25 krajanov Dobrave, Litmerka, Pavlovcev in Hardeka z Danilom Kosijem na čelu, se je danes nepričakovano udeležilo seje občinskega sveta z namenom, da izrazijo svoje ogorčenje nad gradnjo odlagališča komunalnih odpadkov »Hardeška šuma«. V sejno dvorano so vstopili pri 4.točki, ko je dr.Bojan Burgar predstavljal regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016 za Podravsko statistično regijo. Danilo Kosi je kar takoj zahteval besedo, kar pa seveda po poslovniku ni mogoče, zato ga je predsedujoči – podžupan Mirko Novak, (ki je nekaj časa na seji nadomeščal župana), prosil naj počaka vsaj do konca Burgarjeve predstavitve. Vmes je na sejo prišel tudi župan Alojz Sok, in z Mirkom Novakom sta se odločila, da Kosi ne bo dobil besede. Nastalo je splošno prerekanje, v podporo Kosiju, pa so obiskovalci tudi začeli ploskati. Zato je predsedujoči odredil 15 minut odmora. 14 svetnikov se je umaknilo iz sejne dvorane, 6 pa jih je Kosiju in njegovim somišljenikom vseeno prisluhnilo. Prerekanje se je nadaljevalo tudi ob odhodu iz sejne dvorane in potem še na hodniku. Vmes pa je župan že poklical policijo, ki je poskrbela za red in mir.
Seja se je potem nadaljevala po dnevnem redu naprej.

Naj spomnimo:
Ormoški občinski svet je konec decembra potrdil sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za CeROP »Hardeška šuma«. Gre za natančno umestitev objektov in deponijskega prostora v prostor skladno s strokovno podlago za izdelavo tega načrta. Priprava dokumentacije gre h koncu, v postopek podajanja smernic pa so se vključili številni nosilci urejanja prostora. Predstavitev OPPN-a za CeROP pa bo 19.marca v Domu kulture v Ormožu, je na današnji seji povedal župan Alojz Sok.

CeROP »Hardeška šuma« bi se po načrtih naj razprostiral na približno 13 hektarjih zemljišč v opuščenem glinokopu in bi imel kapaciteto okrog 700.000 ton, polnili pa bi ga naj z nenevarnimi komunalnimi odpadki iz drugih občin, pa tudi iz sosednje Hrvaške. Ormoški center za odpadke (sortirnica, kompostarna in odlagališče) bi namreč za rentabilno delovanje potreboval najmanj 15.000 ton odpadkov na leto. Tri ormoške občine jih zberejo 3000 tisoč ton na leto.

Gradnji odlagališča v opuščenem glinokopu pa ostro nasprotujejo prebivalci iz bližine. In kot pravijo, jih nihče ni nič vprašal, zato so se odločili, da sami poskušajo preprečiti gradnjo novega centra za odpadke.
“Odločno smo proti gradnji tega centra. Nočemo še enega odlagališča,” so ogorčeni prebivalci Dobrave. Zato so napisali protestno pismo in ga s 54 podpisi poslali ormoškemu županu Alojzu Soku ter ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen. Prebivalci Dobrave že sedaj dobro vedo, kaj pomeni imeti odlagališče odpadkov v bližini. “Življenjske razmere krajanov vasi Dobrava, ki živimo v neposredni bližini glinokopa, na katerem želite urediti odlagališče, se bodo občutno poslabšale, saj bodo smrad, hrup, prašni delci, podgane, zdravju škodljive snovi predstavljali nevzdržne razmere za normalno in zdravo življenje. Dejstvo je, da bo smrad prisoten vse leto, okrepil pa se bo ob višjih temperatura, nizkem pritisku in vetru – tega ne boste mogli preprečiti,” navajajo v protestnem pismu vaščani Dobrave. In to so glavni razlogi, zaradi katerih so absolutno proti gradnji tega centra v opuščenem glinokopu.
Sploh pa so prepričani, da bo imela nameravana gradnja CeROPa velike razsežnosti in dolgotrajne posledice tako za ljudi kot ostala živa bitja v naseljih Dobrava, Hardek, Litmerk, Pavlovci in dela mesta Ormož.