Realizacija vseh prejemkov in prihodkov skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let znaša 19.885.179 EUR (82,9% glede na plan, je svetnikom zaključni račun predstavil MIRKO ŠEROD, vodja oddelka za finance, ter nadaljeval, da pa
realizacija vseh odhodkov in izdatkov znaša 17.634.928 EUR (82,1% glede na plan)
Ostanek sredstev oz. prenos v leto 2015 znaša 2.250.251 EUR.

Realizacija tekočih odhodkov in transferov (bilanca A) zanaša 6.960.027 EUR (90,0% glede na plan) oz. 40,3 % vseh odhodkov bilance A.
Realizacija investicijskih odhodkov in transferov (bilanca A) zanaša 10.321.249 EUR (77,1% glede na veljavni plan) oz. 59,7% vseh odhodkov bilance A.

Realizirani transferni prihodki iz državnega proračuna in posredno iz proračuna EU:
Energetska sanacija knjižnice 134.982 EUR
Vodovod v porečju Drave – Ormoško območje (2. Sklop) 3.293.776 EUR
Gradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci n Cvetkovci 1.055.924 EUR
Gradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja 703.362 EUR

Večji tekoči odhodki v letu 2014:
Predšolska vzgoja (vrtci) 1.6880.033 EUR
Osnovne šole (materialni stroški in dodatni programi) 370.288 EUR
Muzejska dejavnost 130.397 EUR
Knjižnica Ormož 185.721 EUR
Sofinanciranje športa 193.231 EUR
Šolski prevozi 312.671 EUR
Plače oz. stroški dela (obe občinski upravi, krajevne skupnosti, župan, javna dela ) 766.230 EUR
Oskrbe v domovih za starejše občane in osebe s posebnimi potrebami 340.104 EUR
Zavarovanje brezposelnih oseb 117.529 EUR
Tekoče vzdrževanje in zimska služba na cestah in mestu 454.576 EUR
Stanovanjska dejavnost 180205 EUR

Večje investicije v letu 2014

Projekt oskrbe s pitno vodo – 2. sklop (2 letni projekt) v letu 2014 4.323.143 EUR
Gradnja kanalizacije in čistilne naprave za naselji Osluševci in Cvetkovci (2 letni projekt) v letu 2014 1.062.216 EUR.
Gradnja kanalizacije in čistilne naprave za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja (2 letni projekt) v letu 2014 761.530 EUR.
Gradnja kanalizacije in čistilne naprave za naselje Ivanjkovci (2 letni projekt) 124.281 EUR.
Gradnje kanalizacije in čistilne naprave za naselje Miklavž (2 letni projekt) 334.471 EUR.
Priprava na gradnjo kanalizacije in čistilne naprave za naselji Jastrebci in Lačaves (projekti in odkup zemljišča za čistilno napravo) 32.663 EUR
Ureditev prostorov nove knjižnice (preureditev starega vrtca) 439.851 EUR
Vlaganja v vrtec in osnovno šolo Miklavž pri Ormožu 79.395 EUR
Obnova fasade in ravne strehe na osnovni šoli Velika Nedelja 64.387 EUR
Izgradnja garaž za potrebe občine – dvoletni projekt – vrednost del v letu 2014 58.287 EUR
Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča 202.994 EUR
Izgradnja pločnika z javno razsvetljavo ob glavni cesti Ptuj – Ormož od Mihovec do Hajndla 111.139 EUR
Dokončanje dvoletnega projekta izgradnje pločnika z javno razsvetljavo ob glavni cesti Ptuj –Ormož v naselju Trgovišče – v letu 2014 44.216 EUR
sanacija plazu ob lokalni cesti Ivanjkovci – Radomerje 72.688 EUR
Sanacija plazu ob LC Krčevina – Železne dveri 43.256 EUR
Izgradnja parkirnih prostorov z javno razsvetljavo za Kulturnim domom Podgorci 60.570 EUR
Prva faza izgradnje parkirnih prostorov pri OŠ Miklavž pri Ormožu 43.887 EUR
Razširitev in ureditev mostu na javni poti Cvetkovci – Pšičina 41.608 EUR
Dokončanje dvoletnega projekta ureditve in razširitve lokalne ceste na Kogu z izgradnjo pločnika, javne razsvetljave in opornega zidu, vrednost del v letu 2014 253.543 EUR
Preplastitve mestnih cest, ureditev naprave za umirjanje prometa na Ljutomerski cesti, postavitev avtobusne nadstrešnice pri OME 99.780 EUR
Modernizacija cca. 10 km cest 996.612 EUR
Obnova fasad na objektih v lasti občine v mestu Ormož 32.015 EUR.
Sofinanciranje gradnje novega gasilskega doma Hermanci 35.000 EUR.
Sofinanciranje obnove gasilskega doma Velika Nedelja 35.000 EUR.
Sofinanciranje nabave novega gasilskega vozila za potrebe PGD Žerovinci 70.200 EUR.