Ormoški občinski svet je na včerajšji seji obravnavali 13 točk, potem, ko je župan Alojz Sok umaknil točko, kjer so se svetniki nameravali seznaniti s poročilom o opravljenem zaključnem računu Občine Ormož za leto 2010, z obrazložitvijo, da poročilo v tem času še obravnava protikorupcijska komisija in računsko sodišče. Šele po zaključenih postopkih imenovanih institucij bo poročilo primerno za obravnavo, je umik točke pojasnil župan. Nadzorni odbor namreč v svojem osnutku poročila navaja nekaj primerov korupcije – med drugim – v primeru, ko so članu občinskega sveta bila dodeljena nepovratna sredstva iz postavke „razvoj in prilagajanje podeželskih območij“ v višini 462 EUR; in v primeru sanacije ribnika v Veliki Nedelji, kjer NO navaja tudi sumljivo hitrost postopka za izbor izvajalca.

Ostale točke, ki so bile na dnevnem redu so svetniki potrdili; med drugimi – tudi Predlog proračuna občine za leto 2012 – ta predvideva, da bodo prihodki v letu 2012 znašali 18 milijonov evrov. Odhodki pa dva milijona več. Kar 61-odstotkov sredstev proračuna bo šlo za investicije, od tega več kot 2milijona in 700 tisoč za izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki, 2, 5 milijona za gradnjo kanalizacije; blizu 1,8 milijona za gradnjo vodovoda. Za cestno infrastrukturo, ki vključuje gradnjo pločnikov in javne razsvetljave je za prihodnje leto načrtovanih manj sredstev in sicer blizu 2 milijon 200 tisoč evrov, kar bo zadostovalo za približno 7 kilometrov cest; čez milijon evrov bo šlo tudi za gradnjo namakalnega sistema, itd.

Potrdili so tudi osnutek Odloka o prostorskem načrtu za vzhodno obvoznico mesta Ormož, trasa katere je umeščena med reko Dravo in železniško progo ter poteka delno po obstoječi poti, delno preko kmetijskih zemljišč z navezavo na obstoječo javno pot.
Z izgradnjo vzhodne obvozne ceste mesta Ormož bo del regionalne ceste, ki poteka skozi mesto, s prekategorizacijo opuščen kot del državne ceste, istočasno pa se bodo kot del državnega cestnega omrežja opredelili odseki lokalnih cest, ki bodo uporabljeni kot del trase nove obvozne ceste in prekategorizirani v državno cesto. Vzhodna obvoznica bo dolga 2036 m in široka 9,40 metrov: Širina zajema tudi urejene bankine in pločnike.