Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Minister gospod Metod Dragonja
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

ZADEVA: Odprto pismo ministru za gospodarstvo

Spoštovani gospod minister Metod Dragonja!

Kot župan ene izmed manj razvitih občin v RS sem pričakoval, da se bodo zadeve v zvezi z javnimi razpisi na vašem Ministrstvu z Vašim prihodom uredile. Žal kot zgleda, pri zadnjem 8. Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »RRP« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve reg. razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015 (Uradni list RS, št. 27 z dne 18.04.2014) pa temu ni tako. Zaradi tega izražam nad Vami, kot ministrom globoko razočaranje in protest.

Leta 2008 smo se občine v statističnih regijah odločile, da regionalna razvojna sredstva v tej finančni perspektivi razdelimo deloma po ključu razvitosti in deloma po številu prebivalcev. Tako smo med sabo dosegle dogovor o razdelitvi regionalnih razvojnih sredstev in je vsaka občina vedela, koliko ji v celotnem proračunskem obdobju pripada in za katere namene. Razvojne agencije so bile zadolžene za analizo izvajanja OP RRP 2007-2013, kar je v praksi pomenilo, da je pri posameznem JP občina lahko črpala le toliko, kot ji je pripadalo. Skrbno se je spremljalo, kakšen je ostanek še nepočrpanih sredstev in tudi, kdaj se načrtuje posamezen razpis. Tak pristop je omogočal, da je črpanje v okviru OP RRP bistveno bolj uspešno, kot v okviru katerega koli drugega OP.

Zadnji, torej 8. že omenjeni javni poziv pa je ta dogovor obšel in tako nepošteno prizadel tako tiste občine, ki so v okviru dodeljene kvote na ta sredstva računale, kot tudi tiste, ki so svoje kvote sicer porabile, a zaradi spremenjenih pravil igre vseeno pripravile določene projekte. Še najbolj pa bodo seveda prizadeti številni izvajalci, ki so se prijavili na razpise in sedaj podaljšujejo bančne garancije, saj se je ponovno izkazalo, da se vaše ministrstvo ni držalo napovedanih rokov, kot tudi ne že omenjenih dogovorov na začetku finančnega obdobja. Na koncu pa pogodbe z njimi itak ne bodo podpisane, ker bo vlog veliko več, kot je sredstev, kar pomeni, da lahko sledijo tudi odškodninske tožbe izvajalcev, ki imajo določene stroške, do občin, ki projektov ne bodo mogle izvesti.

Gospod minister, sprašujem vas, zakaj tako. Zakaj so v naši naravno lepi domovini potrebne vse te prevare in nepoštenosti, ter stalno spreminjanje pravil igre. Zakaj kot minister dopuščate vse to in ali je res bilo potrebno narediti razpis, na katerem sedaj vse občine špekulirajo, kako bodo 5. maja čim prej preko pošte posredovale svoje vloge.

Ali je res pošteno, da bodo potem birokrati vašega ministrstva za zaprtimi vrati z žrebom določali, komu sredstva odobriti in komu ne. In to sredstva, ki jih boste zaradi spremenjenih pravil v resnici odvzeli določenim občinam, ki so skrbno načrtovale razpolaganje z dogovorno določenimi kvotami, saj so verjele, da zapisani dogovori nekaj veljajo, ne glede na barvo vlade, ki vodi Slovenijo – ti dogovori so namreč veljali za do sedaj izvedenih 7. razpisov.

Upam, gospod minister, da boste ukrepali in zagotovili poštenost pri izvedbi 8. javnega poziva, saj imamo razvojne potrebe v tej državi vse občine, in ne le tiste, iz katere sredine prihaja ta ali oni uradnik, ki vam je podtaknil ta do skrajnosti nepravični razpis.

S spoštovanjem!

ŽUPAN OBČINE ORMOŽ
Alojz SOK, dr. vet. med.