Klub svetnikov SMC, ki ga sestavljajo 4 izvoljeni svetniki iz Stranke Mira Cerarja (Mojca Žnidarič, Monika Ivanuša, Davorin Kovačec in Miran Kuharič) je danes sklical novinarsko konferenco, kjer so predstavili eno izmed svojih aktivnosti. Vodja Kluba svetnikov SMC Mojca Žnidarič je uvodoma povedala, da Klub že vse od izvolitve aktivno dela, novinarsko konferenco pa so sklicali z namenom, da podrobneje predstavijo eno izmed teh, ter pojasnila:

“Klub svetnikov SMC je včeraj vložil Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ormož in hkrati pisno zaprosil g. župana in občinsko upravo, da počaka z izdajo odločb o odmeri komunalnega prispevka iz naslova kanalizacije, do odločitve vseh svetnikov na seji 22.12.2014, ko računamo, da bomo o predlogu odloka tudi odločali in sicer smo zaradi aktualnosti in nujnosti zadeve predlagali skrajšani postopek za sprejem aktov.
V zadnjih tednih, predvsem po prejemu informativnih izračunov krajanov Cvetkovevc in Osluševcev, se je na nas obrnilo ogromno občanov, naših in drugih volivcev. Ker smo ves čas, pred volitvami in po njih, zatrjevali, da bomo delali v korist naših občanov, smo jim seveda takoj prisluhnili in jim želimo na ta način – torej s spremembo odloka – tudi pomagati. Kmalu bodo enake težave nastale na območju Miklavža pri Ormožu in nato še v Ivanjkovcih, kjer se že gradijo skupne čistilne naprave. Zato pozivamo tudi vse ostale občinske svetnike, da podprejo naš predlog sprememb odloka, saj je bolj ugoden za naše občane – torej naše volilce, ki so nam vsem zaupali svoj glas, v veri, da bomo delali dobro za njih. Prav tako predlagamo vsem občanom, predvsem tisti, ki živijo na območjih, kjer se dela skupna kanalizacija, da opomnijo svoje predstavnike v občinskem svetu, naj jim s svojim glasom ZA spremembo odloka, pomagajo.
Če nam zakonodaja dopušča tudi drugačen in za prebivalce bolj ugoden izračun velikosti parcel, ne vidimo razloga, zakaj ne bi spremenili zgoraj omenjenega odloka in tako našim prebivalcem, precej zmanjšali stroške pri plačilu komunalnega prispevka. V kolikor je res bila storjena napaka pri izračunu skupne vrednosti kanalizacijskega sistema, jo je treba priznati in popraviti. Iz dokumentov, ki so javno objavljeni tudi na spletni strani občine Ormož, tako izhaja.
Želim še enkrat poudariti, da upam, da bo prevladal razum in da bomo vsi občinski svetniki, ne glede na to ali smo ali nismo podpisali dogovor o sodelovanju, delali v dobrobit naših prebivalcev”.

Davorin Kovačec je v nadaljevanju v imenu Kluba svetnikov SMC predstavil oceno stanja, finančne posledice in utemeljitev predloga:

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka
Občinski svet je na svoji 28. redni seji 24.01.2014 sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ormož. Odlok je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Ormož št. 2/2014 z dne 13.02.2014 in uveljavljen osmi dan po objavi. Kljub temu, da je občinski svet na svoji 31. seji 21.7.2014 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ormož, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Ormož št. 18 z dne 2. 9. 2014 niso bile odpravljene pomanjkljivosti in nezakonitosti iz veljavnega občinskega splošnega akta, ki predpisuje način in višino odmere komunalnega prispevka in s svojimi neustreznimi rešitvami direktno prizadene lastnike nepremičnin oziroma investitorje. Veljaven odlok je namreč pripravljen v nasprotju z Zakonom o prostorskem načrtovanju (UL RS št. 33/07) in Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (UL RS št. 80/07) predvsem z vidika določanja skupnih in obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme ter neustreznem določanju velikosti parcel za izračun komunalnega prispevka po uradni dolžnosti zlasti pri zgradbah starejšega porekla. Zaradi tega zavezanci za plačilo komunalnega prispevka določenega na podlagi veljavnega odloka niso enaki pred zakonom. V primerih zgradb starejšega izvora, ki velikosti parcel nimajo opredeljenih s projektno dokumentacijo v skladu s faktorjem zazidanosti določenim v 45. členu Občinskega prostorskega načrta Občine Ormož kot zgradbe novejšega izvora, ki imajo parcele opredeljene v skladu z navedeno določbo. Veljaven odlok namreč določa, da si upravni organ pridobi potrebne podatke iz uradnih evidenc, ki pa niso ažurirane in so neskladne z Občinskim prostorskim načrtom Občine Ormož. Zaradi naštetega so zavezanci za plačilo komunalnega prispevka v neenakopravnem položaju in so neupravičeno oškodovani. Nepravilnosti obstoječega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ormož so bile v celoti potrjene z objavljenim informativnim izračunom komunalnega prispevka po uradni dolžnosti za priključke na kanalizacijsko omrežje v naseljih Cvetkovci, Mihovci pri V. Nedelji, Osluševci in Trgovišče.

