Današnja, (enajsta redna) seja ormoškega Občinskega sveta je potekala v znamenju obravnave predlogov novih Odlokov o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ormož. Ker občina Ormož namerava izvesti postopek razpisa za podelitev koncesij za večino javnih gospodarskih služb v občini, mora najprej urediti ustrezne pravne podlage za izvajanje gospodarskih javnih služb. Osnovni Odlok o javnih gospodarskih službah je občina Ormož namreč sprejela pred 22 leti. Besedilo Odlokov je sicer bilo prečiščeno leta 2007, ampak v letih do danes je že bilo več sprememb Zakona o varstvu okolja in drugih zakonov, sprejeta pa je bila tudi vrsta novih predpisov. Tako, da danes za nekatere javne gospodarske službe niti ni več pravne podlage, da bi se še sploh lahko urejale kot javne službe, saj gre za tržne dejavnosti. Zato so se na Občini Ormož odločili, da pripravijo predloge novih Odlokov za lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter ravnanja s komunalnimi odpadki. Na današnji seji je šlo za prvo obravnavo, tako, da je na seji bil prisoten tudi Milan Železnik iz Evropskega pravnega centra, ki je Odloke pripravil v okvirih pristojne zakonodaje v Sloveniji. Za to delo je Občina Ormož Evropski pravni pisarni plačala trinajst tisoč evrov in si s tem zagotovila brezhibnost novih Odlokov. Predstavniki stranke SMC, ki v ormoškem občinskem svetu delujejo kot konstruktivna opozicija, so v predlogih našli nekaj napak, in podali nekaj pripomb, ki jih bo Železnik upošteval pri pripravi Odlokov za drugo obravnavo. Pa tudi sicer je Železnik bil dojemljiv za vse predloge izboljšav ter tudi ostalim svetnikom odgovoril na nekaj zelo praktičnih vprašanj. Na podlagi izkušenj s pripravo Odlokov o občinskih gospodarskih javnih službah, tudi za druge občine po Sloveniji, pa je Milan Železnik povedal:

Milan Železnik - Evropski pravni center Maribor,  na odhodu iz sejne dvorane

Milan Železnik – Evropski pravni center Maribor, na odhodu iz sejne dvorane