Na podlagi drugega odstavka 45. člena in 55. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14 in 86/15, 77/16 in 77/17, v nadaljevanju ZODPol) Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, objavlja

več uradniških delovnih mest za določen čas predvidoma na območju Policijskih uprav Koper, Novo mesto, Kranj, Maribor in Ljubljana

POLICIST SR – KANDIDAT (šifra DM 64001)

Kandidat mora za sklenitev delovnega razmerja poleg pogojev, določenih v zakonu, ki ureja sistem javnih uslužbencev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
– da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
– da je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v ZODPol, in da zanj ne obstaja varnostni zadržek (na podlagi 4. odstavka 51. člena ZODPol se varnostno preverjanje izvaja s pisno privolitvijo kandidata; za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev delovnega razmerja za opravljanje nalog v policiji ali izobraževanje oziroma usposabljanje po programih policije),
– da nima dvojnega državljanstva,
– da ni član politične stranke in da o tem poda pisno izjavo,
– veljavno vozniško dovoljenje B–kategorije,
– da ima ustrezne psihofizične sposobnosti.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. izjavo kandidata, da:
o je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji;
o ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
o ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje iz prejšnje alineje;
o ni član politične stranke;
o nima dvojnega državljanstva;
o ima veljavno vozniško dovoljenje B–kategorije;

3. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za notranje zadeve pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence (v primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam predložiti vsa dokazila).

Kandidatov, ki bodo poslali nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da izpolnjujejo pogoje, navedene v javni objavi, ne bomo uvrstili v izbirni postopek.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje, bodo v okviru izbirnega postopka opravljali preizkus telesnih zmogljivosti, psihološko testiranje, zdravniški pregled in razgovor z izbirno komisijo. Kriteriji za preizkus telesnih zmogljivosti so priloženi navedeni objavi.

V izbirnem postopku se bo presojala tudi urejenost kandidatov v skladu z določili Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih (Uradni list RS, št. 14/14).

Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas predvidoma v prvi polovici septembra 2018 oziroma v prvi polovici januarja 2019, in sicer za obdobje 6 mesecev za čas usposabljanja za varovanje zunanje meje ter priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil. Po uspešno zaključenem usposabljanju bo z izbranimi kandidati skladno z veljavnim ZODPol predvidoma sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas za opravljanje nalog varovanja zunanje meje in varovanja objektov, ki jih v skladu s predpisi varuje policija.

Razpisni roki:
• kandidati, ki bodo vloge posredovali do 13. 4. 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas predvidoma v prvi polovici septembra 2018;
• kandidati, ki bodo vloge posredovali v času od 14. 4. 2018 do 31. 7. 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas predvidoma v prvi polovici januarja 2019.

Usposabljanje se bo opravljalo v prostorih Policijske akademije in predvidoma na območju ter v prostorih Policijskih uprav Koper, Novo mesto, Kranj, Maribor in Ljubljana, delo po uspešno zaključenem usposabljanju pa se bo predvidoma opravljalo na območju in v prostorih Policijskih uprav Koper, Novo mesto, Kranj, Maribor in Ljubljana.

Kandidat obvezno pošlje prijavo v fizični obliki na priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev«, skupaj z izpolnjenim in podpisanim priloženim obrazcem »Soglasje za varnostno preverjanje po ZODPol«. Prijavo pošlje v zaprti ovojnici z označbo “1100-25/2018”, in sicer:
• najkasneje do 13. 4. 2018 za sklenitev delovnega razmerja predvidoma septembra 2018 oziroma
• najkasneje do 31. 7. 2018 za sklenitev delovnega razmerja predvidoma januarja 2019,
na naslov: MNZ RS, Urad za organizacijo in kadre, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Informacije o izvedbi javne objave: Urad za organizacijo in kadre, Nataša Stušek, tel. 01/428 40 68, Sabina Bernjak, tel. 01/ 428 50 17 in Urša Kirn Pečnik, tel. 01/428 43 04 – vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.