Klub svetnikov Civilnega gibanja za etično
in osveščeno občino Ormož Sonce Prlekije
in Liste za razvoj občine Ormož


Sporočila za javnost

Klub svetnikov Civilnega gibanja za etično in osveščeno občino Ormož Sonce Prlekije in Liste za razvoj občine Ormož je na tiskovni konferenci podrobneje predstavil razloge za odhod in obstrukcijo 17. redne seje Občinskega sveta Ormož, ki jo je vodil podžupan g. Branko Šumenjak ob prisotnosti župana Alojza Soka. Predsedujoči je samovoljno preprečil obravnavo amandmajev našega svetniškega kluba vloženih v skladu s poslovnikom k predlogu Odloka o občinskih cestah v Občini Ormož na način, da nam samovoljno odvzel status svetniškega kluba v nasprotju z določbami poslovnika.
S svojim samovoljnim ravnanjem in zlorabo uradnega položaja je predsedujoči posegel v našo ustavno pravico sodelovanja pri upravljanju javnih zadev zajamčeno s 44. členom Ustave Republike Slovenije in zakonsko pravico vlaganja amandmajev določeno s 31. členom Zakona o lokalni samoupravi. Sklicujoč se na neobstoječi sklep Občinskega sveta Ormož, je zavajal občinski svet in s svojim ravnanjem omogočil sprejem nekvalitetnega in ustavno spornega odloka, ki grozi občanom med drugim z drastičnimi kaznimi v nasprotju z Zakonom o prekrških.
Podžupan Branko Šumenjak poskušal že večkrat na nezakonit in diskriminatoren način preprečiti delovanje našega kluba, še zlasti ob našem opozarjanju na nepravilnosti in nezakonitosti .
Ker se je zloraba predsedujočega dogajala ob prisotnosti župana, ki bi naj bil varuh zakonitosti in ker je posledično bil sprejet v dveh zaporednih sejah v nasprotju s poslovnikom in veljavno zakonodajo že drugi občinski odlok, javno pozivamo župana, da se opredeli do ravnanja podžupana in sprejme ustrezne ukrepe za sanacijo stanja, ki ima negativne in težko popravljive posledice za občane.

Vodja kluba
Stanislav Podgorelec