Minulo nedeljo je v prostorih večnamenske dvorane centra Marof na Hardeku potekal redni zbor članov Kmetijske zadruge Ormož. Predstavili so poslovne rezultate prejšnjega leta in načrte za tekoče leto. Izvoli pa so tudi nove na organe zadruge, člane upravnega in nadzornega odbora ter predsednike upravnega in nadzornega odbora.
Načrt poslovanja za leto 2011 je bil kontinuiteta načrtov poslovanja iz let 2009 in 2010 in je zajemal ukrepe, ki so bili usmerjeni predvsem v racionalizacijo poslovanja. Z načrtom je bilo predvideno v letu 2011 doseči pozitiven poslovni rezultat, kar je bilo s pričo nekaterih obveznosti iz preteklosti ter neugodne gospodarske klime, izredno težko doseči. Delovanje zadruge je v letu 2011 potekalo v smeri povečevanja prihodkov od prodaje v vseh programih, na eni strani ter zniževanja stroškov na drugi strani. Tako je v Kmetijski zadrugi Ormož v letu 2011 36 zaposlenih ustvarilo skupaj za skoraj 11 milijonov EUR prihodkov, kar je za 14 % več kot preteklo leto.

V letu 2011 je zadruga tudi precej investirala. Največji finančni zalogaj je predstavljala slabih 100.000 EUR vredna naložba v ureditev sušilnice v Ivanjkovcih, (delno s pomočjo sredstev iz ukrepa 123), ureditev poslovnih prostorov na Ptujski 12 a v Ormožu, dokončanje prevzemnega centra za živino na Marofu ter ureditev skladiščnih prostorov v poslovalnicah zadruge. Prav tako so lani pričeli z več let načrtovano obnovo informacijsko poslovnega sistema, ki bo optimiral poslovne procese in tako omogočil še kvalitetnejši servis poslovnim partnerjem.
Racionalizacija v KZ Ormož se bo nadaljevala tudi v letu 2012, saj se bo zadruga, glede na trenutne razmere na svetovnih trgih, morala le-tem še hitreje prilagajati. Zato je načrtovana zmerna rast prihodkov od prodaje v višini 4,75% v primerjavi z doseženim v letu 201. Racionalizacija in njeno nadaljevanje v letu 2012 pa bo prinesla nadaljnje znižanje stroškov in s tem dala osnovo za dosego pozitivnega rezultata v letu 2012, kot je načrtovano.

Aktivnosti v letu 2012 bodo tako usmerjene predvsem v iskanje najugodnejših nabavnih in prodajnih kanalov, tako doma kot v tujini, ureditvi vseh zemljiškoknjižnih in drugih nepremičninskih vprašanj, sprotni in sistematični analizi trga, povečanju produktivnosti, sprotnemu obveščanju zadružnikov glede delovanja Zadruge, predvsem pa pripravi projektov za nadgradnjo dodane vrednosti kmetijskim proizvodom, ki bodo v srednje in dolgoročnem obdobju zagotovili rast zadruge. Projekti bodo usmerjeni predvsem na področja zelenjadarstva, mesa in pridobivanje energije iz obnovljivih virov.
V KZ ORMOŽ verjamejo, da bo pri uresničitvi zastavljenih ciljev v pomoč tudi znanje, izkušnje in energija na novo izvoljenih organov Kmetijske zadruge Ormož:
Za predsednika Zadruge je bil izvoljen Miroslav Kosi, za predsednika Nadzornega odbora Franc Kolarič, kot člani upravnega odbora Zadruge pa: Boris Rudolf, Jožef Zadravec, Jožef Šnajder, Miran Trop, Milan Školiber, Jakob Zemljič. Za člana Nadzornega odbora pa so izvolili Miran Mavrič in Rudolf Majcen.