V ZDRAVSTVENEM DOMU ORMOŽ  so z izvajalcem VG5 d.o.o. Ljubljana podpisali gradbeno pogodbo za ureditev mansarde in gradnjo  prizidka  k obstoječi zgradbi zdravstvenega doma.  Vrednost investicije je 1.172.574,60 EUR.   Rok pričetka del je 1.10.2017 in predviden rok končanja del je 30.6.2018. 

Obvestila o izvajanju zdravstvene dejavnosti v času gradnje bo Zdravstveni dom Ormož objavljal preko lokalnih medijev, spletne strani ZD Ormož in preko informatorjev na osnovni lokaciji ZD Ormož. Paciente in zaposlene pozivajo k razumevanju in potrpežljivosti v času izvajanja novogradnje v obdobju od oktobra 2017 do junija 2018.

 

V SPOROČILU ZA JAVNOST Zdravstveni dom navaja:

 »Zdravstveni dom Ormož se v zadnjih letih sooča z izrazito prostorsko in lokacijsko utesnjenostjo, saj je že zdavnaj prerasel svoje prostorske zmogljivosti. Zdravstvena dejavnost Zdravstvenega doma Ormož se opravlja na 2.209 m2 (na lokaciji Ulica dr. Hrovata 4), skladno z normativi, ki opredeljujejo zdravstveno dejavnost pa bi potrebovali 3.179 m2.  Zavod opravlja delo tudi na 3 lokacijah izven Zdravstvenega doma Ormož. Vodstvo zdravstvenega doma in z njim Svet zavoda je večkrat razpravljal o prostorski problematiki in  sprejel usmeritev, da je celovita in dolgoročna prostorska in lokacijska utesnjenost zdravstvenega doma lahko dokončno rešena le z novogradnjo. Določene dejavnosti so v neprimernih prostorskih pogojih, kajti naš obseg dejavnosti je presegel trenutne prostorske zmogljivosti. V preteklih desetih letih smo namreč razširili našo zdravstveno dejavnost za več kot 25%, tako v splošni dejavnosti- dejavnost splošnih ambulant in službe nujne medicinske pomoči, zobozdravstvu, področju specialističnih dejavnosti, z novogradnjo pa bomo zagotovili tudi ustreznejše prostore za delovanje referenčnih ambulant. S širitvijo bomo zagotovili prostorske pogoje za nove time, ki bodo pričeli z delom v letih 2017-2019. Zdravstveni dom Ormož nudi specializacijo: štirim specializantom družinske medicine, specializantu s področja pediatrije, specializantu s področja medicine prometa, dela in športa  ter specializantu s področja klinične psihologije. Z novogradnjo bomo zagotovili tudi ustreznejše prostore za izvajanje nove dejavnosti razvojne ambulante, ki je pričela delovati s 1.5.2017, kakor tudi nove prostore za tako imenovani » satelitski urgentni center«, za katerega kandidiramo v sklopu reorganizacije nujne medicinske pomoči v Sloveniji.

S širitvijo zdravstvenega doma bomo pridobili 661 dodatnih kvadratnih metrov površin. V novih prostorih, ki jih bomo pridobili z nadzidavo nad prostori sedanjega otroškega in šolskega dispanzerja,v nadstropje oz. mansardo, bomo preselili dejavnost otroškega dispanzerja vključno z razvojno ambulanto ter dejavnost šolskega dispanzerja, pritličje v obsegu 286 kvadratnih površin pa bomo preuredili za dejavnost splošnih ambulant skupaj z referenčnimi ambulantami ter specialistične ambulante. V sklopu obsežne investicije načrtujemo tudi rušitev veznega hodnika med traktom splošnih ambulant in sedanjimi prostori otroškega šolskega dispanzerja ter na tem mestu novogradnjo prizidka, v katerem bomo v pritličju uredili prostorske pogoje za izvajanje urgentne in splošne dejavnosti, v mansardi oz. nadstropju pa nove prostore za klinično psihologijo, logopedijo in Zdravstveni vzgojni center. Po rušitvi obstoječega stopnišča bomo izgradili novo stopnišče z dvigalom. Celotna naložba je bila po projektantskem predračunu ocenjena na približno 1,5 milijona evrov, od tega naj bi zdravstveni dom prispeval okoli 440.000 evrov lastnih sredstev ( 201.000 eur za objekt, 239.000 eur za opremo). Za zagotovitev preostalih sredstev pa bo Zdravstveni dom Ormož ob poroštvu občin ustanoviteljic oz. na hipoteko najel 15-letni kredit v višini okoli 1,0 milijona evrov. Občina Ormož  bo prispevala k investiciji v prihodnjih letih 965.000 evrov, občina Središče ob Dravi 169.000 evrov, občina Sveti Tomaž pa 165.000 evrov. Navedena finančna konstrukcija bo vključena v finančni načrt oz. rebalans občin za leto 2017  in 2018.

 

Javni razpis za izbiro izvajalca je bil zaključen marca 2017. Izbran je bil najugodnejši ponudnik VG5 d.o.o., Ljubljana v skupni vrednosti 961.126,72 eur brez DDV oz. 1.172.574,60 eur z DDV. Zaradi znanih zapletov pri izdajni gradbenega dovoljenja se je pričetek investicije v novogradnjo ZD Ormož zavlekel za 6 mesecev in sicer namesto s 1.4.2017, se bo gradnja pričela s 1.10.2017. Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja je ZD Ormož vložil na UE Ormož v januarju 2017 in jo dokončno dopolnil v marcu 2017; ustna obravnava za gradbeno dovoljenje je bila na UE Ormož sklicana maja 2017. Gradbeno dovoljenje je ZD Ormož prejel v juliju 2017, ki je postalo pravnomočno s 9.8.2017. Z navedenim dnem so nastopili pogoji za podpis pogodbe z izbranim izvajalcem gradnje iz javnega razpisa. Gradbena pogodba je bila podpisana s strani pogodbenih strank z dnem 14.9.2017, skupaj z aneksom k gradbeni pogodbi zaradi zamika začetka del. V nadaljevanju se pripravlja uvedba v delo, ki bo 20.9.2017. Prav tako se pripravljamo na selitev zdravstvenih dejavnosti v nadomestne prostore. Gradnja se bo izvajala na tako imenovanem »živem objektu«, saj gre za velik gradbeni poseg v ZD Ormož. Našim uporabnikom bo onemogočen dostop do spodnjega parkirišča v času izvajanja same gradnje (gradbeni stroji, tovornjaki …). Uporabniki bodo dostopali do Zdravstvenega doma Ormož iz gornjega parkirišča pred splošnimi ambulantami.

 

Dejavnost ginekološke ambulante, otroškega dispanzerja in preventivne dejavnosti se bo z oktobrom 2017 do preklica izvajala v bivših prostorih Centra za socialno delo Ormož, ki jih je ZD Ormož najel za nemoteno izvajanje teh dejavnosti v času novogradnje. Dejavnost šolskega dispanzerja in ene ambulante družinske medicine pa se bo izvajala v objektu starega rentgena. Dejavnost klinične psihologije, logopedije in razvojne ambulante smo že preselili v nadomestne prostore znotraj zdravstvenega doma.«

Vlasta Zupanič Domajnko – direktorica ZD ORMOŽ: “Naše paciente in zaposlene pozivamo k razumevanju in potrpežljivosti v času izvajanja novogradnje v obdobju od oktobra 2017 do junija 2018.”

 

Končen izgled (fasada) dograjene stavbe