Kot je uvodoma povedala predsednica stranke Mojca Žnidarič so tiskovno konferenco sklicali z namenom, da javnosti predstavijo svoje dosedanje delo. Stranka danes šteje 30 članov in deluje na območju občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Lokalni odbor pa se od lanskega avgusta, ko je bila ustanovljena, dejansko lahko pohvali s številnimi aktivnostmi, s katerimi želijo pomagati domačemu okolju. Predsednica LO SMC Mojca Žnidarič je povedala:

“Kot veste, je bil Lokalni odbor SMC Ormož ustanovljen konec avgusta lanskega leta. Za predsednico sem bila izvoljena Mojca Žnidarič, podpredsednik je postal g. Zoran Kovačič iz Ormoža in podpredsednica gdč. Helena Srnec iz Središča ob Dravi. Ko bo članstvo v občinah Središče ob Dravi in Sveti Tomaž številčnejše, se bosta tam ustanovila občinska odbora SMC, zaenkrat pa delujemo skupaj, glede na območje Upravne enote Ormož.

Kmalu po lokalnih volitvah smo pričeli aktivno delovati znotraj stranke, ki se je takrat imenovala Stranka Mira Cerarja.
Že v mesecu novembru smo poslali prva poslanska vprašanja glede hitre ceste Ormož – Hajdina.
V decembru smo v Pušencih organizirali zbor članov, katerega sta se udeležila tudi generalni sekretar stranke, dr. Erik Kopač in poslanec SMC iz Ljutomera, mag. Aleksander Kavčič. Podrobno sta nam predstavila delovanje stranke, vlade in parlamenta. Mi pa smo ju seznanili z najbolj perečimi lokalnimi problemi: nezgrajena hitra cesta, težave Gimnazije Ormož zaradi več let trajajočih in neuspešnih prizadevanj za oddelek zdravstvene nege v Ormožu, izpostavili smo tudi težave in aktivnosti Združenja pridelovalcev sladkorne pese idr.
V januarju smo po predstavitvi Prometne strategije v Ormožu, zbrali in v roku oddali pisne pripombe zoper prometno strategijo. Na tem, da bi HC Ormož – Hajdina vključili v Operativni program izgradnje cest delamo praktično non-stop.
V januarju smo sprejeli tudi program dela lokalnega odbora, kateri zajema tudi organizacijo tiskovnih konferenc, vsaj vsakega pol leta, organizacijo druženj, pohodov, humanitarnih akcij ipd. Predvidevali smo tudi odprtje poslanske pisarne v Ormožu, potem pa smo se skupaj s predstavniki stranke odločili nekoliko drugače in sicer vsak mesec, v prostorih našega Kluba svetnikov na Ptujski cesti 3 v Ormožu, gostimo enega od vidnih članov stranke. Praviloma je to prvi ali drugi torek v mesecu. Tako smo 5. maja gostili generalnega sekretarja stranke dr. Erika Kopača, kateri je kot veste julija lani, na državnozborskih volitvah kandidiral za poslanca v Ormožu in prejel veliko število naših glasov, zato nam je tudi obljubil, da Ormoža ne bo pozabil in nam pri naših prizadevanjih veliko pomaga. Prvi torek v juniju, 2.6.2015, na prvo obletnico ustanovitve naše stranke, pa nas je obiskal ljutomerski poslanec mag. Aleksander Kavčič. Sedaj 14.7. pride ponovno dr. Kopač in tudi regijska koordinatorka. Upamo, da s spodbudnimi informacijami okrog HC.
Če nadaljujem po vrsti smo v februarju letos, v imenu LO Ormož oddali tudi pisne pripombe zoper Pravilnik o nujni medicinski pomoči.
Udeležili pa smo se tudi usposabljanja, ki ga je naša stranka organizirala za vse predsednike LO in občinske svetnike.
7.3.2015 smo se nekatere članice udeležile tudi Kongresa stranke v Sežani, kjer smo potrdili novo ime stranke in od takrat postali Stranka modernega centra.
V marcu smo se sestali tudi s člani Civilne iniciative Ormož in prisluhnili njihovim argumentom proti odlagališču v Hardeški šumi. S pomočjo stranke smo si pridobili tudi nekatere odgovore ministrstva za okolje, ki so nam pomagali, da smo se odločili, da podpremo prizadevanja civilne iniciative.
Zadnjega marca pa nas je v Ormožu prvič obiskala koordinatorka SMC za Pomurje in Podravje, ga. Ksenija Flegar, ki skrbi pa informiranje in povezovanje lokalnih odborov s stranko in poslanci. Preko nje sedaj urejamo in usklajujemo večino zadev. Na ta način naša stranka nudi podporo in krepi lokalne odbore, predvsem tiste, ki nimamo svojih poslancev.
