Glede na podpisano gradbeno pogodbo in anekse za »Ureditev mansarde in prizidek intervencije k Zdravstvenemu domu Ormož« v višini 1.410.265,60 EUR z DDV je investicija v novogradnjo in širitev Zdravstvenega doma Ormož v fazi zaključevanja, je v današnjem »Obvestilu za javnost« zapisala direktorica ZD ORMOŽ Vlasta Zupanič Domajnko.

Gradbena dela na objektu izvaja podjetje VG5 d.o.o., Ljubljana. Rok pričetka del je bil 1.10.2017, predviden rok končanja del je 28.9.2018. V rok dokončanja se šteje podaljšanje roka zaradi zimskih razmer in sprememb v projektni dokumentaciji, med drugim zaradi vključitve izgradnje Centra za krepitev zdravja v sklopu EU projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.

S širitvijo objekta bo Zdravstveni dom pridobil 661 dodatnih kvadratnih metrov površin

V nove prostore nadstropja oz. mansarde, ki so jih pridobili z nadzidavo srednjega trakta objekta ZD Ormož bodo najprej preselili dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja, v pritličju istega objekta bodo zagotovljeni prostori za dejavnost splošne ambulante skupaj z referenčno ambulanto ter specialistične ambulante.
V sklopu obsežne investicije pa so zgradili tudi prizidek, kjer se bo v pritličju izvajala dejavnost urgentne medicine (glede na kriterije za tako imenovani Satelitski urgentni center po Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči – UL RS št. 81/15), v mansardi oz. v nadstropju prizidka, pa so zagotovili še nove prostore za tako imenovani »Center za krepitev zdravja« v okviru EU projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.
Po rušitvi obstoječega stopnišča so zgradili tudi novo stopnišče z dvigalom in vezni hodnik med zgornjim in srednjim traktom objekta ZD Ormož.

Celotna naložba je bila po projektnem predračunu ocenjena na približno 1,5 milijona evrov in bo realizirana v predvidenem znesku

Zdravstveni dom Ormož je za realizacijo investicije zagotovil 1.486.248,51 EUR sredstev (v znesek je zajet dolgoročni kredit v višini 1.300.000 EUR za obdobje 15 let, h kateremu so podale soglasje vse tri občine (Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž) ustanoviteljice JZ ZD Ormož. Občine ustanoviteljice ZD Ormož pa bodo glede na sklenjeni »Dogovor o financiranju investicijskih vlaganj v JZ ZD Ormož«, v prihodnjih 15 letih zagotovile skupaj 1.012.590,00 EUR sredstev po splošnem delitvenem ključu določenim v 1. členu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož in sicer:
– Občina Ormož v znesku 752.355 EUR (15 let po 50.157 EUR)
– Občina Središče ob Dravi 131.640 EUR (15 let po 8.776 EUR )
– Občina Sveti Tomaž 128.595 EUR (15 let po 8.573 EUR)

Do zaključka leta 2018 je predvidena postopna selitev zdravstvenih dejavnosti v nove prostore, glede na postopno opremljenost prostorov in kadrovsko zasedbo. V nove prostore bodo preselili obstoječo opremo, ki so jo v času novogradnje začasno deponirali v najetih prostorih. Prav tako bodo nabavili tudi novo opremo v ocenjeni vrednosti 100.000 EUR.

Zdravstveni dom Ormož se je zadnjih letih soočal z izrazito prostorsko in lokacijsko utesnjenostjo, saj je že zdavnaj prerasel svoje prostorske zmogljivosti. Zavod opravlja delo tudi na 3 lokacijah izven Zdravstvenega doma Ormož. V preteklih desetih letih so namreč razširili svojo zdravstveno dejavnost za več kot 34 %, tako v splošni dejavnosti (dejavnost splošnih ambulant in službe nujne medicinske pomoči, zobozdravstvu), kot na področju specialističnih dejavnosti.
Z novogradnjo bodo tako zagotovili ustreznejše prostore za izvajanje zdravstvenih dejavnosti za nove time družinske medicine, pediatrije ter preventivne dejavnosti, ki se bodo po zaključenih specializacijah zaposlovali že konec leta 2018 in v letu 2019.

Zdravstveni dom Ormož nudi specializacijo: trem specializantom družinske medicine, specializantu s področja pediatrije, specializantu s področja medicine prometa, dela in športa, specializantu s področja pedontologije ter specializantu s področja klinične psihologije.

V nadaljevanju se bo vodstvo zavoda, ob podpori občin ustanoviteljic dogovarjalo z resornim Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zavzelo še za brezplačen prenos prostorov bivšega Centra za socialno delo Ormož, kjer so v času novogradnje že izvajali zdravstveno dejavnost. ZD Ormož namreč še vedno ne zagotavlja primernih prostorov za nekatere zdravstvene dejavnosti in sicer bi v nadomestnem objektu bivših prostorov CSD Ormož zagotovili ustrezne prostorske pogoje za dejavnost razvojne ambulante, klinične psihologije, logopedije in drugih zdravstvenih dejavnosti, katerim v sklopu novogradnje še vedno niso uspeli zagotoviti ustreznih prostorov.

Vodstvo ZD ORMOŽ se svojim uporabnikom in zaposlenim zahvaljuje za strpnost

Novogradnja ZD Ormož se je izvajala na tako imenovanem »živem objektu«, saj je šlo za velik gradbeni poseg. Vodstvo ZD Ormož se zahvaljuje svojim pacientom in zaposlenim za razumevanje in potrpežljivost v času izvajanja novogradnje v obdobju od oktobra 2017 do predvidoma septembra 2018.

»S širitvijo prostorskih kapacitet bodo zagotovili prostorske pogoje skladno z normativi, ki opredeljujejo zdravstveno dejavnost s ciljem doseganja višje celovite kakovosti poslovanja in zagotavljanja enakih možnosti za zdravljenje vseh uporabnikov zdravstvenih storitev ZD Ormož, kakor tudi izboljševanja medosebnih odnosov in povečanja motiviranosti zaposlenih«, v »Obvestilu za javnost« navaja direktorica JZ ZD ORMOŽ Vlasta Zupanič Domajnko.