Ob 16.00 uri se bo začela 24.redna seja Občinskega sveta Ormož, ki jo bomo iz sejne dvorane tudi neposredno prenašali.

Svetniki imajo na dnevnem redu 15 točk: Obravnavali bodo dva predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ( za farmo Irgolič in farmo Marčec). Sledile bodo obravnave predlogov Odloka o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v občini Ormož, Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Ormož in Odloka o namenski porabi sredstev za infrastrukturo na območju katastrskih občin Hardek in Ormož.
Seznanili se bodo s končnim poročilom o opravljenem nadzoru nakupnih pogodb RK Jeruzalem Ormož in Župnijo Ormož, sprejeli sklep o manjši notranji igralni površini na otroka v Vzgojno izobraževalnem zavodu VRTEC Ormož; razpravljali o oprostitvi plačila komunalnega prispevka investitorju Igorju Leskovarju, Lešnica 6 in investitorju Žiher d.o.o. Moškanjci 1g.
Mad kadrovskimi zadevami v nadaljevanju bodo dali soglasje oziroma mnenje kandidatki za direktorico Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož in ravnatelju OŠ Ivanjkovci;
sledil pa bo še sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičninskim premoženjem občine Ormož za leto 2013; pa pobude, predlogi in vprašanje svetnikov ter odgovori na vprašanja svetnikov.