Ormoški občinski svet je v ponedeljek zasedal na 7. redni seji, na katero je uvrščenih 13 točk dnevnega reda.
Svetniški klub SDS je predlagal umik osme točke dnevnega reda »Sprejem sklepa o prekinitvi vseh aktivnosti v zvezi z odlagališčem v Ormožu«. Pravijo, da so argumenti prešibki, in da ne gre za nič drugega, kot populistične poteze.
Ta točka je sicer bila na dnevni red uvrščena na pobudo svetniškega kluba SMC. Mojca Žnidarič je povedala, da je v skladu s statutom in poslovnikom kar četrtina svetnikov točko predlagala kot redno točko dnevnega reda in je mnenja, da bi točka morala ostati na dnevnem redu. Sicer so se mnenja svetnikov o uvrstitvi točke na dnevni red razlikovala. Predvsem svetniki N.Si so podpirali predlog SDS-a, med tem, ko so v SMC-ju vztrajali pri nujnosti uvrstitve točke na dnevni red. Predlog SDS-a je župan Alojz Sok po obširni razpravi dal na glasovanje in svetniki so se odločili, da točko umaknejo z dnevnega reda.

Svetniki so potem sejo nadaljevali s potrditvijo mandata nadomestni članici občinskega sveta. KVIAZ je občinskemu svetu predlagal, da se mandat potrdi Irmi Murad, ki bo tako zamenjala Ivana Ružmana, (NSi), ki je po besedah Alojza Soka odstopil iz zdravstvenih razlogov.

Sledila je predstavitev Predloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu občine Ormož za letošnje leto oziroma rebalans proračuna, ki ga je predstavil Mirko Šerod, vodja oddelka za finance, ki pravi, da je za rebalans proračuna več razlogov:

Tonska izjava: Mirko Šerod

Na rebalans proračuna je bil s strani župana Alojza Soka vložen amandma, ki se nanaša na povečanje zaposlovanja. Občina je namreč v letu 2015 s proračunom zagotovila več kot 22 tisoč evrov za sofinanciranje zaposlovanja. Za ta namen je bil objavljen javni razpis na podlagi katerega je bilo odobreno sofinanciranje 12 zaposlitev in 3 zaposlitve pri delodajalcih. Ker so bila s tem porabljena vsa sredstva, so razpis zaprli. Z amandmajem pa se predlaga, da se letos zagotovi dodatnih 12 tisoč evrov za možnosti zaposlovanja. Gre za subvencije, ki so namenjene privatnim podjetjem in zasebnikom.

Po sprejetem amandmaju, so svetniki sprejeli tudi rebalans proračuna.

Obravnavali so tudi predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ormož in sicer v drugi obravnavi. Upoštevane so vse pripombe iz prve obravnave in tudi želja občine Sveti Tomaž, ki kot ustanoviteljica javnega zavoda ne bo sodelovala, s tem odlokom pa občina Sveti Tomaž postaja občina pogodbenica.
S sprejetim odlokom se k Ljudski univerzi Ormož priključuje Mladinski center Ormož, ki bo deloval kot notranje organizacijska enota. Prav tako so zaradi prijav na razpise dodane še nekatere dodatne dejavnosti zavoda. Občinski svet je predlog odloka soglasno potrdil.

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ormož za programsko obdobje 2015-2020 je v nadaljevanju seje predstavil svetovalec za kmetijstvo, Miran Klinc, ki pojasni:

Tonska izjava: Miran Klinc

Pri kadrovskih zadevah so svetniki najprej sprejeli sklep, da se za direktorja Javne razvojne agencije Občine Ormož imenuje Zlatko Zadravec in sicer za mandatno obdobje petih let s polovičnim delovnim časom. Kasneje so svetniki imenovali še člane v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.