Minula seja ormoškega občinskega sveta je bila spet ena maratonskih, saj je župan na dnevni red uvrstil kar 28 točk. Svetniki so se najprej seznanili s trendi varnostnih pojavov na območju Občine Ormož v letu 2014, ki jih je predstavil komandir PP Ormož Edvard Cvetko. Povedal je, da je stanje varnosti še vedno ugodno. Svetniki so med drugim izpostavili visoke kazni in zelo pogosto prisotnost policistov v prometu, saj se jim je na relaciji Ptuj – Ormož praktično nemogoče izogniti. Prav tako je eden od svetnikov opozoril na nevarnost ormoške obvoznice na kateri vozniki kljub omejitvam dosegajo zelo visoke hitrosti in s tem ogrožajo svoja in življenja drugih. Svetnike je prav tako zmotilo povečanje števila plačilnih nalogov in zmanjšanje števila opozoril.
V nadaljevanju seje so predstavniki Komunalnega podjetja Ormož predstavili elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in v delu občine Ljutomer. Sprejeli so sklep presežkov odhodkov nad prihodki, ki znašajo nekaj več kot 28 tisoč evrov. Za kritje primanjkljaja bo občina prispevala dobrih 20 tisoč evrov. Predstavili so elaborate odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, ravnanja z odpadki in obdelave in odlaganja odpadkov v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Sledilo je še poročilo o sanaciji odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava v obdobju januar – december 2014, ki pa je bilo zelo kratko, saj aktivnosti ni bilo.
Izgubo je izkazovalo tudi poročilo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč. Veliko pohval, tudi s strani svetnikov, pa je požela letna tržnica, ki lokalnim pridelovalcem omogoča uspešno promocijo in prodajo.
Žalostno zgodbo izkazuje tudi letno kopališče Ormož: Izguba, ki je nastala v letu 2014 znaša 15 tisoč evrov. Kljub temu so se svetniki, z obrazložitvijo, da Ormožani letno kopališče potrebujemo, sklenili, da občina poravna izgubo.

Na predlog stranke SMC je na dnevni red bil uvrščen tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ormož, ki v občini buri duhove že kar nekaj časa. Svetniki predloga Odloka stranke SMC na katerega so vložili še dva amandmaja niso sprejeli. Predsednica Občinskega odbora SMC Mojca Žnidarič pojasni:

Tonska izjava: Mojca Žnidarič ODLOMEK DSC09679Mojca

Svetniki predloga Odloka stranke SMC na katerega so vložili še dva amandmaja niso sprejeli. Doktor Simon Kolmanič, svetnik iz vrst Nove Slovenije pa je predstavil stališče svetnikov, ki so bili proti spremebi Odloka:

Tonska izjava: Simon Kolmanič ODLOMEK
slika_SimonKolmanic

Potem je sledila obravnava DIIPa za modernizacijo cest v občini Ormož. Gre za čistopis, ki ga je predstavil Boris Novak.

Tonska izjava: Boris Novak ODLOMEK
slika_BorisNOvak

Sicer pa so v nadaljevanju seje ormoški svetniki potrdili spremenjen in dopolnjen Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož; Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju; Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja; sprejeli pa so končno tudi spremembe in dopolnitve Statuta občine Ormož v prvi obravnavi, za katerega Občinski svet v prejšnji sestavi nikoli ni imel dvetretinjske večine. Kaj spremembe Odloka prinašajo pojasni predsednik statutarne komisije, Branko Šumenjak:

Tonska izjava: Branko Šumenjak ODLOMEKslika_Branko Šumenjak

Med pomembnejšimi sprejetimi točkami je bilo tudi Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njegovih učinkih ter sprejetje predloga odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno – zasebno partnerstvo ter o določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij: Vodja oddelka za gospodarstvo, magistrica Karmen Štumberger:

Tonska izjava: Karmen Štumberger ODLOMEK
slika_Karmen Stumberger_OBREZANA