Ob zaključku projekta Lokalna akcijska skupina MLADI ORMOŽ, ki sta ga izvajala MCO ORMOŽ, ki deluje kot enota LU ORMOŽ in MPI ORMOŽ, so danes pripravili novinarsko konferenco, na kateri so predstavili rezultate in aktivnosti projekta.
Projekt Lokalna akcijska skupina MLADI ORMOŽ je podpora aktivnemu vključevanju mladih v družbo. Služi spodbujanju mladih k doseganju veščin, kompetenc, znanj in izkušenj, na podlagi katerih bodo lahko bolj samostojno živeli in delovali. Cilj projekta je predvsem urediti in nadgraditi mladinski sektor v lokalnem okolju, mlade vključiti na trg dela, pri čemer so vključevali tudi ranljive skupine mladih, zmanjšati brezposelnost med mlajšo populacijo, jih spodbuditi k razvijanju lastnih podjetniških idej in na sploh izboljšati kakovost življenja mladih v lokalnem okolju.

Kot je povedala MOJCA GEČ, vodja projekta, so v okviru enoletnega projekta izvedli vrsto aktivnosti:
– Pregledali Raziskavo o položaju mladih v Sloveniji – Mladina 2020, kjer po mnenju raziskovalcev prihaja kreativna generacija mladih, pred katero so nedvomno veliki okoljski, demografski in širši družbeni izzivi. Na drugi strani pa je generacij mladih vedno bolj športno, kulturno in politično aktivna.
– Pregledali statistiko na področju mladine v občini, iz katere izhaja da je bilo v letu 2020 1.645 mladih v občini Ormož starih med 15-29 let, v zadnjih letih število mladih upada, prav tako število delovnih aktivnih mladih, ( teh je leta 2019 bilo 753), število študentov narašča. V letu 2020 je bilo 130 mladih brezposelnih.
– Število dijakov v občini Ormož skozi leta postopoma pada, kar sovpada s številom mladih v občini, prav tako upada število dijakov, ki se šolajo v domači občini. Tukaj bomo v prihodnjih letih verjetno priča naraščanju, saj je Gimnazija Ormož uspešno pridobila nov srednješolski program Zdravstvena nega. Prav tako delež diplomantov skozi leta narašča.

– Z namenom izvedeti, kako svojo kakovost življenja v lokalnem okolju vidijo mladi sami, so naredili obsežno anketo med mladimi, kjer je sodelovalo več kot 100 mladih občanov občine Ormož. V anketo so vključili mlade stare med 15 in 29 let. V tej skupini so bili zajeti dijaki, študentje, mladi zaposleni, mlade, ki že imajo ustvarjene družine in tiste brez družine ter ranljive skupine mladih. Povzetek anket je pokazal, da sta po mnenju mladih, področji športa in prostega časa najboljše urejeni področji, najbolj šibka področja pa so zaposlovanje, stanovanja in informiranje.

– Da bi dobili še več mnenj in pričakovanj mladih, je bila organizirana TRIBUNA ZA MLADE. Ker je zdravstvena situacija preprečila srečanje v živo, je bilo srečanje z mladimi preseljeno na splet. Mladi občani so podali svoje mnenje, navedli so, da so najboljše urejena področja športa, prostega časa, izobraževanja, slabše stanje je na področju zaposlovanja, stanovanj, zdravstva in informiranja, velik potencial pa vidijo na področju turizma.

– Z namenom dobiti čim boljšo sliko o mladih v lokalnem okolju, so opravili še intervjuje s tistimi, ki z mladimi delajo in imajo na njihova življenja največji vpliv. Intervjuje so pridobili iz strani različnih društev, klubov in organizacij v občini: KLUB ORMOŠKIH ŠTUDENTOV, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, URAD ZA DELO ORMOŽ, KULTURNO ALTERNATIVNI KLUB UNTERHUND, GASILSKA ZVEZA ORMOŽ, TURISTIČNO KULTURNO DRUŠTVO IVANJKOVCI, MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR ORMOŽ, JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, GIMNAZIJA ORMOŽ, ROKOMETNI KLUB ORMOŽ, ZAVOD ZA TURIZEM KULTURO IN ŠPORT, TER Z LJUDSKO UNIVERZO ORMOŽ IN MLADINSKIM CENTROM ORMOŽ.

