NASLOVNA FOTOGRAFIJA: Z današnjega podpisa pogodbe (z leve proti desni): Alojz Sok, župan občine Ormož; Pavla Majcen, direktorica KP ORMOŽ; Bojana Sovič, direktorica PROPLUS; Mirko Cvetko, župan občine Sveti Tomaž; Jurij Borko, župan občine Središče ob Dravi in Branko Šumenjak, občinski in državni svetnik ter podžupan občine Ormož

S PROJEKTOM OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE
DO KAKOVOSTNE PITNE VODE

Namen projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2.sklop)-ormoško območje je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko zagotavljanja kakovostne pitne vode na tem območju. Projekt se bo izvajal v treh občinah in sicer v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave znaša 12.183.869,00 evrov in ga delno financira Republika Slovenija (1.330.586,33 evrov), delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo« (7.539.989,21 evrov), delno pa stroške pokrivajo občinski proračuni (3.313.293,46 evrov). Po investiciji je predvidena boljša oskrba za že do sedaj vključene porabnike ter za dodatno 71 novih uporabnikov. Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave se bo predvidoma zaključil oktobra 2015.

Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril župan Občine Ormož Alojz Sok, bo imela izvedba predstavljenega projekta neposreden vpliv in učinke na kakovost pitne vode in zdravje ljudi, razvoj in prihodke iz turizma, vrednost nepremičnin, estetsko vrednost in rekreacijske možnosti. Pričakovati je, da bo vse to več kot ugodno vplivalo na razvoj območja v tem delu Slovenije.

V porečju Drave je predvidena izvedba projektov oskrbe s pitno vodo v več sklopih, ki pa predstavljajo vsak zase zaključeno celoto in so tudi lokacijsko nepovezani. Vodovodni sistem za območje treh občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, se trenutno oskrbuje iz enega vodnega vira in sicer iz vodarne Ormož v naselju Mihovci. Iz Javnega vodovodnega omrežja Ormož je skupno oskrbovano 18.385 prebivalcev. V tej številki so všteti tudi prebivalci (3.073) iz dela občine Ljutomer, ki se bodo po izgradnji sistema na ljutomerskem območju oskrbovali iz svojega vodovodnega sistema. Zaradi neustreznih kapacitet vodovodnega sistema, je v sistemu prenizek tlak vode ter nezadostno napajanje iz vodnega vira v sušnem obdobju. Problemi bodo odpravljeni s hidravlično izboljšavo sistema, hkrati pa bo sistem omogočal priključitev dodatnih 71 prebivalcev. Po investiciji je predvideno tudi zmanjšanje vodnih izgub, ki so v letu 2012 znašale ca 35 odstotkov, v delu, ki se rekonstruira, pa na minimum oziroma v povprečju na 20-25 odstotkov.

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave bo zajemal izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture (cevovodi, vodohrani, prečrpalne postaje in čistilna naprava), ki bodo omogočila oskrbo porabnikov z zdravo in neoporečno pitno vodo, v zadostnih količinah na območju treh občin. Projekt konkretno predvideva:
izgradnjo oziroma prenovo črpališča (vodarna Ormož pri naselju Mihovci),
36,2 km transportnih in primarnih cevovodov,
izgradnjo oziroma posodobitev štirih (4) vodohranov,
štiri (4) prečrpalne postaje – prečrpališča,
dveh (2) hidropostaji,
en (1) bazena z nabiro ter izgradnjo čistilne naprave, s katerimi bo izboljšana vodooskrba prebivalstva ter kakovost pitne vode in podtalnice.
Prav tako bodo izvedeni sekundarni cevovodi, ki se bodo navezovali na nove cevovode v skupni dolžini ca 6,3 km. Projekt ustreza sodobnim standardom varne oskrbe s pitno vodo in ima še en potencialni rezervni vodni vir – navezava na ljutomerski vodovod.

Osnovni cilj predmetne investicije je z izgradnjo ustrezne infrastrukture za kakovostno oskrbo s pitno vodo izboljšati zdravstveno stanje prebivalstva z zdravo, neoporečno pitno vodo na omenjenem območju, tako za obstoječe kakor tudi nove uporabnike na eni strani, kakor tudi cenovno sprejemljivo oskrbo na drugi strani.

Celoten projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – ormoško območje, je ocenjen na 12.183.869,00 evrov in bo predvidoma zaključen do oktobra 2015, upravljanje sistema za oskrbo s pitno vodo pa bo prevzel že obstoječi upravljavec sistema Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

Podpis pogodbe (z leve): BOJANA SOVIČ, direktorica PROPLUS; PAVLA MAJCEN, direktorica KOMUNALNEGA PODJETJA ORMOŽ in ALOJZ SOK, župan občine Ormož (Foto: Karolina Putarek)

Novinarski konferenci je sledil slavnostni podpis pogodbe z izvajalcem del KOMUNALNIM PODJETJEM Ormož ( direktorica Pavla Majcen) in nadzornikom del družbo PROPLUS, d.o.o.( direktorica Bojana Sovič).

OBRAZLOŽITEV

1. PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE

a. UVODNA PREDSTAVITEV

V porečju Drave je predvidena izvedba projektov oskrbe s pitno vodo v več sklopih, ki pa predstavljajo vsak zase zaključeno celoto in so tudi lokacijsko nepovezani.

1. sklop, ki je že v izvajanju, zajema 12 občin (Lenart, Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Maribor, Duplek, Pesnica, Kungota, Šentilj, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Gornja Radgona).
2. sklop, ki je predmet današnje predstavitve, zajema 3 občine (Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi).
3. sklop pa zajema občine Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi, Podvelka ter Vuzenica in se še ne izvaja.

Vodovodni sistem za območje treh občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, se oskrbuje iz enega vodnega vira in sicer iz Vodarne Ormož pri naselju Mihovci. Iz vodovodnega sistema je skupno, za potrebe predhodno navedenih občin, oskrbovano 15.834 prebivalcev. Zaradi neustreznih kapacitet vodovodnega sistema, je v sistemu prenizek tlak vode ter nezadostno napajanje iz vodnega vira v sušnem obdobju. Problemi bodo odpravljeni s hidravlično izboljšavo sistema, hkrati pa bo na novo priključenih še 71 prebivalcev. Po investiciji je predvideno tudi zmanjšanje vodnih izgub, ki so v letu 2012 znašale celo približno 35 odstotkov, v delu, ki se rekonstruira na minimum oziroma v povprečju pa na 20-25 odstotkov. Iz obstoječega sistema se oskrbuje tudi del prebivalcev občine Ljutomer, ki pa se bodo po izgradnji vodovodnega sistema na ljutomerski strani oskrbovali iz svojega sistema.

Celoten projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – ormoško območje, je ocenjen na 12.183.869,00 evrov in bo predvidoma zaključen do oktobra 2015.

b. TRENUTNO STANJE

Obstoječe vodovodno omrežje se napaja iz vodnih virov in sicer iz vodnjakov – zajetja v Mihovcih. Sistem pridobivanja pitne vode temelji na postopku umetnega bogatenja podtalnice. Dravska voda se, za bogatenje podtalnice, črpa iz odvodnega energetskega kanala v velike zemeljske bazene, ki služijo za zalogo vode za primer nepredvidenega onesnaženja dravske vode, hkrati pa delujejo, zaradi velike prostornine, kot učinkovit usedalnik suspendiranih snovi.

S pomočjo črpalke v reki Dravi je možno v usedalnike črpati 100 l/s. V primeru kalne oziroma blatne vode v kanalu reke Drave in ob večjih dalj časa trajajočih deževjih, se črpanje vode prekine.

Iz obstoječih vodnjakov se trenutno črpa od 205 do 215 m3/h. Navedena količina vode je potrebna zaradi potrebnega pretoka skozi injector, ki v vodo dovaja kisik iz zraka. Trenutna zmogljivost ČN s peščeno ogljenimi filtri je 55 do 65 l/s.

Po izgradnji umetnega bogatenja podtalnice vodnega vira Mihovci z dravsko vodo, se je povečala kapaciteta vodnega vira na približno 99 l/s vode, zato je potrebno vgraditi v objektu ČN še dva peščena ogljena filtra.

c. PREDVIDENE AKTIVNOSTI

Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – ormoško območje«, bo zajemal izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture (cevovodi, vodohrani, prečrpalne postaje in čistilna naprava), ki bodo omogočila oskrbo porabnikov z zdravo in neoporečno pitno vodo, v zadostnih količinah na območju treh občin. Projekt predvideva:

izgradnjo oziroma prenovo črpališča (Vodarna Ormož pri naselju Mihovci),
36,2 km transportnih in primarnih cevovodov,
izgradnjo oziroma posodobitev štirih (4) vodohranov,
štiri (4) prečrpalne postaje – prečrpališča,
dveh (2) hidropostaj,
enega (1) bazena z nabiro ter izgradnjo čistilne naprave, s katerimi bo izboljšana vodooskrba prebivalstva ter kakovost pitne vode in podtalnice.

