Z današnjim dnem (29. marec) Lokalna akcijska skupina Upravne enote Ormož (LAS UE ORMOŽ) odpira TRETJI razpis za sofinanciranje določenih operacij/projektov  iz  sredstev EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Ormož, Središče on Dravi in Sveti Tomaž v obdobju 2016 do 2020 ter sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru pod-ukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev za sofinanciranje znaša do  290.335,52 €.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 85 %.

Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja LAS UE Ormož.

Tematsko področje

 

Cilji Ukrepi Kazalniki
Ustvarjanje delovnih mest 1.2    Spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo 1.2.1  Spodbujanje partnerstev za podporo podjetništvu in kmetijstvu – število partnerstev,

– število programov  izobraževanja,

– število vključenih kmetov, ali   podjetnikov v programe izobraževanja.

 1.3  Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter aktivnosti promocije in trženja 1.3.1  Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in aktivnosti promocije in trženja na kmetijah pridelane hrane in vina ter proizvedenih izdelkov – Število izvedenih programov dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in aktivnosti promocije in trženja doma pridelanih pridelkov in izdelkov,

– število ustvarjenih delovnih mest na kmetijah (PDM),

– število izvedenih partnerstev,

 

Razvoj osnovnih storitev 2. 1 Izboljšanje pogojev za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva in ostalih dejavnosti ter dvig kakovosti življenja 2.1.1   Podpora razvoju infrastrukture  in programov za izboljšanje kvalitete življenja – programi za izboljšanje kvalitete življenja,

–  število infrastrukturnih projektov,

–  število partnerstev

Varstvo okolja in ohranjanje narave

 

3.1  Izboljšanje pogojev za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva in ostali dejavnosti ter dvig kakovosti življenja 3.1.1 Podpora razvoju infrastrukture in programov za izboljšanje kvalitete življenja –  število partnerstev,

–  število projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave

 

 

Javni poziv je odprt od 29. 3. 2019 na spletni strani http://www.las-ue-ormoz.si/razpisi/

 

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Javne razvojne agencije Občine Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož do 29. 5. 2019 ali dostaviti na agencijo do 29. 5. 2019 do 12.00 ure.

Obdobje upravičenosti je obdobje dve leti od izdaje odločbe Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

VEČ INFORMACIJ ponuja JARA  ORMOŽ, Vrazova 9, ORMOŽ:

Po elektronsko pošti: info@las-ue-ormoz.si.

Po telefonu: 02 741 53 52 v ponedeljek, torek in četrtek med 7.00 in 15.00 uro, v sredo med 7.00 in 17.00 uro in v petek med 7.00 in 12.00 uro.  Zadnja vprašanja bodo možna do 28. 5. 2019.

ZLATKO ZADRAVEC, direktor JARE ORMOŽ: “Ponujamo vse informacije in suport”