Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, številka 6030-1/2020/88 v zvezi z zadevo Zagotavljanje toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo, župan DANIJEL VRBNJAK obvešča, da bo Občina Ormož prevzela organizacijo toplega obroka za učence in dijake s prebivališčem v občini Ormož.
Učenci in dijaki so upravičeni do toplega obroka, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– stalno prebivališče v Občini Ormož,

– da povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo na šoli, ki jo obiskujejo. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki hrano pripravlja. Izjemoma občina za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti.