Svetniki so na svoji minuli seji potrdili nekaj sprememb odlokov. Med temi so potrdili spremenjene pogoje za imenovanje novega direktorja Zavoda za turizem, kulturo in šport. Doslej je bila namreč zahtevana izključno izobrazba turistične smeri, novi predlog pa je, da mora kandidat imeti 5 let izkušenj s področja trženja in promocije turizma, od tega vsaj 3 leta na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu. Potrdili so tudi spremembo Odloka, ki navaja, da se koncesija za vzdrževanje lokalnih cest ne bo podeljevala za več kot 5 let. Sprejeli so spremembe Pravilnika o subvencioniranju nakupa ali vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ormož in potrdili predlog Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva. Gre za promoviranje lastnih izdelkov in storitev oziroma možnost občinske dotacije v višini 50 odstotkov upravičenih stroškov za plačilo razstavnih prostorov. Med drugim pa so svetniki podali soglasje k najemu kredita, ki ga bo za gradnjo dodatnih prostorov – v višini 1miljon 300 tisoč najel ZD ORMOŽ. Sklenili so tudi, da se višina enkratne denarne pomoči za novorojence v občini v letu 2018 zviša na 150 evrov za prvorojenca, in po 200 evrov za vsakega naslednjega otroka.
Miran Klinc iz Oddelka za kmetijstvo Občine Ormož je predstavil DIIP (dokumentacijo) za izgradnjo namakalnega sistema Ormož, IV. faza. Občina bo namreč kandidirala na javnem razpisu za podporo naložbe za infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. “Gradnja namakalnih sistemov” je namenjena večim uporabnikom, razpis bo objavljen predvidoma marca letos. Gradnja namakalnega sistema po potekala med junijem in oktobrom letos in bo stala 850 tisoč evrov.
So pa se svetniki seznanili tudi z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN DOBRAVA) za ureditev zbirnega centra in odlagališča komunalnih odpadkov Dobrava. Odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, posege na obstoječih objektih, pogoje za odstranitev obstoječih objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture. Predvidene so naslednje ureditve: gradnja betonskih elementov – boksov, gradnja hale in nadstrešnice, gradnja opornega zidu, gradnja servisnega objekta in objekta za potrebe ravnanja z odpadki ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
Sklenili tudi, da podjetje ŽIHER s sedežem v Moškanjcih v višini 50 odstotkov (kar pomeni nekaj čez 13.500 evrov) oprostijo plačila komunalnega prispevka na zemljišču na Opekarniški cesti, kjer bo podjetje gradilo hale za lesno predelavo.