Kmetijsko ministrstvo je objavilo javna razpisa, skupaj vredna 28 milijonov evrov. Na razpisu za sofinanciranje naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov je na voljo 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev, na razpisu za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa pa osem milijonov evrov.

Vloge za sodelovanje na razpisu za sofinanciranje naložb v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov, ki ga je v uradnem listu objavilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je možno vložiti od 14. marca do vključno 13. aprila do 24. ure.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali od datuma vložitve vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Upravičeni so tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, nastali pa so po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Vlagatelji so lahko nosilci kmetije, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, zavodi ali gospodarske družbe.

Za naložbe, katerih končni proizvod je nekmetijski proizvod, velika podjetja ne morejo kandidirati.
Velika podjetja bodo lahko za sofinanciranje tovrstnih naložb kandidirala na drugem javnem razpisu, ki je predviden še v prvi polovici tega leta.

Od skupno 20 milijonov evrov bodo 1,5 milijona evrov namenili za majhne naložbe, 6,5 milijona evrov za naložbe, ki jih izvedejo fizične osebe – kmetije, preostalih 12 milijonov evrov pa je predvidenih za naložbe, ki jih izvedejo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe.

Višina javne podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša do 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Ta stopnja se lahko poveča za pet odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov ter pet odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti.

Upravičenci lahko vlogo na razpis za naložbe v opremo za sečnjo in spravilo lesa vložijo od 14. marca do vključno 15. aprila do 24. ure. Do podpore pa so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Upravičenci lahko podporo v višini 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 1000 evrov na vlogo, upravičenec pa lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore.

Od osmih milijonov evrov, ki so na voljo, bodo šest milijonov namenili fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom in agrarnim skupnostim, preostala dva milijona sredstev pa pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.

V primeru obeh razpisov gre za nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in državnega proračuna. Razpisa sodita v nov program razvoja podeželja 2014-2020, veljata pa za leto 2016.