Ormoški Občinski svet je na včerašnji seji potrdil dopolnjena predloga proračunov za leti 2013 in 2014, ki so ju dopolnili na podlagi pripomb in predlogov Krajevnih skupnosti: Ormož, Ivanjkovci, Podgorci, Velika Nedelja, Miklavž pri Ormožu in Kog; Javnega zavoda, Gasilske zveze Ormož , Prostovoljnega gasilskega društva Cvetkovci, svetniškega kluba Civilnega gibanja za etično in osveščeno občino Ormož in Liste za razvoj občine Ormož ter občana Ivana Hržiča iz KS Velika Nedelja.
Skupaj je pripombe in predloge vložilo 10 različnih predlagateljev. Proračun za leto 2013 je tako zvišan za 4,5 odstotka ( 974.292,00 eur) in bo znašal blizu 23 milijonov evrov; za leto 2014 pa končno znaša skoraj 20 miljonov in je glede na dopolnitve zvišan za 1 odstotek (204.809,00 eur)

Med drugimi je v dopolnjen predlog proračuna za leto 2013 vključena nova proračunska postavka za izgradnjo parkirnih prostorov pri Osnovni šoli Ivanjkovci, dve novi proračunski postavki Modernizacija JP 8904791 Mihovci in izgradnja javne razsvetljave ob JP 804791 Mihovci. Varovalna ograja na mostu JP 804743 Mihovci (Cizel) bo postavljena v letu 2013 iz sredstev planiranih v okviru proračunske postavke 081393 Sanacija javnih poti.
V okviru dopolnjenega predloga proračuna za leto 2013 je odprta nova proračunska postavka za sofinanciranje obnove gasilskega doma v Cvetkovcih v višini 6.000 EUR z namenom, da se zmanjšajo stroški ogrevanja.

Tudi preplastitev Raičeve ulice je planirana v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2014 in sicer v sklopu postavke „Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož“, za izgradnjo hodnika za pešce v Pavlovcih so v letu 2014 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, v letu 2013 je v dopolnjenem predlogu proračuna odprta tudi nova proračunska postavka za izgradnjo javne razsvetljave v Opekarniški ulici, in postavitev nadstrešnice na avtobusnem postajališču v Litmerku
V dopolnjen predlog proračuna je vnesena še modernizacija javne poti 803 412 Lačaves v dolžini 1.066 metrov. (Umaknili pa so modernizacijo javne poti 803401 Kog v dolžini 620 metrov).

Sredstva za vzdrževanje gasilskih vozil in opreme ostajajo z dopolnjenim predlogom planirana v enakem obsegu kot so bila zagotovljena v letu 2012.
V kolikor bo prišlo do intervencij (naravne nesreče) ima občina za ta namen zagotovljena sredstva v okviru rezervnega sklada, ne zagotavljajo pa se dodatna sredstva za ostale intervencije. Če bo prišlo do kakšnega večjega požara ali nesreče, katerih stroškov ni možno pokriti iz rezervnega sklada, ima občina za ta namen zagotovljena sredstva v okviru splošne proračunske rezervacije.

V dopolnjen predlog proračuna za leto 2014 pa je vključena nova proračunska postavka v višini 28.000 EUR za modernizacijo javne poti 803 166 Miklavž in modernizacija JP 803381 Gomila v dolžini 985 metrov, ki je sicer v predlogu razvojnih programov KS Kog bila planirana kot prva za modernizacijo javnih poti v letu 2013.

V okviru dopolnjenega proračuna za leto 2013 pa bo občina 6.250,00 eur namenila še za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu na območju severovzhodne Slovenije in sicer za potrebe Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor. Avtobus bo imel pomembno vlogo pri zagotavljanju zadostne preskrbe s krvjo v SV Sloveniji. Tako je občina Ormož ena izmed 67 občin v SV Sloveniji, ki so podpisale pogodbo o ustanovitvi Konzorcija za zagotovitev finančni sredstev za nabavo avtobusa. 6.250,00 eur za občino Ormož pomeni 0,50 eur po prebivalcu v občinah sopodpisnicah.