Prav tako bodo izvedeni sekundarni cevovodi, ki se bodo navezovali na nove cevovode v skupni dolžini približno 6,3 km.

Projekt ustreza sodobnim standardom varne oskrbe s pitno vodo. V okviru načrtovanega projekta pa je predviden še nov rezervni vodni vir – Ljutomer.

Posegi

Predvidena je rekonstrukcija obstoječe čistilne naprave (ČN) s štirimi peščeno-ogljenimi filtri ter vgraditev dveh dodatnih peščeno-ogljenih filtrov, da bo z umetnim bogatenjem podtalnice omogočena priprava vode izdatnosti 99 l/s. Tako bo za vodovodni sistem obravnavanih občin zagotovljena dobava zdrave in kakovostne vode.
Na lokaciji črpališča se bo zgradil nov bazen z nabiro (Otok), volumna 400 m3. Po novozgrajenem cevovodu DN 400, ki bo nadomestil obstoječi azbestni cevovod, se bo vodo preko prečrpalne postaje PP Hajndl črpalo do novega vodohrana Hajndl, ki bo imel funkcijo nabirnega bazena in bo služil oskrbi mestne cone Ormož.
Predvidena je rekonstrukcija 10 km vodovoda, ki poteka od posodobljene prečrpalne postaje Kamenjak v neposredni okolici mesta Ormož, preko novozgrajene prečrpalne postaje Vinski vrh, preko posodobljenega vodohrana Vinski vrh do novozgrajenega vodohrana Jeruzalem severno od Ormoža.
Predvidena je izgradnja vodovoda križišče Krčevina preko novozgrajene prečrpalne postaje Vukomorje do novozgrajenega vodohrana Križanjščak.
Predvidena je posodobitev cevovoda Plavčak – Kajžar z vgradnjo zračnikov na najvišjih kotah cevovoda in blatnikov (revizijskih odprtin za izpust usedlin) na najnižjih kotah cevovoda.
Predvidena je posodobitev cevovoda Jeruzalem – Plavčak z vgradnjo zračnikov na najvišjih kotah cevovoda in blatnikov (revizijskih odprtin za izpust usedlin) na najnižjih kotah cevovoda.
Predvidena je novogradnja Hujbar – Cerovec z vgradnjo zračnikov na najvišjih kotah cevovoda in blatnikov (revizijskih odprtin za izpust usedlin) na najnižjih kotah cevovoda. Predvidena je izvedba prečkanja potoka v zaščitni cevi kot sifon.
Predvidena je izgradnja sekundarnih cevovodov. Vsi sekundarni cevovodi in hišni priključki se bodo navezani na novo projektirane cevovode, vse cevi prevezav in hišnih priključkov so iz PE100 (12,5 bar). Hišni priključki bodo speljani po najbližji poti na zemljišče uporabnika. Navezava do vodomernega jaška oz. vodomera v objektu uporabnika ni predmet tega projekta.

Opis infrastrukture oziroma izvedbe projekta

Vodovodni sistem se bo oskrboval iz enega vodnega vira (Vodarna Ormož pri naselju Mihovci), saj se je do sedaj zaradi nestalnih in neustreznih kapacitet obstoječih vodnih virov pojavljalo nezadostno napajanje iz obstoječih vodnih virov v sušnem obdobju, v vodovodnem sistemu pa je prihajalo do prenizkega tlaka vode. Problemi bodo odpravljeni s hidravlično izboljšavo sistema – raztežilniki zaradi več tlačnih con.
Na področju oskrbe s pitno vodo se na tem območju, predvsem zaradi premajhnih dimenzij obstoječega cevovoda, hkrati pa tudi dotrajanosti, pojavljajo naslednji problemi: ogroženost s sušo hkrati z opaznim trendom nižanja podtalnice predvsem v poletnih in jesenskih mesecih; po podatkih ARSO – urad za meteorologijo spada območje v četrto cono (od petih, katera predstavlja največjo ogroženost) ogroženosti s kmetijsko oz. celo hidrološko sušo. Z vlaganjem v ustrezno komunalno infrastrukturo bo mogoče rešiti opisano problematiko, obenem pa bi slednja omogočila priklop novih uporabnikov, ki jim do danes organizirana vodo oskrba ni bila zagotovljena – na novo bo omogočena priključitev vsaj še 71 prebivalcev obravnavanih občin.
Prav tako je potrebna ustrezna zaščita obstoječih in novih vodnih virov z vzpostavitvijo vodovarstvenih območij, ki vključuje tudi ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda na širšem območju, kar pa ni predmet tega projekta.