Na praznik dela smo organizirali pohod članov, družinskih članov in simpatizerjev na Svetinje in Jeruzalem, saj verjamemo, da nas tudi neformalna druženja povezujejo in na takih srečanjih je največ priložnosti za izmenjavo mnenj, stališč, podajo predlogov in novih idej.
9. maja je ministrica za zdravje dr. Milojka Kolar Celarc, s svojo ekipo v SB Ptuj predstavljala nov pravilnik o reorganizaciji NMP. Na predlog našega LO se je po tej predstavitvi udeležila še sestanka z nami in predstavniki našega zdravstvenega doma, prisotni pa so bili še nekateri drugi predstavniki naše lokalne skupnosti. Že takrat nam je zagotovila, da do odprtja UC Ptuj za nas ostane vse enako kot sedaj. Nekoliko imamo tudi to srečo, da bomo v tem postopku reorganizacije zadnji, ker se bo UC Ptuj gradil kot zadnji UC, torej bodo že proučene in odpravljene morebitne težave. V tem vmesnem času se bo vzpostavil tudi dispečerski center in natančno se bodo merili vsi odzivni časi. Če bodo izpolnjeni določeni kriteriji in bodo odzivni časi res predolgi, obstaja možnost tudi za satelitski urgentni center. Ministrica je osebno zagotovila, da bodo to zapisali med prehodne določbe pravilnika – torej da se takrat ob uveljavitvi pravilnika še enkrat preverijo kriteriji za možnost pridobitve satelitskega urgentnega centra. Dejansko pa z reorganizacijo NMP želijo ločiti delo urgentnega zdravnika na terenu, od dela družinskih zdravnikov in zdravnikov, ki dežurajo v ambulantah ZD. Žal se nam sedaj občasno dogaja, tudi v našem ZD, da naletimo na prazno dežurno službo, ker je zdravnik na terenu, torej na nujni medicinski pomoči.
Pred mesecem dni – 8.6.2015, smo v Ormož povabili ministra za infrastrukturo, dr. Petra Gašperšiča. Minister je imel tisti dan ogled železniške proge Pragersko – Hodoš, članici SMC sva ga že dopoldan pričakali v Mihovcih pri Veliki Nedelji, ob najbolj problematičnem železniškem prehodu z zapornicami in ga spremljali do gradbišča začetka gradnje HC pri Ormožu. Zvečer pa se je srečal s člani LO SMC Ormož, pripravili smo tudi kratko nenačrtovano tiskovno konferenco, na srečanje smo povabili tudi župana naše občine. Ministru in vodji kabineta na ministrstvu za infrastrukturo smo predali zbrano gradivo in tudi naše predloge, da se HC najprej gradi do Markovcev, v tem času pa poiščejo rešitev glede 3. faze (severno ali južno obvoznico okrog Ptuja). Vztrajali bomo, da bo ta HC vpisana v Operativni program, kateri se bo pripravljal še letos in v začetku naslednjega leta bi naj bil sprejet – tako nam je povedal minister takrat v Ormožu. Na koncu srečanja smo ga vprašali ali lahko imamo upanje za to HC? Dejal nam je, da upanje lahko imamo, ker je ta cesta predvidena kot dvopasovna cesta in bo zato potrebno manj denarja, hkrati je predvidena kot cestninska – torej bodo potrebne vinjete! Tako je bilo planirano ves čas, kar tudi so potrdili prisotni člani. Ministra smo na predlog središkega župana seznanili tudi s težavami glede ceste v Obrežu, ki je v precej slabem stanju in je nujna preplastitev.
Prisotno koordinatorko pa smo prosili za organizacijo sestanka s predsednikom vlade in Združenjem pridelovalcev sladkorne pese. To prošnjo sem predsedniku vlade prenesla tudi osebno, to soboto, na srečanju v Pesnici pri Mb.

Vse ključne probleme našega okolja bomo še naprej redno spremljali in nadaljevali naše načrtovane aktivnosti, tako glede NMP, HC, kot tudi podpore Združenju pridelovalcev sladkorne pese in še kaj.

Nekateri naši člani so tudi zelo aktivni v programskih odborih stranke, na področjih za katere so kompetentni. Tako imamo predstavnico v programskem odboru za zdravstvo in programskem odboru za kulturo ter mlade.

Najbolj si želimo, da bi z Vaše strani, dragi občani in občanke, prejemali čim več predlogov, vprašanj, idej, pobud za izboljšave. Opozarjajte pa nas tudi na težave in probleme našega okolja, saj sami vsega ne moremo videti ali prepoznati.”