– V sklopu operacije je bila izvedena podjetniška delavnica »Kako do lastnega posla«, na kateri so mladi preizkusili svoje poslovne ideje. Organizirani so bili ogledi poklicev, ki jih naše okolje potrebuje.

– V okviru projekta so izvedli predstavitev poklicev. V treh sklopih so predstavili 14 poklicev, s čimer so presegli zahtevano število predstavitev. Mladim so poklice predstavljali preko Zoom-a, saj je zaradi covid situacije v državi, srečanja s podjetniki ni bilo možno. Predstavljali so podjetnike in poklice, ki so v lokalnem okolju iskani ali jih primanjkuje. Za panoge, ki so v našem okolju tradicionalne, pa se mladi malo odločajo ( na primer: kmetijstvo, turizem). Predstavili pa so tudi podjetnike, ki so kljub življenju v manj perspektivnem okolju, uspeli uresničiti svoje cilje in sanje. Predstavili so naslednje poklice: tapetnik, frizer, učitelj in turistični delavec, kmetovalec, kondicijski trener, specialni pedagog, pivovar, zdravstveni tehnik/reševalec, kuhar, fotograf, urejevalec spletne strani, strojnik, vodovodar in fizioterapevt.

– V okviru projekta je bil organiziran tudi festival pod imenom Mladi Ormož, v okviru katerega so se za namen spodbujanja podjetništva med mladimi, predstavili mladi uspešni podjetniki iz občine, pripravili so fotografsko razstavo, v večernih urah je nastopila mlada glasbena skupina.

Kot je za zaključek dejala vodja projekta MOJCA GEČ, so s potekom projekta in njegovimi rezultati zadovoljni. Opažamo, da se stanje na področju mladine izboljšuje, tudi mladi sami so pripravljeni tvegati več, se podajati na nove poti, iskati rešitve. Največja uganka zaenkrat ostaja le informiranje mladih. Pot do mladine je danes drugačna in nemalokrat težja.
»Verjamemo, da bo občina s povezovanjem z organizacijami in posluhom za mlade znala stanje izboljšati do te meje, da mladi več ne bodo razmišljali o odselitvi iz občine. Želijo si namreč ostati doma in če jim ponudimo pogoje za delo, bivanje in rast, se prihodnosti prav gotovo lahko veselimo,« je še dodala MOJCA GEČ.
Direktorica partnerja MPI ORMOŽ – POLONA KUKOVEC LAKOTA je v nadaljevanju predstavila še prispevek Mrežnega podjetniškega inkubatorja k projektu. Prav MPI je namreč institucija, ki mladim podjetnikom in k uresničitvi njihovih poslovnih idej priskoči na pomoč. Sodelovali so s številnimi informacijami in pripravili predstavitev poklicev ter predstavitev mladih podjetnikov na stojnicah v okviru Festivala mladih v Mestni grabi.
Zbrane je pozdravila tudi direktorica LU ORMOŽ VIKI IVANUŠA, ki verjame, da je projekt dosegel svoj namen in je bil v pomoč mladim na njihovih poslovnih poteh.

Projekt MLADI ORMOŽ je financiran s strani LAS UE Ormož, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Državnega proračuna za kohezijsko politiko. Vodilni partner je Ljudska univerza Ormož, sodelujoči partner pa Mrežni podjetniški inkubator Ormož. Projekt je trajal eno leto. Od 1. avgusta 2020 in se bo zaključil s koncem tega meseca, 31. julija 2021.
Vrednost operacije je 30.465,17 €, vrednost sofinanciranja operacije je pa 24.134,80 €.