V Ormožu je danes potekalo strokovno srečanje z naslovom »Vloga socialne aktivacije na čezmejnem območju Slovenija – Hrvaška za krepitev partnerstev in izboljšanje institucialnih zmogljivosti«. Dogodek je bil namenjen Centrom za socilano delo, Uradom za delo, resornim ministrstvom v Sloveniji in Hrvaškem, tematskim ekspertom, poznavalcem, socialnim podjetjem, institucijam neformalnega izobraževanja, lokalnim skupnostim in zainteresirani javnosti.

Strokovno srečanje so partnerji – ZRS Bistra Ptuj, Razvojna agencija Savinjske regije, CPU ORMOŽ, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, Center za socialno delo Čakovec, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA in Zavod RS za zaposlovanje – organizirali z namenom ozaveščanja, izobraževanja in spodbujanja socialne aktivacije na obmejnem območju Slovenije in Hrvaške.
Tako so na strokovnem srečanju predstavili najnovejše ugotovitve, trende, smernice in tudi primere dobrih praks, kar bi naj bila podlaga za krepitev medsektorskih partnerstev in izboljšanje institucialnih zmogljivosti (Centri za socialno delo, Uradi za delo) na področju socialne aktivacije.

Kako aktivirati dolgotrajno brezposelne in dolgotrajne prejemnike denarne socialne pomoči

V bistvu gre za pomoč dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom denarne socialne pomoči, da se (znova) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče, tudi v zaposlitev, tako postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšanje psihosocialnega stanja. Dejansko stanje na obmejnem območju namreč kaže na veliko potrebo po ponudbi integralnih socialnoaktivacijskih programov, saj se težave povezane z dolgotrajno socialno šibkostjo ranljivih ciljnih skupin zaradi brezposelnosti, (od zdravstvenih težav do slabe informiranosti in vključenosti v družbo), v enaki meri kažejo na obeh straneh meje.

Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja – 2SoKroG tako predstavlja inovativni model javnih storitev in nadgrajuje sistem socialnih transferjev, ki sicer preprečujejo absolutno revščino, vendar ne dajejo trajnostnih rešitev, glede na demografske kazalnike pa predstavljajo resen problem.

Cilji projekta

Cilj projekta je tako zagotoviti dvig zmogljivosti javnih institucij, razvoj kompetenc in ustrezno usposobljenost uslužbencev javnih storitev, s pomočjo katerih se bodo ranljive ciljne skupine ob koncu socialne aktivacije delovno usposobile za priložnosti v prilagojenih oblikah trga dela in se integrirale v različne družbene sisteme.

Na čezmejnem območju lahko s projektom dosežemo PRVO v praksi preizkušeno socialno aktivacijo, ki je ključnega pomena za preoblikovanje dela centrov za socialno delo in uradov za delo oziroma zavodov za zaposlovanje kot ključnih javnih institucij pri spremembi trenutnega stanja.

Projekt se izvaja v obdobju od 1.9.2018 do 31.8.2020 v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška v obdobju 2014-2020, Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja.

Projekt v skupni vrednosti 574.947,17 EUR je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85% (488.705,06 EUR). Delež projektnega partnerja ZRSZ-Območna služba Ptuj pa znaša 55.939,24 EUR.

“Grajska kavarniška popravljalnica” v Ormožu kot primer dobre prakse

Ormoški CPU (Center ponovne uporabe) oziroma “Grajska kavarniška popravljalnica” je že primer dober prakse in je edinstven v Sloveniji. Samo v enajstih mesecih jim je namreč od dvajsetih dolgotrajno brezposelnih, ki so se vključili v projekt socialne aktivacije, uspeli zaposliti 11. »Prav Ormož je torej tisti, ki vleče rdečo nit in vzdržuje projekt v smislu prakse«, poudarja dr. Marinka Vovk, direktorica CPU Ormož, ki verjame, da bo projekt mnogim vrnil vero v nove možnosti, v vzpodbudno družbo in boljše življenje.