitorjev za Podravje ter
usposabljanje mladih za podjetništvo ter spodbujanje visoko-kvalificiranih diplomantov, da ostanejo v regiji.

»V obdobju nove finančne perspektive si bomo še naprej prizadevali za izvajanje razvojnih projektov na vseh ključnih področjih. Glede na to, da ste nam že predstavili vaše perspektivne idejne projekte, kot sta projekt zelene samooskrbne poslovne cone na degradiranem območju GLINOKOPA in projekt proizvodnega tehnološkega parka Ormož, verjamemo v razvoj regije in nadaljnje uspešno sodelovanje z vami,« je svoj nagovor zaključil Borut Megla.

Trobarvnico so prerezali župan Danijel Vrbnjak, s strani Ministrstva za gospodarski razvoj – skrbnik regije, Borut Megla in s strani izvajalca direktor operative podjetja KIT-AK d.o.o., Rudi Travner. Vsi trije pa so potem še v spomin na otvoritev zasadili lipo.

V kulturnem programu so nastopili KOGOVSKI DEČKI.

Več v oddaji UTRIP ORMOŽA, 3.11.2022 ob 20.uri.