Predsedstvo Združenja občin Slovenije (ZOS) se je danes v Trbovljah sestalo na svoji 2. redni seji v tekočem letu. Združenje se je opredelilo do aktualnih zakonodajnih predlogov in zahtevalo upoštevanje pripomb občin in nadaljnja usklajevanja. Vlado RS pa tudi poziva k iskanju sistemskih rešitev glede urejanja lastništva javnih cest ter Državni zbor RS poziva k zvišanju povprečnine na 547,50 evrov za 2017 oz. 562,14 evrov za 2018.
Vlada RS je na seji 6. aprila 2017 potrdila besedilo novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, v katerem predlaga dvig povprečnine v 2017 za 3,50 evrov (na 533,50 evrov), in ga poslala v nadaljnjo obravnavo v Državni zbor RS. V luči vse višjih stroškov, ki jih imajo občine, tudi iz naslova dviga plač v javnem sektorju, in v luči ugodnih gospodarskih kazalcev poslanke in poslance v Združenju občin Slovenije pozivajo, da potrdijo povprečnino v višini 547,50 evrov za leto 2017 oz. 562,14 evrov za leto 2018.
Predsedstvo je obravnavalo aktualne zakonodajne predloge novel s področja lokalne samouprave: Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o lokalnih volitvah. »V Združenju občin Slovenije ne moremo pristati na spremembe, ki bi slabile avtonomijo občin. Ne pristajamo na zakonske spremembe, s katerimi se želi prerazporejati sredstva med občinami in slabiti že tako slab položaj šibkejših občin ter neurbanih območij«, so zaključili.
Obravnavali so tudi druge zakonodajne predloge, med drugim tudi predlog novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Na sejo predsedstva so povabili predstavnike Ministrstva za zdravje, vendar se je niso udeležili. Zato ministrico pozivajo k takojšnjemu usklajevanju s predstavniki občin. Iz predloga ZZVZZ-1 namreč ni razbrati, kakšne bodo finančne obveznosti novega zakona za občine, menijo.
Predsedstvo pa se je seznanilo tudi s problematiko urejanja lastništva javnih cest. Zadnje sodbe Upravnega sodišča RS s tega področja namreč občinam zelo otežujejo razreševanje navedene problematike. Pristojno ministrstvo tako pozivajo k sprejetju ustreznih zakonskih podlag, ki bodo občinam poenostavile evidentiranje parcelacije in urejanje lastništva javnih cest.