Rezultati na lokalnih volitvah v letu 2014 so pokazali, da si prebivalci občine Ormož želijo spremembe na področju lokalne politike, tako so člani takranet Stranke Mira Cerarja dobili štiri mandate v Občinskem svetu občine Ormož. Izvoljeni so bili Mojca Žnidarič, Miran Kuharič, Davorin Kovačec in Monika Ivanuša, ki so se odločili, da v Občinskem svetu delujejo kot konstruktivna opozicija. Delo Svetniškega kluba je predstavila Monika Ivanuša:

“V programu pred volitvami smo navajali, da smo za kulturni dialog in konstruktivno delovanje v Občinskem svetu, vendar smo se odločili, da ne podpišemo s strani župana predlaganega koalicijskega Dogovora o sodelovanju. Želeli smo, da se navedejo konkretni cilji koalicije, s točno določenimi projekti. Prav tako smo želeli in želimo, da volivcem predstavimo svoja stališča, argumente in poglede na določeno problematiko. Kljub temu, da smo kasneje s strani župana bili večkrat opozorjeni, da bi imeli podžupanjo, če bi sklenili dogovor, smo ugotovili, da je bila naša odločitev pravilna, saj bi bili tudi v okviru Dogovora v manjšini in bi bila naša mnenja preglasovana že v obdobju usklajevanj in nam ne bi bila dana možnost obrazložitve našega mnenja. Prav tako se je naše članstvo strinjalo, da je zdravo, če v občinskem svetu obstaja konstruktivna opozicija. Delovali smo na različnih področjih, vendar bi izpostavila samo nekaj najpomembnejših.

V mesecu decembru 2014 smo kot svetniška skupina podali Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ormož. Kljub temu, da župan našega predloga ni uvrstil na dnevni red decembrske seje Občinskega sveta, smo sprožili z našim predlogom reakcije v občinski upravi, saj so prebivalci kasneje prejeli drugačne (nižje) odločbe o odmeri komunalnega prispevka kot pa so bili informativni izračuni. Svoj Predlog odloka smo lahko predstavili na 5. redni seji Občinskega sveta v mesecu aprilu, vendar ga večina svetnikov ni podprla. Še vedno smo prepričani, da bi moralo priti do popravkov obstoječega odloka, predvsem z vidika določanja skupnih in obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme in neustreznem določanju velikosti parcel za izračun komunalnega prispevka. V odločbah je občinska uprava obračunala vsem občanom isti faktor zazidanosti, kljub temu, da je v trenutno veljavnem odloku določeno drugače. Če želimo, da bo res za vse občane veljalo isto pravilo, potem bi se Odlok moral spremeniti in vsebovati nedvoumen podatek, katera površina se vzame za izračun. Zato se bo naša svetniška skupina še naprej trudila, da bi dosegli enakost in zakonitost za vse občane občine Ormož, tudi za tiste, ki bodo izračune za novozgrajene kanalizacije še prejeli.

Pred novim letom smo sprejemali tudi Odlok o Proračunu Občine Ormož za leto 2015, za katerega smo že pred dokončnim predlogom podali veliko pripomb, predvsem, da se premalo upošteva področje gospodarstva, predvsem razvoj turizma in problematika industrijske cone v Ormožu. Prepričani smo, da bodo investitorji prišli na naše področje in s tem tudi nove zaposlitve, če jim bomo omogočili vsaj osnovne pogoje za začetek poslovanja, to je komunalno urejeno zemljišče. Prav tako smo jih opozarjali na problematiko kategorizacije cest, ki se modernizirajo oz. asfaltirajo. Premalo pozornosti je tudi namenjeno pripravi projektov, ki bi lahko kandidirali za sredstva po razpisih Republike Slovenije in sredstvih Evropske unije. Pred sprejetjem odloka smo vložili tudi Amandma k 4. členu Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2015, v katerem smo želeli, da se točno določijo namenski prejemki ter izdatki po teh prejemkih. S tem bi dosegli transparentnost in preglednost namenskih prejemkov in izdatkov. Amandma v Občinskem svetu na priporočilo župana ni dobil podpore. S tem problemom smo se srečali tudi pri sprejemanju zaključnega računa Občine Ormož, zato bomo še naprej izvajali dejavnosti na tem področju.

