Gradnja vodovoda na Ormoškem območju, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija je zaključena. Gradnja se je začela v začetku junija leta 2021, in sicer s položitvijo prvih metrov vodovodnih cevi na Seniku, na meji med občino Ormož in Sveti Tomaž, na vodovodnem odseku Hajndl – Kostanj; zadnjih 12 metrov vodovodnih cevi pa je Komunalno podjetje Ormož položilo decembra lani na vrhu Huma ob hišni števili 7. Potem je ostalo le še nekaj manjših del na cestiščih, bankinah, na dovozih do hiš in podobno.
Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 2014-2020 – Ormoško območje, za katerega so si občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi prizadevale že vse od leta 2014, ko so se z njim uvrstile v nabor razvojnih programov v statistični regiji Podravje, štejemo za enega največjih na Ormoškem območju in je prinesel izboljšanje javne storitve oskrbe s pitno vodo za uporabnike priključene na vodovodni sistem Ormož.

V okviru projekta so položili 28 tisoč metrov novih vodovodnih cevi in preko 1500 m priključkov. Ker nove vodovodne napeljave terjajo veliko zemeljskih del in tudi poškodb na cestiščih so uredili in na novo asfaltirali vrsto cest in bankin. Nova pridobitev so vodohrani v Vičancih in na Humu ter vodohran Kostanj v občini Sveti Tomaž. V Vičancih in Humu se je namestila nova strojna in elektro oprema, ter uredila fasada in okolica objekta. Vodohran Kostanj pa je nov objekt. Star vodohran je bil dotrajan in premajhen. V Vičancih in Humu stoji tudi novo prečrpališče, ki prebivalcem na tem območju omogoča višje tlake v ceveh. Na Humu so zgradili novo hidroforsko postajo. V Pušencih se je sanirala prečrpalnica, ki ima novo strojno in elektro opremo. Obnovili so tudi stari vodohran na Hajndlu.

Dela je izvajalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o. v sodelovanju s Cestnim podjetjem Ptuj d.d.. Gradnja skupnega projekta treh občin na ormoškem je bila 6.351.992,21 € brez DDV.
Skupna vrednost vseh del je se bo tako zaradi več del in podražitev za vse tri občine povišala, tako, da bo končna vrednost del po izvedbi znašala 7.801.175,40 EUR brez DDV. Po občinah znaša ta delež 75,6 % Občina Ormož (5.897.445,78 EUR), 8,46 % Občina Središče ob Dravi (660.109,91 EUR) in 15,94 % Občina Sveti Tomaž (1.243.619,71 EUR).
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (https://www.eu-skladi.si ). Republika Slovenija sofinancira operacijo v višini 716.850,16 EUR Evropska unija iz kohezijskega sklada sofinancira operacijo v višini 4.062.150,92 EUR. Skupna vrednost sofinanciranja tako znaša 4.779.001,00 EUR oz. 61,2 %.
V tem času se občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž že pripravljajo na naslednjo fazo obnove vodovoda, ki bo po prvih izračunih vredna 18,3 milijonov evrov brez DDV. Projekti so pripravljeni, čakajo le še na primerne razpise iz nove finančne perspektive. Projekti imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Projekt obsega izvedbo cevovodov v dolžini 46,1 km in rekonstrukcij in novogradenj 11 objektov namenjenih distribuciji vode.