Ormoški občinski svetniki so se sestali na 7.seji. Med drugim so sprejeli odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ormož za leto 2011, prisluhnili letnemu poročilu Zdravstvenega doma Ormož in sprejeli osnutek Odloka o ustanovitvi režijskega obrata:

Vzrok, da so svetniki pohiteli z rebalansom proračuna so sredstva, ki jih občina mora zagotoviti za ustanovitev podjetniškega inkubatorja. Gre za 6.333, 00, ki jih podjetniški inkubator mora zagotoviti pri ustanovitvi, je povedal Mirko Šerod – vodja oddela za finance. Sicer pa se je v tem času izkazalo še nekaj sprememb, tako na prihodkovni kot odhodkovni strani.
Občina ni bila uspešna na nekaterih manjših razpisih, kot je bila prijava na razpis za sredstva mednarodnega projekta geotermalne vode in namakalnih sistemov. Vmes pa je prišlo tudi do zamika začetka gradnje namakalnega sistema, ki bo zaključen šele aprila prihodnje leto.
Nekaj dodatnih sredstev je bilo potrebno zagotoviti tudi za družbene dejavnosti, kot je povečanje števila oskrbovancev v Domu starejših občanov, ter nekaj manj otrok v vrtcu. Tudi za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol je bilo potrebno zagotoviti nekaj več sredstev pa tudi pri stroških za vodovod so bili nujni manjši popravki. Približno 100.000 evrov pa bo manj v postavki za gradnjo cest, saj je občina bila neuspešna na razpisu sredstev za Južno mejo.
Tako se po rebalansu občinski proračun zmanjšuje za 1.133.000 EUR in znaša 23.100.000,00 EUR. Naslednji rebalans bo predvidoma v septembru.

Ormoški občinski svetniki so na svoji minuli seji med drugim sprejeli tudi osnutek Odlok ao ustanovitvi režijskega obrata, ki bi bil ustanovljen za potrebe različnih del – od izobešanja zastav, manjših popravil cest, do košnje trave in podobno.
Za namen delovanja „režijskega obrata“ je občina že kupila manjše tovorno vozilo; poleg občinskega hišnika, pa bodo za delovanje režijskega obrata zaposlili še enega delavca. Za ta namen so iz proračunskih sredstev zagotovili tudi 12.000 EUR. Opozicija je bila odločno proti Odloku:

PRISLUNI:
Vili Trofenik ( Zares)

Sicer pa so se svetniki seznanili še z letnim poročilom Zdravstvenega doma Ormož, ki ga je predstavila direktorica Vlasta Zupanič Domanjko. Med drugim je povedala, da je ZD lansko leto imel 3.224.944,00 EUR prihodkov, kar znaša 2, 9 odstotka več kot leto poprej.

V nadaljevanju so med drugim, potem – soglašali tudi k ceni storitve „Pomoč na domu“, ki znaša 14, 68 EUR na uro. S 30 ozIroma 40 odstotnim povečanjem v nedeljo ali na državni praznik. Občina pa sicer strošek po uporabniku subvencionira s 60 -timi odstotki.