S položitvijo prvih metrov duktilnih cevi na Seniku, na meji med občino Ormož in Sveti Tomaž, na vodovodnem odseku Hajndl – Kostanj (Sveti Tomaž), je Komunalno podjetje Ormož včeraj (2.junija 2021) začelo z gradnjo vodovoda v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 2014-2020 (ormoško območje). Izvajalec se trenutno pritožuje nad dolgimi dobavnimi roki za cevi in pripadajoče komade, sicer pa delo poteka brez zapletov.
Gre za obsežen projekt treh občin (Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž), ki je bil zastavljen leta 2014. Včerajšnji dan pa tako, kar se tiče oskrbe s pitno vodo na Ormoškem območju, imenujemo zgodovinski.

Investicija zajema:
1 nov vodohran (Kostanj)
3 rekonstrukcije starih VH (Hum, Vičanci, Hajndl),
2 območji hidroforskih postaj (Hum in Vičanci)
1 rekonstrukcija prečrpalnice (Pušenci)
25.955 m posodobitve cevovodov brez prevezav (Ormož-Hum-Vodranci; Godeninci-Vodranci; VH Hajndl-Vičanci-VH Kostanj-Velika Nedelja- Podgorci, del Hajndl – Koračice, del Hajndl – Ormož)
Osnovni cilj investicije je izgradnja ustrezne infrastrukture za kakovostno oskrbo s pitno vodo, izboljšati zdravstveno stanje prebivalstva z zdravo, neoporečno pitno vodo na omenjenem območju, tako za obstoječe kakor tudi nove uporabnike na eni strani. Projekt bo omogočil tudi izboljšano hidravlično stanje sistema, kar bo pomenilo varnejšo in kvalitetnejšo oskrbo s pitno vodo.

Kvalitetnejše oskrbe z vodo bo deležnih krepko čez petnajst tisoč prebivalcev

Kot je povedal skrbnik projekta mag. ROMAN ROZMAN – višji svetovalec za razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja na Občini Ormož, je v vseh treh občinah 6.338 priključkov. Novih priključkov bo 14. Vseh prebivalcev, ki bodo deležni kvalitetnejše oskrbe pa je 15.604.
Vrednost investicije znaša 8.428.040,34 evrov, od tega so si občine iz Kohezijskega sklada uspele pridobiti 48%, kar pomeni 4.062.150,91 evrov in iz državnega proračuna 9 ali 716.850,16 evrov. Razliko bodo prispevale občine Ormož 33% oz. 2.817.123,24 evrov; Središče ob Dravi 4% oz.320.591,05 evrov in občina Sveti Tomaž 6% kar pomeni 511.324,97 evrov.
Izvajalec gradbenih del Komunalno podjetje Ormož d.o.o. v skupnem nastopu s Cestnim podjetjem Ptuj d.d. bo gradnjo opravilo za 7.677.171,76 EUR z DDV.
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvajanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop – Ormoško območje« bo podjetje PROPLUS opravilo za 82.228,00 EUR z DDV.
Izvedba ukrepov obveščanja javnosti v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop – Ormoško območje«, ki jih bo izvajala KABELSKA TELEVIZIJA ORMOŽ pa bo vredna 23.655,80 EUR z DDV.
Investicija je sofinancirana iz sredstev Evropske unije iz Kohezijskega sklada s ciljem izboljšanje javne storitve oskrbe s pitno vodo za uporabnike priključene na vodovodni sistem Ormož.

Gradnja bo predvidoma trajala do konca leta 2022, primopredaja del pa do konca aprila 2023. Operacija bo tako predvidoma zaključena maja 2023.