Svetniki Občine Ormož se bodo danes ob 16.uri sestali na 15.seji. Župan Alojz Sok je na dnevni red uvrstil 21 točk. Med temi bodo obravnavali Odloke o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb in o pogojih za podelitev koncesij ter Odlok o kategorizaciji občinskih cest in Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev Vinske kleti VERUS. V obravnavi pa bodo še Odloki o spremembi lokacijskega načrta mesta Ormož,o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena, o porabi proračunske rezerve v letu 2016, o ustanovitvi Osnovne šole Velika Nedelja (priključitev tamkajšnjega vrtcak šoli) in nadaljevali razpravo o spremembi Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Ormož. Tudi o Pravilniku o sofinanciranju socialno-humanitarne dejavnosti bodo razpravljali in določili cene programov v oddelki predšolske vzgoje v VIZ VRTEC Ormož. Seznanili se bodo in podali mnenje k preoblikovanju Pošte v Podgorcih v pogodbeno pošto, ter imenovali člane v svete OŠ Stanka Vraza, Ivanjkovci, Velika Nedelja in GŠ Ormož.