Občinski svet Ormož se je danes (23.maj 2016) sestal na svoji 14.redni seji. Komandir Policijske postaje Ormož Edvard Cvetko je svetnike najprej seznanil s trendi varnostnih pojavov na območju občine Ormož za leto 2015. Povedal je, da so policisti svoje delo na področju odkrivanja in preprečevanja kriminalitete v letu 2015 usmerili v področje premoženjske kriminalitete, s čimer so dosegli da se je števili takšnih kaznivih dejanj zmanjšalo. Svoj nadzor so intenzivirali na območjih kjer so se izvajala večja gradbena dela. Tako so letu 2015 zabeležili 21,46 odstotka manj kaznivih dejanj kot v letu 2014m skupaj 194.
Zaradi kršitev predpisov, ki urejajo področje javnega reda in miru ter splošno varnost ljudi in premoženja je bilo obravnavanih 141 oseb. Veliko pozornosti so namenili varstvu okolja in odkrivanju prekrškov s področja zaščite živali, je povedal komandir Edvard Cvetko.
Tudi pri prometni varnosti so razmere minulo leto bile malenkost ugodnejše, saj se je skupno število prometnih nesreč zmanjšalo. Bilo jih je 82 v katerih je bilo udeleženih 143 oseb, s smrtnim izidom je bila ena. Največ vzrokov za prometne nesreče je bila neprilagojena hitrost ( 34 od skupaj 82 prometnih nesreč). Kljub povečani migrantski krizi v zadnji četrtini leta 2015 pa na območju občine Ormož niso beležili povečanja ilegalnih prehodov, je še povedal Cvetko in pojasnil, da ima PP ORMOŽ 4 vodje policijskih okolišev, ki so glavni nosilci policijskega del v skupnosti. Za KS Ormož je zadolžen Franc Lesjak, za KS Ivanjkovci Aleš Meško; za KS Miklavž pri Ormožu in KS Kog Kristijan Dogša; za KS Veliko Nedeljo in KS Podgorci pa Dušen Leben.
Sicer pa so policisti tudi v lanskem letu bili aktivni na preventivnih aktivnosti. Zabeležili so kar 207 različnih aktivnosti s področja preventive, v zvezi s pobudo občine Ormož pa so izvedli tudi več poostrenih nadzorov s področja prepovedanih drog in vandalizma.
Mirko Šerod, vodja oddelka za finance je v nadaljevanju seje predstavil zaključni račun Občine Ormož za leto 2015:
Govori: Mirko Šerod

Nato pa še predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu za leto 2016:
Govori: Mirko Šerod

Sledila je predstavitev in obravnava Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v občini Ormož , in Odlok o pogojih za podelitev koncesije. Svetniki so predloga obeh odlokov sprejeli. Župan Alojz Sok pojasni:
Govori: Alojz Sok

Po objavi v uradnem vestniku se bo del Kolodvorske ceste v Ormožu preimenoval v Grajski trg so danes sklenili svetnik. Predlog preimenovanja ulice oziroma ceste je predstavila direktorica Občinske uprave Mateja Zemljak.
Govori: Mateja Zemljak

S strani Zdravstvenega doma Ormož pa je Občina dobila predlog za spremembo in dopolnitev odloka o ustanovitvi omenjenega javnega zavoda. Med pobudami oziroma predlogi za spremembo Odloka je bilo tudi imenovanje strokovnega vodja v ZD. Predlagane spremembe je predstavila direktorica Občinske uprave Mateja Zemljak:
Govori: Mateja Zemljak

Svetniki so izrazili dilemo pri imenovanju strokovnega vodje zavoda s strani direktorja. Še vedno menijo, da je za to bolj pristojen svet zavoda. Na to je opozorila svetnica Valerija Kolenko. Svetnik Branko Šumenjak pa je dodal, da nikoli ni dobro, da imajo direktorji zavodov prevelike pristojnosti. Ker gre za skrajšani postopek, občinski svet na predlog spremembe odloka ne more vplivati. Po krajši prekinitvi seje so sklenili, da točko z dnevnega reda umaknejo, dokler ne razjasnijo še nekaj dvomov. Tako, da bodo o spremembi Odloka razpravljali na eni od prihodnjih sej.
Ormoški občinski svet je danes razpravljal tudi o priključitvi dislocirane enote vrtca v Podgorcih k OŠ Velika Nedelja.
Nekaj svetnikov je bilo mnenja, da – ali se združita oba vrtca, tudi vrtec v Veliki Nedelji – ali pa nobeden. Kljub temu pa so končno sklenili, da se vrtec v Podgorcih priključi OŠ Velika Nedelja. Župan Alojz Sok je še pred razpravo pojasnil:

Govori: Alojz Sok