KOPIJA:

Zadeva: IZJAVA ZA JAVNOST NA PODLAGI NOVINARSKE KONFERENCE DRUŠTVA FORUM ORMOŽ

Spoštovani!

Na podlagi novinarske konference dne 20.9.2016 Društva Forum Ormož podaja koncesionar izjava za javnost.
V letu 2015 smo mešane komunalne odpadke pred odlaganjem obdelali in potem obdelane odložili na Odlagališču nenevarnih odpadkov Dobrava. Ločeno zbrane frakcije odpadkov in odpadke, ki smo jih odbrali pri obdelavo smo v skladu z zakonodajo predali shemam skladno z delilnim ključem za leto 2015. Večino surovin, ki smo jih ločeno zbrali ali odbrali v procesu obdelave odpadkov smo tako predali brezplačno. Preostale količine, ki jih skladno z zakonodajo lahko odprodamo smo odprodali in so prihodki od posebnih storitev prikazani v Elaboratu o oblikovanju cen za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov. Tako so v točki 2.1. in 2.11. predstavljeni ti prihodki in tudi njihova vrednost v višini 17.223,82 EUR za leto 2015 in planirana vrednost za leto 2016 v znesku 18.000,00 EUR.

V točki 2.1.14 Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja odpadkov v Občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi s poslovnim poročilom za leto 2015 je napačno zapisana definicija poračuna vendar je v točki 2.1.3. omenjenega elaborata možno prebrati, da sta povprečna potrjena in zaračunana cena v letu 2015 enaki in sta znašali 0,067 EUR/kg. V Uredbi MEDO je v 2. členu podana definicija potrjene in zaračunane cene in v primeru, ko občina ne sprejme subvencije cene sta ti ceni enaki. Napako smo ugotovili pred sprejemom elaborata s strani občin in popravek te točke elaborata poslali na občinske uprave, ki so na sejah odločale o popravku te točke in so sprejele pravilno ceno v višini 0,0834 EUR/kg za leto 2016. Tako tekstovna in računska napaka nimata vpliva na sprejeto ceno, ki so jo sprejele občine.

V točki 2.1.4. Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja odpadkov v Občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi s poslovnim poročilom za leto 2015 je podana primerjava obračunskih in potrjenih cen izvajalca in primerljivih območij. V točki 2.1.3. je zapisana potrjena cena. Tako so v elaboratu podane vse cene, ki lahko služijo primerjavi. Pri tem moramo poudariti, da primerjava cen med izvajalcem GJS in primerljivim območjem nima vpliva na pravilen izračun poračuna za izvajalca GJS. Primerjava teh cen služi le temu, da lahko izvajalec, zakonodajalec, uporabniki, idr. vidijo primerjavo izvajalca s primerljivim območjem.

Izvajalec GJS izvaja odlaganje odpadkov na podlagi koncesijske pogodbe iz leta 2002 in obdelavo odpadkov na podlagi koncesijske pogodbe iz leta 2005. Na podlagi koncesijske pogodbe in soglasja Ministrstva za okolje iz dne 17.12.2009 so določeni splošni stroški v višini 17% od stroškov storitev. V te splošne stroške so zajeti splošnih stroški koncesionarja in ne vključujejo donosa na poslovno potrebna osnovna sredstva. V skladu z Uredbo MEDO bi si izvajalec GJS lahko zaračunal donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca. V primeru obdelave odpadkov je nabavna vrednost poslovno potrebnega osnovnega sredstva v letu 2015 znašala 87.290,25 EUR in bi si izvajalec GJS lahko zaračunal donos v vrednosti 4.364,51 EUR. Skupni stroški obdelave odpadkov so znašali 85.228,04 EUR. V primeru, da bi si izvajalec GJS obračunal donos na poslovno potrebna osnovna sredstva bi se skupni stroški povišali za 5,12 %, kar pomeni, da bi uporabniki morali plačevati 5,12 % višje stroške obdelave odpadkov. V konkretnem primeru bi to pomenilo, da bi uporabniki plačevali v letu 2015 cca 0,06 EUR več na zabojnik MKO 120l.

Iz točke 2.3. Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja odpadkov v Občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi s poslovnim poročilom za leto 2015 v kateri so prikazana sodila za preračun cene iz mase v prostornino je razviden poračun za leto 2015. Na področju obdelave in odlaganja odpadkov je v letu 2015 bilo uporabnikom obračunana večja količina kot je bila dejanska količina obdelanih in odloženih odpadkov. Tako se v letu 2016 izvaja količinski poračun za leto 2015. Za tako izveden poračun bodo uporabniki v letu 2016 zaradi višje cene in zmanjšane obračunane količine iz leta 2015 za tisti obseg storitev, ki bi jih morali plačati v letu 2015 plačali v letu 2016 manj in ne več, ker se predračunska količina za leto 2016 zmanjša za preveč obračunano količino v letu 2015.

Izpostavljene stroške sanacije deponije smo obračunavali skladno s koncesijsko pogodbo iz leta 2002 in sprejetimi aneksi k osnovni pogodbi. Iz področja, ki ga kot nezakonitost navaja Društvo forum Ormož smo v preteklosti imeli tudi več inšpekcijskih pregledov in ni bilo ugotovljenih nobenih nezakonitosti.

Koncesionarju so bile večkrat očitane nepravilnosti oz. nezakonitosti in ob tem posredno tudi stroškovna neučinkovitost. Komunalno podjetje Ormož d.o.o. kot izvajalec javnih služb ravnanja z odpadki se ves čas trudi zagotoviti storitev odvoza, obdelave in odlaganja odpadkov po optimalni ceni in skupaj s koncedenti občinami skrbimo za povečevanje ločenega zbiranja odpadkov. Pri tem želimo poudariti da je cena za celoten sklop ravnanja z odpadki pred 10-timi leti za zabojnik MKO 120 l bila 9,03 EUR in danes ko uporabnikom nudimo še odvoz ločenih frakcij in so se hkrati zvišali stroški dela, pogonskih goriv, materiala, idr. naši občani v letu 2016 plačujejo za zabojnik MKO 120 l isto ceno 9,03 EUR, takih uporabnikov pa je nad 95 %. V tem obdobju smo zraven standarda kakovosti ISO 9001 pridobili še okoljski standard ISO 14001, to vse predstavlja tudi določene obveznosti in potrjuje našo strokovno usposobljenost izvajati storitve kvalitetno in po minimalni ceni. Če podamo kratko primerjavo cen med ormoškim območjem in širšim ptujskim območjem (Občine Gorišnica, Markovci, Videm, Cirkulane, Zavrč, Dornava, Hajdina idr.) lahko ugotovimo, da strošek za povprečno 3-4 člansko gospodinjstvo v Občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž znaša 9,03 EUR med tem, ko na omenjenem širšem ptujskem območju ta strošek znaša mesečno okvirno 11,26 EUR (podatek za mesec avgust). Tako za enako storitev plačujejo naši 2,23 EUR manj kot primerljivi uporabniki v sosednjih občinah. Tako smatramo, da so obtožbe o nepravilnostih, nezakonitosti in posledično stroškovni neučinkovitosti neutemeljen.

S spoštovanjem!

Pripravil:
Matjaž VERŠIČ

Direktorica:
Pavla MAJCEN