d. CILJI PROJEKTA

Obstoječ vodovodni sistem, ki ga upravlja Komunalno podjetje Ormož d.o.o., bo oskrboval prebivalstvo občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Po investiciji je predvidena boljša oskrba za že do sedaj vključene porabnike (15.834) ter za dodatno še 71 novih uporabnikov, skupno torej 15.905 prebivalcev na območju obravnavanih 3 občin. S projektom bo zagotovljena priključitev 71 novih uporabnikov, ostali uporabniki imajo možnost priključitve že v sedanjih pogojih (približno 97 odstotkov prebivalcev že ima pogoje za priključitev na JVO, vendar se za to vseeno ne odločijo). Nekateri uporabniki imajo vodna dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo, nekateri pa se za preklop na omrežje, kljub zahtevam pravilnika, vseeno ne odločijo. Zato je poleg novo predvidenih priključkov predvideno tudi postopno priključevanje ostalih uporabnikov, ki že imajo možnost priključitve na javni vodovod, vendar se za enkrat za to še niso odločili.

Socialno – ekonomski cilji
Osnovni cilj predmetne investicije je z izgradnjo ustrezne infrastrukture za kakovostno oskrbo s pitno vodo izboljšati zdravstveno stanje prebivalstva z zdravo, neoporečno pitno vodo na omenjenem območju, tako za obstoječe kakor tudi nove uporabnike na eni strani, kakor tudi cenovno sprejemljivo oskrbo na drugi strani.

Operativni cilji
Izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo
Zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo (trajnost oskrbe, vodne količine)
Zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo
Odprava tveganj izpostavljenosti prebivalstva pesticidom ali nitratom v pitni vodi
Zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo

Strateški cilji
Omogočanje priključevanja novih porabnikov na javno vodovodno omrežje iz robnih območij občin,
Dolgoročno zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode in s tem varčevanje potencialnih vodnih zalog na tem območju,
Skrb za naravno okolje kar je povezano tudi z varčevanjem vodnih virov,
Dolgoročna skrb za zdravje in počutje občanov (izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev),
Izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj regije.

Pri načrtovanju smo upoštevali postopno naraščanje števila priključkov na podlagi povprečja zadnjih 5 let. Po zaključku projekta načrtujemo priključitev 71 prebivalcev (nato vsako naslednje leto 58 – na podlagi povprečja zadnjih 5 let, ob upoštevanju sočasnega odcepljanja ljutomerskih prebivalcev), povprečna poraba na prebivalca pada za približno 0,5 odstotka letno (ob upoštevanju trenda predhodnih let in dolgoročno pričakovanih napovedi porabe).

Načrtovani deleži oskrbe po občinah so naslednji:
Ormož približno 79 odstotkov
Središče ob Dravi približno 12 odstotkov
in Sveti Tomaž približno 9 odstotkov.

Stopnja rasti povpraševanja: v povprečju letno zmanjševanje za 0,12 odstotkov
Stopnja izkoriščenosti vodnega vira: v povprečju 24 odstotkov (povprečna poraba 24 l/sekundo, možnost črpanja 99 l/s).

e. UPRAVLJANJE S SISTEMOM ZA OSKRBO S PITNO VODO

Sistem za oskrbo s pitno vodo bo upravljalo Komunalno podjetje Ormož. Komunalno podjetje Ormož, ki je bilo ustanovljeno v letu 1965 z namenom upravljanja stanovanj in hiš, ki so bile v državni lastnini, je danes glavni izvajalec storitev komunalnih dejavnosti na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Podjetje ima vodilno vlogo pri oskrbi s komunalnimi dejavnostmi in gradnji komunalnih naprav v občini Ormož. Podjetje opravlja širok spekter dejavnosti, med katerimi so najpomembnejše:
Oskrba s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
vzdrževanje javnih površin (čiščenje, urejanje mestnega parka, ipd.),
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje dimnih naprav,
vzdrževanje občinskih cest,
novogradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov,
urejanje in vzdrževanje javne tržnice,
upravljanje z javnimi parkirišči v občini Ormož,
ravnanje s komunalnimi odpadki (odvoz in odlaganje),
upravljanje s kopališči.

