Minuli petek je občino Središče ob Dravi obiskal evroposlanec dr. Milan Zver. Z zbranimi v tamkajšnji Sokolani so govorili na aktualne teme v Evropi – o kmetijstvu, šolstvu, mobilnosti……

Zbrane je najprej pozdravil domači župan in Zverov strankarski kolega Jurij Borko ter nakazal smernice oziroma izhodišča za debato na temo razvoj kmetijstva in podeželja ter nove priložnosti za mlade v Evropski uniji.
Naj spomnimo: V Evropski uniji je danes 14 milijonov kmetij in 20 milijonov ljudi živi od kmetijstva, kar je 8% vseh zaposlenih v EU. Sredstva, ki jih za izvajanje skupne kmetijske politike namenja Evropska unija, so se od leta 1980, ko je bilo za ta namen predvideno več kot 70 odstotkov evropskega proračuna, do danes zmanjšala na približno 42 odstotkov celotnega proračuna.
Od tega je 11% sredstev evropskega proračuna namenjenega za razvoj podeželja, tj. za pomoč kmetom pri modernizaciji in večji konkurenčnosti kmetij ter skrbi za ohranitev okolja in njihovih podeželskih skupnosti.
Dr. Zver je govoril – med drugim – o evropski skupni kmetijski politiki po letu 2013 in izrazil zaskrbljenost zaradi zmanjševanja evropskih proračunskih sredstev za ta namen.   Slovenija spada med države članice, ki se zavzemajo za manjše posege v Skupno kmetijsko politiko, saj imamo zdaj kar nekaj ugodnosti, kot primer je dr.Zver navedel izplačila na hektar zemlje kmeta, ki so v naši državi višja od povprečja v EU.
Slovenija ima tudi dobršen del območij, kjer je kmetovanje oteženo zaradi posebnosti terena in po zdajšnji SKP imajo ta področja precej dobre možnosti za črpanje evropskih sredstev . V novi SKP bo po mnenju dr. Zvera manj neposrednih plačil za kmetijsko proizvodnjo. Če bo krčenje teh sredstev preveliko bi to lahko pomenilo tveganje za zdravo in cenovno dostopno hrano.
V Evropski uniji se zato pri pripravi skupne kmetijske politike Odbor za kmetijstvo kot zadnji branik kmetijstva na ravni EU trudi v okviru bodoče finančne perspektive ohraniti obstoječ delež sredstev.
Dr. Milan Zver je v nadaljevanju opozoril na nekatere osnovne probleme, s katerimi se sooča kmetijstvo v Sloveniji in nakazal temeljne smernice, ki bi jih bilo potrebno upoštevati v kmetijstvu v bodoče.
Osnovni problem, s katerim se sooča ne le slovensko, temveč tudi evropsko kmetijstvo, je ostarela družba. V EU se s kmetijstvom ukvarja le 6% mladih do 35 let, medtem ko je v Sloveniji ta odstotek še nižji – le 4%. Za izboljšanje te slike je potrebno pripraviti take pogoje, ki bodo mlade privabili v kmetijske dejavnosti. To pomeni politiko, ki bo omogočala razvoj in vlaganja v sodobno kmetijsko proizvodnjo ter seveda primeren zaslužek za opravljeno delo, kar bo pritegnilo mlade ljudi v delo na kmetije.
Slovensko kmetijstvo se sooča še s pomanjkljivo samooskrbo. V bodoče lahko to postane resen problem ne le kmetijstva temveč celotne družbe. Glede na razvitost sicer ne moremo govoriti o grožnji lakote, vendar pa odvisnost od drugih proizvajalcev pomeni tudi odvisnost od cen, ki jih bodo ti postavili. Hrana lahko tako postane izredno draga. Zato bi moralo biti za državo spodbujanje kmetijske oskrbe strateškega pomena, je tudi povedal evroposlanec dr. Milan Zver.

Potem je dr. Milan Zver na kratko predstavil še drugo obsežnejše področje svojega delovanja v Evropskem parlamentu, in sicer področje za kulturo in izobraževanje.
Če želimo, da se EU izvije iz krize, v kateri se je znašla, se bodo morali evropski visokošolski programi bolje prilagajati potrebam gospodarstva in družbe na splošno; je dejal. Pospešiti bo treba modernizacijo univerz ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, omogočiti čim večjo prehodnost med različnimi nivoji splošnega in poklicnega izobraževanja ter poskrbeti za čim boljše medsebojno priznavanje kvalifikacij pridobljenih v različnih državah članicah EU.

Zaradi gospodarske krize se sicer kažejo tendence h krčenju sredstev za mlade, izobraževanje in mobilnost tako na nivoju držav članic, kot tudi na nivoju evropskega proračuna, to pa vodi v začaran krog. Le s povečanjem investicij v ta področja bo evropsko gospodarstvo dobilo ustrezno izobraženo delovno silo, ki bo Evropo popeljalo iz krize na pot proti trajnostni rasti; je med drugim na Evropskem večeru v Središču ob Dravi povedal evroposlanec dr.Milan Zver…

Dr.Milan Zver v pogovoru z mag. Bojanom Šinkom (Foto: Zdravko Munda)

Uvodoma je spregovoril župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko (Foto: Zdravko Munda)

Dr. Milan Zver je spregovoril o kmetijstvu v EU in priložnostih za mlade ... (Foto: Zdavko Munda)