Med štirinajstimi točkami na dnevnega reda, ki jih je župan uvrstil na dnevni red, bo tudi „obravnava predloga članov Občinskega sveta za razpis naknadnega referendumao predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Hardeška šuma d.o.o.”; namreč opozicijski svetniki – Stanko Pogorelec, Nives Petek, Boštjan Štefančič in Vili Trofenik so sredi junija na Občinski svet in župana naslovili „Predlog za razpis referenduma“. Referendumsko vprašanje bi glasilo: “Ali se strinjate z razveljavitvijo Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Hardeška šuma d.o.o., ki ga je sprejel Občinski svet na svoji 14.redni seji, 11.junija in s katerim se obstoječemu koncesionarju odvzema možnost izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in odvoza ter odlaganja komunalnih odpadkov in finančno obremenjuje občino Ormož? „
Predlagatelji referenduma namreč smatrajo, da bo uveljavitev Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Hardeška šuma za občane občine Ormož imela nepopravljive posledice; zato bi bilo potrebno, da se občani sami opredelijo do Odloka.

Hardeška šuma d.o.o.

Gre za podjetje, ki bi ga občina Ormož ustanovila skupaj z Mestno občino Maribor z namenom uresničiti skupen projekt celovitega ravnanja z odpadki, ki ga občini Maribor in Ormož sicer snujeta že nekaj let. Projekt Mariboru zagotavlja odlagališče odpadkov v Hardeški šumi, kjer bi obdelovali še biološke odpadke, medtem ko bi na Teznem v Mariborui smeti sortirali in predvidoma tudi sežigali. Javno podjetje bo v 51-odstotni lasti Ormoža in 49-odstotni lasti MOM, imelo bo imelo sedež v Ormožu. Občina Ormož ima namreč veliko premalo odpadkov, da bi za izgradnjo primernega odlagališča lahko pridobila državna oziroma evropska sredstva.

Sicer pa se bodo svetniki na seji seznanili še s končnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru zbiranja in namenski porabi sredstev za komunalne odpadke;
se seznanili tudi z inšpekcijskim nadzorom socialne inšpekcije v Centru starejših občanov v Ormožu;
obravnavali spremembe nekaterih občinskih Odlokov, potrdili DIIpa za izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo v vaseh Krajevne skupnosti Velika Nedelja, in opravili imenovanja v svete GŠ in ZD Ormož.