Podjetje ima trenutno zaposlenih 75 ljudi, od tega jih je 14 zaposlenih za področje oskrbe s pitno vodo (vodja, tehnično osebje – vzdrževalci, električarji, strojniki ipd.). Zadolženo je tako za nemoteno kakor tudi kakovostno oskrbo vode in ima v okviru svojih služb organiziran tudi notranji nadzor za analizo vzorcev pitne vode. Prav tako pa se izvaja tudi zunanji monitoring.

2. PREDNOSTNI UČINKI PROJEKTA Z VPLIVI NA OKOLJE

Izvedba projekta bo prispevala k doseganju sledečih ciljev trajnostnega in sonaravnega razvoja:
izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo, saj izvedba projekta zagotavlja ustrezno infrastrukturo oskrbe s pitno vodo,
izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva,
izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo,
izboljšanje gospodarskega in turističnega razvoja regije.

Predvideni projekt in njegove spremljajoče strukture zagotavljajo ustrezno oskrbo s pitno vodo, kar bo pripeljalo do neoporečne pitne vode. Ravno tako bo izvedba projekta povečala varnost vodovodnega sistema ter učinkovitost njegovega delovanja, prispevek k trajnostnemu razvoju pa izhaja iz varovanja naravnih virov, saj je pitna voda naravno bogastvo in je prisotna le v omejenih količinah.

Predvidene aktivnosti pri projektu bodo imele pozitiven vpliv na okolje, saj se s planiranimi aktivnostmi spoštuje načelo preventivnega ukrepanja in odpravljanje oziroma zmanjševanje kakršnihkoli škodljivih vplivov na okolje vključenih že na izvoru.
Za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo je nujno potrebno obstoječi vodovodni sistem posodobiti in izvesti delne novogradnje vključno z izgradnjami vodohranov in prečrpalnih postaj. Zaradi starosti, dotrajanosti in prešibkih cevi prihaja na obstoječem vodovodu, ki je obenem grajen iz zdravju neprimernih materialov do pogostih lomov in s tem do izgub pitne vode, saj odteka voda v podtalje, to pa posledično povečuje stroške popravil in časa ter velike izgube vode.

Izvedba projekta upošteva princip »onesnaževalec plača« tako, da temelji obremenitev uporabnikov na merjeni količini uporabljene vode vsakega uporabnika in torej plačajo tisti, ki povzročajo onesnaženje. V slovenski zakonodaji je načelo »onesnaževalec plača« upoštevano v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev iz evropske kohezijske politike v RS (Ur. list RS št. 41/07). V sklopu porabe vode se zaračunavajo tudi vodna povračila – odvzem vode v okolju.

3. FINANCIRANJE PROJEKTA

Razčlenitev stroškov

Skupna vrednost projekta znaša 12.183.869,00 evrov (z vključenim DDVjem) in vključuje stroške za:
pristojbine za načrtovanje oz. zasnovo,
nakup zemljišč,
gradnjo,
opremo in druga delovna sredstva,
nepredvidene stroške,
tehnično pomoč,
obveščanje javnosti in
nadzor med gradnjo.

Viri sofinanciranja

Skupni naložbeni stroški: =12.183.869,00
Pomoč Skupnosti:( EU, Kohezijski sklad, Operacija se izvajav okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete “Varstvo okolja – področje voda”, prednostne usmeritve “Oskrba s pitno vodo”)
=7.539.989,21
Nacionalni javni: =1.330.586,33
Občine Ormož, Središče ob Dravi
in Sveti Tomaž: =3.313.293,46
( okrog 1.192.000 evrov prispeva občina Ormož,
45.000,00 evrov občina Središče ob Dravi in okrog 50.000,00 evrov )

Pripravil: mag.ROMAN ROZMAN, višji svetovalec za razvojne projekte, gospodarske javne službe in varstvo okolja.