Občina Ormož na svoji spletni strani obvešča, da se je Občinski svet Ormož seznanil in sprejel predlagane ukrepe za ublažitev posledic koronavirusa na 11. dopisni seji, ki se je zaključila dne 2.4.2020 ob 12.00 uri.

Ukrepi so sledeči:

Pomoči na področju gospodarstva in kmetijstva
Občina Ormož je sprejela nove ukrepe k obstoječim ukrepom v okviru spodbujanja malega gospodarstva in kmetijstva na območju Občine Ormož. Predlagan je sprejem subvencije obrestnih mer in stroškov odobritve kredita do višine kredita 2.000 EUR za obe področji, iz proračuna Občine Ormož. Kreditojemalci bodo lahko dobili kredit pod zelo ugodnimi pogoji, in sicer brez plačila obresti in stroškov kredita z moratorijem odplačila kredita do 1.7.2020.

Na področju plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
Vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju občine Ormož, ki so zavezanci za plačilo NUSZ, se v letu 2020 zagotovi trimesečni zamik plačevanja iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in delni prenos zapadlosti plačila teh obveznosti v leto 2021.

Na področju plačila komunalnega prispevka
Vsem zavezancem za plačilo komunalnega prispevka v občini Ormož, katerih obveznost za plačilo je obstajala na dan 12. 3. 2020 ali je nastala po tem datumu oz. v letu 2020, se za obdobje treh mesecev zagotovi odlog plačila komunalnega prispevka v občini Ormož.

Na področju plačevanja najemnin za poslovne in ostale prostore ter grobna mesta v lasti Občine Ormož
Najemnike poslovnih in ostalih prostorov za opravljanje dejavnosti v lasti Občine Ormož, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ter za društva, ki imajo v najemu prostore, ki so v lasti Občine Ormož, se za čas od dneva uveljavitve odredbe do njegovega preklica oprosti plačila najemnine.

Najemnikom grobov na območju Občine Ormož se zagotovi trimesečni zamik plačevanja obveznosti iz naslova najemnin za grobna mesta v letu 2020.

Iz naslova racionalizacije poslovanja Občine ter zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Ormož
Občina Ormož pripravi predlog ukrepov za racionalizacijo poslovanja in nižanja stroškov delovanja, predvidena je opustitev nenujnih aktivnosti programov in projektov. Občina bo k pripravi predlogov za racionalizacijo poslovanja pozvala tudi vse občinske javne zavode. Rok za sprejem teh ukrepov je 8 dni od uveljavitve te odredbe.

Oprostitev plačila vrtca staršem otrok za čas zaprtja vrtcev v Občini Ormož
Starši otrok, ki so vključeni v vrtce, katerih ustanoviteljica je občina, se za čas zaprtja vrtcev zaradi epidemije koronavirusa oprosti plačila vrtca.

Izplačilo denarnega nadomestila za upravičence (osnovnošolski otroci) do subvencioniranega kosila iz proračunskih sredstev Občine Ormož

Občina Ormož bo sprejela Pravilnik, ki bo omogočal dodelitev denarnega nadomestila v višini 50 EUR mesečno za upravičence do subvencioniranega kosila za čas trajanja zaprtja šol od 1.4.2020 dalje.

Nabava prehranskih paketov za ranljive skupine oseb
Občina Ormož bo nabavila pakete pomoči z osnovnimi živili za najranljivejše skupine oseb ter oseb s poslabšanim socialnim položajem zaradi koronavirusa.

Dobava zaščitne opreme
Občina bo nabavila za 10.000 eur zaščitnih mask, dezinfekcijskih sredstev in rokavic zaradi zajezitve okužb koronavirusa.

Nadaljevanje ukrepov
Glede na potrebe in čas trajanja epidemije, ki bodo terjale nove ukrepe, se bo Občina Ormož temu ustrezno odzvala. Občina Ormož se bo pridružila ukrepom, ki bodo enotno sprejeti na ravni Združenja občin in Skupnosti občin Slovenije.

Prosimo vas, da spremljate realizacijo ukrepov odredbe na spletni strani Občine Ormož.