Na isti seji smo sprejeli tudi Sklep o pripravi Občinskega podrobnega načrta za Center za ravnanje z odpadki Podravje (OPPN CeROP). Pred sprejetjem sklepa smo vprašali župana, če se pripravlja tudi druga varianta, če ne bo prišlo do realizacije CeROP-a. S strani župana je bilo zagotovljeno, da se ta možnost upošteva in da pripravljajo tudi drugo rešitev. V času priprave osnutka pa so županu in svetnikom krajani Dobrave, Litmerka in Hardeka poslali dopis, v katerem nas seznanjajo z nestrinjanjem z izgradnjo odlagališča smeti v njihovi neposredni okolici. Čeprav so s svojo prisotnostjo na občinski seji presenetili tudi nas, smo jim prisluhnili ter kasneje tudi s skupnimi močmi ugotovili, da obstajajo tudi dejansko argumenti za ne izgradnjo odlagališča smeti. Poleg argumentov skupnosti krajanov, da bo odlagališče zmanjšalo kvaliteto njihovega bivalnega okolja in da ne bo doprineslo k turističnemu in gospodarskemu razvoju področja, smo tudi ugotovili naslednja dejstva:
-da je regijski center za ravnanje z odpadki CERO Gajke na Ptuju pridobilo okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje s strani Agencije RS za okolje in Ormož ne bo mogel pridobiti področja 50 tisoč prebivalcev,
-v Sloveniji se trenutno gradijo centri za ravnanje z odpadki, ki se financirajo s kohezijskih skladov (EU) in državnih nepovratnih sredstev skupno do višine 80% investicije, medtem ko bi Ormož to moral izgraditi brez teh pomoči in bi se povečala zadolženost občine,
-dodatno dejstvo in tudi močan argument so tudi težave pri gradnji CERO Dolenjska v Novem Mestu, za katerega so župani tamkajšnjih občin ugotovili tudi, da je bil predimenzioniran (41 tisoč ton letno) in bodo sedaj gradili predvidoma polovico manjšega,
-ob morebitni izgradnji centra z deponijo v Ormožu se bo občutno povečala (in ne zmanjšala) cena odvoza odpadkov, saj bomo morali občani sami odplačati tudi kredit oz. vrednost investicije, ki bo potreben za izgradnjo takega centra, določilo 6.odstavka, 22. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št.87/12 in 109/12).

Sredstva, ki jih je občinska uprava namenila za pripravo projektov naj se preusmerijo v pripravo ustreznejših rešitev, ki bodo sprejemljiva za vse prebivalce in hkrati zagotavljala opravljanje gospodarske javne službe. Zato smo že 10.4.2015 župana vprašali, zakaj tega problema na uvrsti na dnevni red občinske seje, da bi lahko svetniki razpravljali in odločali o nadaljevanju projekta. V odgovor nam je bila ponujena možnost, da sami predlagamo to točko dnevnega reda, kar smo tudi storili, vendar uvrstitev z večino glasov svetnikov iz županove koalicije ni bila potrjena. Ker smo ponovno vložili predlog za uvrstitev te točke in prilagodili sklep o prekinitvi vseh aktivnosti v zvezi z odlagališčem smeti v Ormožu, je župan uvrstil to točko na dnevni red seje, ki bo 13.7.2015. Občinska uprava pa bi morala že pripravljati stališča in program odlaganja smeti po 1.1.2016, ko se bo zaprlo obstoječe odlagališče komunalnih odpadkov Dobrava.

Iz predloga rebalansa proračuna za leto 2015 je že razvidno, da se je investicija izgradnje CeROP umaknila iz proračuna občine Ormož za leto 2015 in da se projekt zamika v leto 2016 in 2017. Občinski svet pa naj bi do sprejema proračuna za leto 2016 sprejel sklep, ali se bo v prihodnje pristopilo k realizaciji projekta ali ne. Upamo, da bomo s skupnimi močmi našli rešitev, ki bo pripomogla tudi k razvoju naše občine.

Čeprav imamo svetniki zelo kratek čas, da pregledamo gradivo za točke, ki so uvrščene na dnevni red občinske seje, se trudimo, da bi ga predelali, preverili informacije in postavili vprašanja predlagateljem. Zagovarjamo stališče, da se sami prepričamo o določenih informacijah, podatkih. In potem tudi zagovarjamo naša stališča. Čeprav smo na področju politike »mladi in neizkušeni«, menimo, da s svojim delovanjem pomagamo k razvoju in boljši skupnosti občanov Občine Ormož, zato tudi jaz pozivam vse občane, ne samo naše simpatizerje, da nam predložijo svoja mnenja, predloge, vprašanja, probleme, mi pa jih bomo po preučitvi predložili naprej v obravnavo na seji občinskih svetnikov in kot vprašanja županu.”