V Cvetkovcih ( KS Velika Nedelja, občina ORMOŽ) je po dvomesečni poskusni dobi, danes dopoldne bila otvoritev namakalnega sistema Ormož – Velika Nedelja.

Namakalni sistem je s pritiskom na gumb aktiviral ŽELJKO KRABONJA, pedsednik Namakalne skupnosti (Foto: Karolina Putarek)

Namakalni sistem Ormož – Velika Nedelja (2 .faza) je zgrajen na 449 hektarjih njivskih površin in je nadgradnja namakalnega sistema Ormož – Osluševci (1. faza), ki so ga zgradili v letu 2004. Danes namakalni sistem Ormož kot celota pokriva kmetijska zemljišča v skupnem obsegu 720 ha .

Zgrajeno 17.466 m cevovodov, 133 podzemnih hidrantnih priključkov , 5 visokotlačnih črpalk s pretokom 480 litrov /s, kar zagotavlja možnost delovanja 70 bobenskih namakalnikov naenkrat, dodatna trafo postaja, oprema za reguliranje in krmiljenje strojne opreme.

Možnost namakanja bo imelo 720 hektarjev njivskih površin (Foto:Karolina Putarek)

Za izgradnjo namakalnega sistema Ormož–Velika Nedelja je bilo potrebnih 5 let.

2007 kmetje podpisali notarsko overjene izjave o uvedbi namakanja,
2008 MKGP izda Uredbo o uvedbi namakanja
2009 pridobivanje dovoljenj (okoljevarstveno soglasje, vodno dovoljenje,..),
8.7. 2010 izdano gradbeno dovoljenje
Oktober 2011–prijava na razpis 125 B / podukrep št. 2 izgradnja velikih namakalnih sistemov,
april 2011 izdana odloča o pravici do sredstev,
julij 2011 uvedba v gradnjo, 31.5. 2012 tehnični pregled.

Pred izgradnjo 1.faze je med kmeti ni bilo posebnega navdušenja. ALOJZ SOK, župan občine ORMOŽ pojasnjuje:

Tonska izjava: ALOJZ SOK, župan občine Ormož
KLIKNI SPODAJ
SOKAlojz_1faza17avgust

Zbrane na otvoritvi je pozdravil in predstavil potek investicije ALOJZ SOK, župan občine Ormož (Foto: Karolina Putarek)

Danes kmetje razmišljajo drugače, in se zavedajo, da je namakanje zelo pomembno. ŽELJKO KRABONJA, predsednik „Namakalne skupnosti“ pravi:

Tonska izjava:
ŽELJKO KRABONJA, predsednik „Namakalne skupnosti“ pravi:

KLIKNI SPODAJ:
KRABONJAZeljko_namakalni17avgust

Namakalni sistem je za ormoško kmetijstvo velika pridobitev, je povedal ŽELJKO KRABONJA, predsednik Namakalne skupnosti (Foto: Karolina Putarek)

Dolgoročni cilj Občine Ormož je zgraditi namakalni sistem na preostalih kmetijskih zemljiščih v zaokroženo celoto cca 1000 ha. Reka Drava za namakanje zagotavlja 12 m3 vode/s, kar pomeni, da bi v porečju reke Drave lahko namakali 30.000 ha kmetijskih zemljišč.

Skupna vrednost investicije je 1.634.960 eur. Denar je zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje oziroma Agencija za kmetijske trge iz sredstev za razvoj podeželja. Občina Ormož je zagotovila strošek DDVeja.

Uvodoma so zaigrali domači godci (Foto: Karolina Putarek)

... zapele so OSLUŠEVSKE PEVKE LJUDSKIH PESMI (Foto: Karolina Putarek)

„ Proizvodni cilj po izgradnji namakalnega sistema je v kolobar vključiti 20 % zelenjave, letno pridelati in prodati cca 4500 ton zelenjave ter tako s pomočjo Kmetijske zadruge ter kupcev postati pomemben partner pri lokalni samooskrbi s hrano“, je v poročilu za javnost zapisal
MIRAN KLINC, vodja Oddelka za kmetijstvo v občini Ormož ter nadaljeval:
„V spreminjajočih se klimatskih spremembah je namakanje v kmetijstvu v pridelavi zelenjave, poljščin in trajnih nasadov nujen ukrep. Hrana in zdrava pitna voda sta strateški dobrini vsake države. V Sloveniji pada obseg kmetijskih zemljišč na prebivalca, pada samopreskrba s hrano, v EU smo med najslabšimi državami po deležu zgrajenih namakalnih sistemov v kmetijstvu ( cca 7500 ha velikih namakalnih sistemov zgrajenih v RS od cca 190.000 ha obdelovalnih zemljišč).Po zadnjih podatkih MKO smo v letu 2011 v pridelavi zelenjave padli na
33 % samopreskrbo.
Osnovno izhodišče RS za skupno kmetijsko politiko po letu 2013 je zagotavljanje prehranske varnosti, povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, trajnostna raba proizvodnih potencialov, zagotavljanje razvoja podeželja. Namakanje v kmetijstvu je najvišja oblika intenzivne pridelave hrane, zagotavlja stabilno, kvalitetno pridelavo hrane. Namakanje deje osnovo za program prestrukturiranja kmetijstva, poleg drugih dejavnikov – znanje, investicije v dodano vrednost v kmetijstvu, povezovanje in skupen nastop na trgu, pravično plačilo, dobri poslovni odnosi med proizvodnjo in trgovino“.

Tudi dr.MARTINA BAVEC, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki je na otvoritvi namakalnega sistema Ormož – Velika Nedelja bila slavnostna govornica, je povedala, da je Ministrstvo vedno vzpodbujalo gradnjo namakalnih sistemov, vendar so dolgi postopki do pridobitve dovoljenj marsikomu vzeli voljo do gradnje, to je treba spremniti, je dodala in nadaljevala:

Tonska izjava: dr. MARTINA BAVEC generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje:
KLIKNI SPODAJ
BAVECMartina_namakalni17avgust

dr. MARTINA BAVEC, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (Foto: Karolina Putarek)

Na otvoritvi v Cvetkovcih ... (Foto: Karolina Putarek)

Na otvoritvi je bila tudi MIŠA PUŠENJAK; specialistka za zelenjadarstvo, KGZ Maribor (druga z desne, spredaj) Foto: Karolina Putarek

Na otvoritvi... (Foto: Karolina Putarek)