Med štirinajstimi točkami dnevnega reda je Občinski svet Ormož na svoji 25.seji, včeraj, obravnaval tudi Tehnični pravilnik javnega vodovodnega omrežja in Tehnični pravilnik o ravnanju komunalnih odpadkov za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadki. Na področju oskrbe s pitno vodo večjih sprememb pri cenah ni. Vodarina ostaja na ravni 0,85 evra, znižuje se cena omrežnine in sicer s 5,3158 na 5,1703 evra, kar pomeni 0,1455 evra manj. Nove cene bodo veljale s 1.1.2018. Za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti ob prilagoditvi subvencije omrežnina znaša 4,19 evra. Na področju ravnanja z odpadki cene ostajajo enake, torej 9,53 evra za zabojnik. Cena se znižuje za biološke odpadke z dosedanjih 6,18 evra na 5,82 evra.
Je pa Občinski svet sklenil, da se zvišajo cene programov v oddelkih predšolske vzgoje v OŠ Miklavž pri Ormožu. V oddelkih od 1. do 3. leta starosti cena znaša 469,95 evra, v oddelkih od 3. do 6. leta 320,39 evra in v kombiniranih oddelkih od 2. do 6. leta znaša cena 374,46 evra. Tako bodo cene primerljive z zvišanji v drugih vrtcih v občini.
Sprejeli so tudi novi CENIK za najem stojnic s katerimi upravlja Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem. Cena za najem stojnice za en dan je tako 16 evrov in velja za neprofitne organizacije iz območja občine Ormož ter za zavode in agencije, katerih ustanoviteljica je Občina Ormož. Za vse ostale uporabnike se uporabnina poveča za 50-odstotkov. Plačila za najem pa so oproščene humanitarne organizacije.


Znani prejemniki priznanj OBČINE ORMOŽ za leto 2017

ZLATO PLAKTO bo prejel Marko Sluga, iz Maribora, ki je ormoški enoti Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož podaril bogato zbirko pohištva in drugih predmetov iz 19.stoletja, ki krasijo prostore ormoškega gradu. SREBRNI PLAKETI prejmeta Cerkveni pevski zbor Velika Nedelja za več desetletno delovanje in Franc Mlakar iz Ivanjkovcev, kot aktiven predsednik v tamkajšnjem DU; BRONASTI PLAKETI prejmeta Tarok društvo Štraus za uspehe na državnem nivoju in Jožef Plohl, dolgoletni predsednik Društva gojiteljev malih pasemskih živali Ormož. Priznanja bodo podeljena 22.decembra na slavnostni seji, ki bo letos potekala v Beli dvorani grajske pristave.