Lokalna akcijska skupina (LAS) UE ORMOŽ, je danes (v ponedeljek 13.januarja) objavila ČETRTI JAVNI POZIV za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Javni poziv oziroma razpisi za dodelitev finančnih sredstev se izvajajo kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja. Sredstva za sofinanciranje LASu dodeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

VSEBINA ČETRTEGA JAVNEGA POZIVA iz EKSRP:

– razpisano 221.969,57 €: ta znesek se lahko do zapadlosti razpisa še dvigne, če bi bila reducirana sredstva kateri operaciji v okviru 3. JP LAS iz EKSRP,
– rok prijave do 12.3.2020,
– 85 % upravičenih sredstev se refundira,
– začetek operacije je lahko takoj, ko Jara vloži vloge v E-kmetijo to bo nekje v septembru 2020, oziroma po izdanih odločbah s strani ARSKTRP, ki jih pričakujemo v začetku leta 2021. Operacije morajo biti končane do 31.12.2022.
– razpisani so naslednji ukrepi:
 Ukrep 1.1.1 Spodbujanje ustanovitve partnerstev za hitrejši razvoj gospodarstva za izvajanje skupnih aktivnosti v promociji in trženju. Partnerstvo mora implementirati Program razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS. Za ukrep je razpisano 50.000,00,
 Ukrep 1.2.1: Spodbujanje partnerstva za podporo podjetništvu in kmetijstvu v višini 6.850,35 €,
 Ukrep 1..3.1: Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter aktivnosti promocije in trženja. 50.153,65 €,
 Ukrep 2.1.1. Podpora razvoju infrastrukture in programov za izboljšanje kvalitete življenja: 65.694,56,
 Spodbujanje operacij za ohranitev ali izboljšanje stanja narave in okolja 49.271,01 €.

Razpis je objavljen na spletni strani LAS UE Ormož. “Vsem potencialnim prijaviteljem priporočamo, da se čim prej oglasijo na agenciji, da analiziramo možne aktivnosti operacij, cilje, časovnico operacij, oziroma, da jim odgovorimo na morebitna nejasnosti okoli izpolnjevanja prijavnega obrazca oziroma finančnih tabel itd.”, pravi ZLATKO ZADRAVEC – direktor JARE UE ORMOŽ. Prav tako vsem potencialnim partnerjem priporočajo, da čim prej začnejo s pridobivanjem ponudb (za nabavo materiala, ali izvedbo storitev), ker je bilo na tem področju v preteklosti veliko problemov. V kolikor imate infrastrukturne investicije morajo do oddaje vloge poskrbeti za pravnomočno gradbeno soglasje in morebitna ostala soglasja, če se lokacija investicije nahaja v katerem od varstvenih režimov (soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine oziroma Zavod RS za varstvo narave).

Rekapitulacija aktivnosti LAS v letu 2019:

EKSRP: v letu 2019 so se zaključile 4 operacije iz 1. JP LAS iz EKSRP (NOST 2017-25, ENETUR, RTNP in TIM); 2 operaciji (EKOMESO in optimalizacija pridelave sladkorne pese pa bodo končane v letu 2020. Počrpano je bilo 206.093,92 €, kar predstavlja 27,45 % finančnega okvirja EKSRP. V letu 2019 smo izvedli 3. JP LAS iz EKSRP na katerega je prispelo 11 vlog, odobrenih je bilo 6 vlog v višini 241.993,31 €. poleg tega velja omeniti, da je LAS prejel 169.201,65 € iz naslova uspešnosti LAS na mejnik 31.12.2019 iz EKSRP. s temi sredstvi se je finančni okvir LAS dvignil na 1.591.284,65 €.
ESRR: v letu 2019 so se zaključile 4 operacije(PPPT LAS, Danes za jutri, MMC in SON-ENER). Počrpano je bilo 199.377,1809 €, kar predstavlja 39,8 % finančnega okvirja ESRR. na 2. JP LAS iz ESRR se bilo prijavljenih 8 vlog, potrjenih je bilo 7 vlog in razdeljeno 242.262,00 €,
– Jara kot vodilni partner LAS je uspela počrpati v letu 2019 za refundacijo svojih stroškov 31.198,00 €.