K razmišljanjem in pobudam na “okrogli mizi” s predsednikom DRŽAVNEGA SVETA RS Alojzom Kovšco na temo “gospodarstvo v občini Ormož”, ki jo je organizirala SDS in kandidat za župana DANIJEL VRBNJAK in je sinoči potekala v Domu društev v Ormožu, župan Alojz Sok dodaja oziroma predstavlja nekaj aktivnosti, ki pa so bila izvedena in so še načrtovana za gospodarski razvoj na območju občine Ormož. (Posnetek okrogle mize si boste lahko ogledali nocoj ob 20.45 uri na programu KTV ORMOŽ)

“Na področju razvoja gospodarske dejavnosti v okviru občinskega proračuna vsako leto zagotavljajo sredstva za številne dejavnosti:
– razpis za spodbujanje (samo)zaposlovanja,
– razpis za spodbujanje poklicnega izobraževanja – vajeništvo,
– sredstva za odkup zemljišč v poslovni coni,
– sofinanciranje dejavnosti Obrtno-podjetniške zbornice Ormož,
– sofinanciranje dejavnosti Javne razvojna agencije Občine Ormož,
– sofinanciranje dejavnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož,
– oprostitev komunalnega prispevka za investitorje (do 50 %),
– razpis za promocijo izdelkov in storitev podjetij na sejmih,
– financiranje dejavnosti Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport,
– financiranje številnih projektov in aktivnosti za spodbujanje razvoja na področju turizma (ureditev novih namestitvenih kapacitet v hostlu v Ormožu, ureditev tržnice na novi lokaciji, financiranje delovanja turističnih društev, financiranje promocijskih aktivnosti vinskih kraljic, članstvo v mreži postajališč za avtodome, vključenost v projekt izgradnje Dravske kolesarske poti od Dravograda skozi Ormož do Središča, ureditev vinoteke v gradu, ureditev parka in igral, ureditev trga pri avtobusni postaji v Ormožu, sredstva za promocijo turizma v Sloveniji in tujini, čezmejni projekti sodelovanja mest, projekti oblikovanja kolesarskih produktov, tik pred izvedbo je projekt postavitve turistične obvestilne signalizacije ipd.).

Naj izpostavimo, da je Občina Ormož pridobila sredstva za pripravo praktično in ciljno naravnanega projekta, v okviru katerega je v pripravi Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož 2017 – 2025. Projekt je v zaključni fazi.
Izvedbeni del vključuje izdelavo Elaborata za nadgradnjo kakovosti ponudbe doživetij, Načrt razvoja kolektivne blagovne znamke (KBZ) območja LAS in Načrt razvoja celostne grafične podobe območja LAS.
V skladu s Pravilnikom o KBZ Jeruzalem Slovenija je bil objavljen razpis za podelitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija. Odziv je bil odličen, saj se je pri pridelkih in prehranskih izdelkih na javni razpis prijavilo 41 ponudnikov, ki so prijavili 156 izdelkov. Pri rokodelcih pa se je prijavilo 20 ponudnikov s 111 izdelki.
Imenovani so tudi člani Strokovne skupine za vzpostavitev sistema podeljevanja KBZ JERUZALEM SLOVENIJA ter skupina za trženje. Po uspešno izvedenih delavnicah za gostince – gostilne in turistične kmetije ter vinotoče, ki ponujajo hrano, vinarje, kmetijsko svetovalno službo – dopolnilne dejavnosti, kmetije s pridelavo in predelavo, rokodelce, kmete, ponudnike doživetij narave in kulturne dediščine, predstavnike muzejev in parkov, ponudnike zdravega načina življenja in druge ponudnike bomo izvedli še Strokovno ekskurzijo za oblikovanje doživetij v Destinaciji Jeruzalem Slovenija. V januarju 2019 načrtujemo še izvedbo razpisa za ocenjevanje gostinskih obratov. Ostale aktivnosti se bodo izvajale v skladu z akcijskim načrtom, s katerim bomo sledili zastavljeni viziji destinacije Jeruzalem. Nadaljevali bomo z mreženjem ponudnikov ter vzpostavili mrežo informacijskih točk na območju destinacije, skrbeli za usposobljene lokalne turistične vodnike za vodenje po doživetjih na destinaciji, skrbeli za sodobne trženjske aktivnosti, izvajali aktivnosti za nadgradnjo sistema podeljevanja pravice do uporabe KBZ, vzpostavili sistem oblikovanja in trženja destinacijskih prireditev, vzpostavili standarde kakovostne ponudbe za projekt Dnevi odprtih vrat ponudnikov v Destinaciji Jeruzalem Slovenija, spodbujali vzpostavljanje ponudbe inovativnih izdelkov in doživljajskih zgodb ipd.

V okviru ureditve Poslovne cone Ormož je bil izdelan prodajni katalog predstavitve poslovnih con na našem območju v nemškem in angleškem jeziku. Izveden so bile tudi nekatere promocijske aktivnosti:
– 11. 9. 2017 – sodelovanje na investicijski konferenci v Ljubljani,
– predstavitev cone v Katalogu Štajerske gospodarske zbornice v letu 2017,
– sodelovanje na SEEMEET poslovni konferenci v Mariboru v letu 2017 in 2018,
– sodelovanje na poslovni konferenci ESIC 2018 v Mariboru – predstavitveni oglas v brošuri konference na treh straneh,
– predstavitev na spletnih straneh JAPTIja (www.investslovenia.si)
– intenzivno sodelovanje z razvojnima agencijama v Pomurju in MRA – izvajajo se promocijske aktivnosti v tujini in na spletni strani www.podravje.si…

V načrtu je priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono (OPPN), ki bo omogočal bolj fleksibilno umeščanje poslovnih objektov v skladu s predvideno parcelacijo. Nadaljevalo se bo še z odkupom zemljišč v poslovni coni ter dodatno podprlo prodajno promocijske aktivnosti. Po dogovoru je možna uvedba takse za neizkoriščena stavbna zemljišča, kar bo dodatno spodbudilo prodajo zemljišč v poslovni coni.

Občina Ormož je sopodpisnica Dogovora o ustanovitvi strokovno posvetovalnega organa za pomoč občini Ormož na področju gospodarstva, v okviru katerega se bo pripravil Strateški načrt za razvoj gospodarstva, privabljanje investitorjev v gospodarsko cono, dodatno se bo izobraževalo in povezovalo gospodarstvenike na območju občine Ormož ter vzpostavilo sodelovanje z gospodarskimi subjekti v regiji in širše, tudi na mednarodnem področju ipd.

S tem dogovorom in posledično z izvedbenimi aktivnostmi se bo še dodatno po principu javno-zasebnega partnerstva podprlo vsa do sedaj izvedena prizadevanja za razvoj gospodarstva na našem območju.

Kot že do sedaj, se tudi v bodoče veselimo kakršnih koli pobud za okrepitev sodelovanja za gospodarsko rast na našem območju“, izjavo za javnost zaključuje Alojz Sok, ki še navaja, da pa kot župan občine Ormož ni prejel vabila na to okroglo mizo. Slednje v OO SDS in županski kandidat Danijel Vrbnjak pojasnjujejo, da je bila “okrogla miza” javen dogodek in namenjena vsem zainteresiranim občanom. Vabilo je bilo objavljeno v lokalnih medijih in na Facebooku.