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve
Osnovni namen predlaganih sprememb Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ormož (v nadaljnjem besedilu Odlok) je odprava nezakonitosti in nepravilnosti pri določanju skupnih in obračunskih stroškov za kanalizacijsko omrežje in opredelitev velikosti parcel za posamezne objekte v skladu z veljavnim občinskim prostorskim načrtom.
Pri določanju skupnih stroškov kanalizacijskega omrežja in posledično obračunskih stroškov je vrednost kanalizacijskega sistema Podgorci-Velika Nedelja upoštevana dvakrat in sicer prvič na podlagi izpisa osnovnih sredstev Občine Ormož na dan 14.2.2013 v vrednosti 2.194.420,31 € in drugič na podlagi projektantskih predračunov oziroma ocen investicije v višini 1.597.343,07 € pa čeprav znaša pravilna vrednost navedena v dokumentu za vnos med osnovna sredstva z dne 5.4.2013 le 1.578.071,17 € od katere pa je potrebno odšteti vrednost meteorne kanalizacije v višini 376.453,17 €.
V skupne stroške kanalizacijskega omrežja je napačno všteta tudi vrednost stare čistilne naprave v Mihovcih pri Veliki Nedelji, ki je bila letos porušena oziroma odstranjena ob gradnji nove čistilne naprave.
V program opremljanja in posledično v skupne stroške kanalizacijskega omrežja je v nasprotju s 5. točko 12. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč vključena 2. faza kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja v vrednosti 386.493,48 €, za katero ni sprejeta ne investicijska dokumentacija in niso bila zagotovljena proračunska sredstva v proračunih za leta 2013 in 2014 kot to določa Uredba.
V Programu opremljanja in posledično v Odloku je upoštevana tudi napačna vrednost kanalizacije s čistilno napravo v gradnji v Miklavžu pri Ormožu v višini 426.182,23 € namesto 623.030 €, kot je to navedeno v veljavnih občinskih proračunih oziroma kot določa 12. člen Uredbe.
Poleg tega v veljavnem Odloku pri določitvi obračunskih stroškov namreč niso bila upoštevana in prikazana namenska finančna sredstva prejeta iz drugih virov v skupnem znesku 3.545.989 € kot to določa 11. člen Uredbe o vsebini opremljanja stavbnih zemljišč: plačanega komunalnega prispevka v preteklosti, odstopljene ekološke takse za odplake iz državnega proračuna in namenske najemnine za to vrsto infrastrukture, ki jo odvaja v občinski proračun koncesionar iz naslova zaračunavanja storitev za odvajanje in čiščenje odplak.
Obstoječi Odlok ne rešuje pravično problema velikosti parcel za izračun komunalnega prispevka po uradni dolžnosti za zgradbe za katere ne obstaja projektna dokumentacija oziroma zgradbe starejšega izvora. Zaradi tega so lastniki takih zgradb bistveno bolj obremenjeni kot lastniki enako velikih novejših zgradb. Zaradi tega je potrebno ustrezno dopolniti 9. člen Odloka in velikost parcel vezati na določbe občinskega prostorskega načrta, ki predpisuje faktor zazidanosti od 0,2 do 0,9. S predlagano dopolnitvijo 9. člena Odloka se izenačujejo zavezanci zgradb ne glede na starost zgradbe in omejujejo velikosti parcel za izračun komunalnega prispevka v mejah od 1,1 x površina stavbišča pa do največ 5 x površina stavbišča.

3. Finančne posledice
Ker se s predlagano uskladitvijo Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Ormož in Odloka z veljavno zakonodajo oziroma popravki napačno določenih skupnih in obračunskih stroškov ter napačno izračunanih faktorjev za kanalizacijsko omrežje le ti na enoto mere znižujejo, se posledično znižuje tudi ta del komunalnega prispevka. Skupni učinek sprememb je negativen in odvisen od lokacije objekta oziroma faktorja zazidanosti, števila objektov in velikosti stavbišč. Ker niso bile ocenjene finančne posledice tako osnovnega odloka sprejetega v januarju 2014 kot njegovih sprememb sprejetih v mesecu juliju 2014 tudi ob razpoložljivih podatkih ne bi bilo možno natančno oceniti finančnih posledic.
Obremenitev parcele in obremenitev tlorisne površine na enoto mere za kanalizacijsko omrežje se znižujeta za dobrih 20 odstotkov. Za enak odstotek se znižuje del komunalnega prispevka , ki odpade na neto tlorisno površino. Iz tega naslova bi se za območja, za katera so bili izdelani informativni izračuni proračunski prihodki zmanjšali za cca 27.000 evrov.
Zaradi omejitev velikosti parcel v skladu z OPN-jem na največ petkratnik stavbišča objekta za katerega se obračunava komunalni prispevek , se bo zmanjšal tudi del komunalnega prispevka iz naslova velikosti parcele za objekte za katere ni možno določiti parcele iz projektne dokumentacije. Finančni učinek sprememb iz naslova parcel je negativen in odvisen od lokacije objekta oziroma faktorja zazidanosti, števila objektov in velikosti stavbišč.
Na podlagi informativnih izračunov za naselja našteta v prvi točki znaša povprečna velikost parcele 1.278 m². Ker gre pretežno za območje s predpisanim faktorjem zazidanosti 0,2, bi morale zgradbe imeti povprečju stavbišče veliko neverjetnih 256 m² oziroma dvakrat več kot dejansko znaša velikost povprečnega stavbišča. Na podlagi navedenega je možno oceniti, da se bo komunalni prispevek iz naslova parcel približno razpolovil.
Primer: neto tlorisna velikost objekta: 173m2, velikost parcele 1864m2, inf. izračun kom. prispevka: 985,82
5 x vel. hiše bi bila vel. parcele omejena na največ 865 m2, kar je manj kot polovica te parcele!
5x je maksimum, ta količnik je odvisen od faktorja zazidljivosti, ki je na tem območju 0,2 oz. je nasploh na podeželju nizek.

