Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – Ormoško območje, ki se je začel v začetku leta 2013, je zaključen. Projekt je predstavljal enega največjih projektov zadnjih let na Ormoškem, toliko svečanejši bo tudi zaključek, ki ga danes popoldne ob 16.uri v Beli dvorani Grajske pristave pripravlja župan Alojz Sok.
Razen župana Alojza Soka, bodo na svečanosti spregovorili tudi župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko, svetnik v Občinskem svetu Sveti Tomaž Albin Belšak in direktorica Komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen. V kulturnem programu bodo nastopili Miklavški oktet, Tamburaška skupina PIKA POKA in šolarji-

Namen zaključenega projekta je bil, odpraviti vrsto let trajajočo problematiko zagotavljanja kakovostne pitne vode na območju treh občinah, in sicer v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave je znašala (po predračunu) 8.269.459,70 evrov brez DDV-ja in ga je delno financirala Republika Slovenija, delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo«, delno pa so stroške pokrile sodelujoče občine. Projekt pomeni boljšo oskrbo za vsaj 6016 gospodinjstev.
Projekt, ki ga je sestavljajo več sklopov in je vsak zase predstavljal zaključeno celoto (projekti so lokacijsko nepovezani), je zajemal izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture (cevovodi, vodohrani, prečrpalne postaje in čistilna naprava), ki bo omogočila oskrbo porabnikov z zdravo in neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju treh občin. Dela so zajemala:
• izgradnjo oziroma prenovo črpališča (vodarna Ormož pri naselju Mihovci pri Veliki Nedelji),
• 36,2 kilometra transportnih in primarnih cevovodov,
• izgradnjo oziroma posodobitev štirih vodohranov,
• štiri prečrpalne postaje – prečrpališča,
• dve hidropostaji,
• en bazen z nabiro ter
• izgradnjo čistilne naprave, s katero bo izboljšana vodooskrba prebivalstva ter kakovost pitne vode in podtalnice.

V okviru projekta so prav tako izgradili sekundarne cevovode, ki se navezujejo na nove cevovode v skupni dolžini okrog 6,3 kilometra. Projekt ustreza sodobnim standardom varne oskrbe s pitno vodo in ima še en potencialni rezervni vodni vir – navezava na ljutomerski vodovod. Nov sistem omogoča boljšo oskrbo s kakovostno pitno vodo za 4.671 gospodinjstev iz občine Ormož, 628 gospodinjstev iz občine Središče ob Dravi in 717 gospodinjstev iz občine Sveti Tomaž.

Osnovni cilj investicije je bil z izgradnjo ustrezne infrastrukture za kakovostno oskrbo s pitno vodo izboljšati zdravstveno stanje prebivalstva z zdravo, neoporečno pitno vodo na omenjenem območju, tako za obstoječe kakor tudi za nove uporabnike, prav tako pa tudi zagotoviti cenovno sprejemljivo vodno oskrbo.

Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – Ormoško območje znaša 8.269.459,70 evrov in ne vključuje DDV-ja. Del sredstev v višini 928.252,55 evrov so prispevale vključene občine, 6.240.220,22 evrov je sofinancirala Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada, 1.100.986,93 evrov pa je za projekt namenila Republika Slovenija. Upravljanje sistema za oskrbo s pitno vodo je prevzel že obstoječi upravljavec sistema Komunalno podjetje Ormož, d. o. o.