Krajevna Skupnost Ormož
Skolibrova 17
2270 Ormož

Društva KS Ormož
Krajani KS Ormož
Številka: 030/215
Datum: 1.6.2015

JAVNI RAZPIS
Plaket in priznanj Krajevne skupnosti Ormož za leto 2015

Krajevna skupnost Ormož bo na svečanosti ob prazniku KS, ki bo v mesecu septembru 2015,
podelila plakete in priznanja za večletno izjemno uspešno delo in dejanja, ki pomembno
prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju ljudi, razvoju in ugledu KS
Ormož, ne glede na področje delovanja.
Dobitniki so lahko posamezniki, društva in druge organizacije, ki ustrezajo kriterijem
PRAVILNIKA O PODELITVI PLAKET IN PRIZNANJ Krajevne skupnosti Ormož, katerega je sprejel
svet KS Ormož na svoji 4. redni seji dne 22.4. 2015.

Predloge za plakete in priznanja lahko podajo organizacije, skupine ali posamezniki. Nihče ne
more predlagati samega sebe.

Predlog za plaketo ali priznanje mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju (ime in priimek oz. naziv, naslov, ime odgovorne osebe … ),
– podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
osnovni podatki o dosedanjem delu),
– jasno opredelitev – se predlaga za plaketo, priznanje ali oboje,
– pisno utemeljitev predloga z dokazili,
– pisno soglasje kandidata k prijavi.
Izbor kandidatov se opravi v roku 10 dni po zaključku razpisnega roka in je v izključni
pristojnosti komisije.

Vabimo vas, da podate pisne predloge za:
• Naziv častnega krajana Krajevne skupnosti Ormož,
• Plaketo Krajevne skupnosti Ormož
• Priznanje Krajevne skupnosti Ormož
• Priznanje Krajevne skupnosti Ormož z knjižno nagrado.

Predloge z obrazložitvijo podajte najkasneje do 15.7. 2015 v zaprti kuverti na naslov:
KS Ormož, Skolibrova 17,2270 Ormož, s pripisom »PREDLOGI ZA PRIZNANJA KS«.

Predsednik komisije:
Slavko Petek, I.r.

Predsednik sveta KS Ormož:
Vlado Hebar, I.r.