Pet opozicijskih svetnikov Stanislav Podgorelec, Dušan Cvetko, Nives Petek, Boštjan Štefančič in Vili Trofenik
je včeraj sklicujoč se na 18. člen Statuta Občine Ormož in 23. člen Poslovnika občinskega sveta, na Urad župana poslala “Zahtevo za sklic uzredne seje”.

Predlagajo sledeč dnevni red:

1.Razmere v Centru za starejše občane Ormož d.o.o.

2.Odgovor ministra za infrastrukturo na poslansko vprašanje v zvezi z izgradnjo ceste
Hajdina-Ormož

z naslednjo obrazložitvijo:

CITIRAMO:

“AD 1) Pred enim letom smo z zahtevo za sklic izredne seje Občinskega sveta Ormož opozorili na nepravilnosti pri vodenju in posledično na nevzdržne razmere tako za varovance kot zaposlene v Centru za starejše občane v Ormožu. Vodstvo občine je s svojo koalicijsko večino neodgovorno in nedemokratično preprečilo obravnavo in sprejetje nujnih ustreznih ukrepov v zvezi z omenjeno perečo problematiko na seji Občinskega sveta Ormož. Zaradi nekritične podpore občinskega vodstva sedanjemu vodstvu Centra za starejše občane v Ormožu in neodgovornemu ravnanju skupščine Centra za starejše občane Ormož d.o.o., ki deluje samovoljno in za svoje odločitve ne išče stališč oziroma usmeritev v občinskih svetih ustanoviteljic, so se razmere v omenjeni ustanovi predvsem zaradi mobinga vodstva nad zaposlenimi poslabšale do te mere, da so ogroženi varovanci. Zaradi nevzdržnih delovnih razmer in medčloveških odnosov so se številni zaposleni odločili zapustiti ustanovo. Velika fluktuacija strokovnega kadra skrajno negativno vpliva na kvaliteto uslug. Poleg vsega navedenega se pojavljajo indici o poslovanju v nasprotju s pozitivno zakonodajo.
Zaradi vsega navedenega smatramo, da je zahteva za sklic izredne seje na to temo utemeljena in v skladu s Statutom Občine Ormož.

AD 2) Dosedanji minister za infrastrukturo in prostor je 14.12.2012 v delu svojega odgovora na poslansko vprašanje poslanke v zvezi s » projektom gradnje podravskega kraka« zapisal, da »je načrtovana izdelava dodatnih preveritev načrtovanja in upravičenosti predmetne cestne povezave in da je v letu 2013 predvidena poraba finančnih sredstev v višini 187.000€ za izdelavo dokumentacije.«
Iz odgovora ministra je nedvomno razvidno, da se iščejo argumenti za likvidacijo načrtovane izgradnje ceste rezervirane za avtomobilski promet Hajdina – Ormož katastrofo za ormoško območje.
Zaradi navedenega menimo, da je sklic izredne seje na omenjeno temo in sprejetje ustreznih sklepov več kot nujno. V kontekstu navedenega ministrovega odgovora dobivajo »napake« v ponedeljek 25.3.2013 sprejetem OPN povsem drug pomen in so lahko usodne, na kar smo na seji neuspešno opozarjali.”