4. Utemeljitev skrajšanega postopka
Predlog odloka je bil podan na osnovi 13. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Ormož. Ker prelagane spremembe in dopolnitve odloka predstavljajo odpravo napak oziroma uskladitev odloka z veljavnim Zakonom o prostorskem načrtovanju, Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in Občinskim prostorskim načrtom Občine Ormož ter posledično odpravljajo diskriminacijo med zavezanci za plačilo komunalnega prispevka je v skladu s tretjo alinejo 87. Člena Poslovnika občinskega sveta utemeljen skrajšani postopek za obravnavo predloženega odloka.

Monika Ivanuša zaključi:

“Svetniki stranke SMC se poslužujemo pravice in dolžnosti članov občinskega sveta iz 13. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Ormož in smo vložili Predlog odloka v skladu s 77. členom istega Poslovnika. Že pred nastopom svetniške funkcije smo spremljali problematiko glede izračuna komunalnega prispevka. Sedaj pa imamo tudi možnost, da s svojim delovanjem pomagamo vsem prebivalcem občine Ormož, ne samo s področja Velike Nedelje, Mihovci, Sodinci in drugih, ki sedaj prejemajo odločbe, temveč tudi občane tistih področij, kjer dela za priključitev na kanalizacijo že potekajo in kjer se bodo še po planih izvajala. Prav tako ta Odlok zadeva tudi tiste občane, ki pripravljajo dokumentacijo za novogradnje. Torej to ni problem samo dela občine ampak celotne.

Ponovno moram poudariti, da smo vse podatke, ki smo jih upoštevali v našem predlogu, pridobili tudi na internetu kot javno dostopne podatke. Tako da ima vsak zainteresiran možnost, da se sam prepriča o naših trditvah. Nočemo ponovno začeti polemik, kdo je imel v preteklosti prav in kdo ne, želimo samo, da se upoštevajo javno dostopna dejstva in da se pomaga občanom v že tako težki ekonomski situaciji.

V pripravo odloka nismo vključevali drugih svetnikov, saj smo morali hitro ukrepati, če želimo doseči spremembe pred izdajo novih odločb. Vendar menim, da se vsi svetniki zavedajo tega problema, ne samo na že omenjenem področju, kot je bilo že povedano na 2. seji Občinskega sveta. Tam je bila tudi izražena želja svetnice, da se skličejo zbori krajanov na to tematiko in ni samo naše mnenje, da je to trenutni problem . Menim, da je predlog Odloka podan pravočasno, da lahko tudi ostali svetniki preučijo dostopne informacije in se odločijo po svoji vesti.

Predlog Odloka predstavljamo na ta način, ker nismo podpisniki Dogovora z županom Občine Ormož in nismo vključeni v usklajevanja med svetniki. Na prvem srečanju smo vsi izrazili željo po skupnem sodelovanju in odprtem odnosu in nismo pričakovali, da se bo pričakovalo, da bomo podpisali Dogovor, v katerem bi izgubili možnost samostojnega delovanja. Če pa bi pristopili k podpisu, pa bi pričakovali, da se bodo v dogovoru navedli konkretni projekti, za katere bi se zavzemali vsi podpisniki. Vendar tega predloga ni bilo, zato smo se po prejemu Dogovora župana odločili, da pozovemo ostale svetnike k drugačnemu dogovoru, ki bi vseboval projekte v korist občanov. Zaradi tega poziva so nas nekateri že v naprej izločili iz usklajevanj in pogojevali svoj podpis s tem, da mi ne pristopimo. Tudi s strani župana smo na naše predloge dobili samo negativne odgovore z utemeljitvijo, da so projekti uskladijo sproti s sprejemom proračuna, za katere pa vemo, da se lahko izvedejo ali pa tudi ne, če k temu nisi zavezan.

Upamo, da se bo naš predlog Odloka upošteval in da ga bodo imeli občinski svetniki možnost obravnavati na seji, kjer bomo slišali tudi razlago župana”, je v imenu Kluba svetnikov SMC zaključila Monika Ivanuša.