Na podlagi 15. člena Odloka in spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, letnik 21, št. 1 z dne 4. 1. 2017; letnik 21, št. 4 z dne 21. 3. 2017) razpisuje direktor Zavoda Andrej Vršič delovno mesto

Področni svetovalec II za področje kulture – kulturni manager

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, bodo opravljali naslednje naloge:
– organizira, izvaja in koordinira vse prireditve na območju občine Ormož in DJS,
– predlaga vsebino programa in nastopajoče za prireditve,
– večjezično trži in promovira vse prireditve z vsemi orodji trženjskega komuniciranja (oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi, osebna prodaja, neposredno in spletno trženje),
– večjezično moderira prireditve,
– režira in piše scenarije za proslave občinskega pomena,
– vodi domače in mednarodne kulturne izmenjave,
– koordinira aktivnosti v mednarodnih organizacijah,
– sodeluje pri kakovostnih umetniških produkcijah,
– zbira prireditve na ravni občine in izdela večjezičen koledar prireditev,
– sodeluje pri pripravi dokumentov in gradiv, potrebnih za izvedbo razpisov na področju kulture,
– sodeluje pri pripravi postopkov javnih naročil na področju kulture,
– dela na vseh mednarodnih in domačih kulturnih projektih,
– prevaja kulturne in druge vsebine v vsaj dva tuja jezika (nemščina, angleščina),
– sodeluje pri načrtovanju poslovanja enote kulture,
– sodeluje pri pripravi letnega programa dela javne službe za področje kulture,
– pripravlja poročila o opravljenem delu za področje kulture,
– vodi gledališki abonma, izbira program abonmaja,
– pripravlja programe, predloge, pobude, poročila in analize s področja kulture za direktorja Zavoda, Svet zavoda in ustanovitelja,
– izvaja letni program zavoda na področju kulture in pripravlja poročila o realizaciji,
– sodeluje pri načrtovanju razvoja kulture v občini,
– pripravlja in izvaja programe strokovnega usposabljanja na področju kulture,
– pripravlja poslovna poročila za enoto kultura,
– zagotavljanje poslovne tajnosti pri delovanju zavoda,
– izvaja druge naloge, določene v letnem programu dela in po nalogu direktorja.

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev še izpolnjevati naslednje pogoje:
– stopnja izobrazbe: Visokošolska univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem druge bolonjske stopnje družboslovne smeri – priložiti kopijo diplome,
– 3 leta delovnih izkušenj na področju poklicnega kulturnega upravljanja/udejstvovanja – dokazila,
– aktivno morajo obvladati slovenski jezik,
– obvlada angleški in nemški jezik na ravni C1 evropskega jezikovnega okvirja (CEFR),
– sposobnost za organiziranje dela pri vodenju projektov in organizaciji prireditev.

Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– življenjepis,
– potrdilo o znanju obeh tujih jezikov (končan študij tujega jezika; izobraževanje v tujem jeziku; opravljen izpit iz navedenega jezika na verificirani ustanovi v EU, ki ustreza C1 evropskemu jezikovnemu okvirju (CEFR); opravljen izpit iz navedenega jezika na dodiplomskem in podiplomskem študiju; maturitetno spričevalo, kjer se vidi ocena zadevnega jezika),
– seznam prireditev, ki jih je vodil, režiral in napisal scenarije za njih (občinske, regijske, državne, mednarodne),
– seznam sodelovanja v umetniških produkcijah,
– seznam udejstvovanja na mednarodnih kulturnih in drugih projektih.

Pisno prijavo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo kandidati s priporočeno pošto v zaprti kuverti na naslov: Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož do vključno 17. maja 2024 z označbo »Kulturni manager- ne odpiraj!«

Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Na razgovor bodo povabljeni kandidati, ki izpolnjujejo pogoje.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v roku 20 dni po zaključku javnega razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni tako za ženske kot moške.
Informacije v zvezi s tem razpisom dobite na telefonski številki: 02 741 53 57 in preko elektronske pošte: andrej.vrsic@jeruzalem-slovenija.si.