‘”Ne želim dajati obljub, ki jih ne bi mogla uresničiti. Obljubim in zagotovim pa vam lahko, da bom s trdim in vestnim delom uresničevala politiko in programske cilje stranke, ki
temeljijo na načelih socialne in pravne države.’’

mag. Stanka Premuš, kandidatka za poslanko DeSus

Iz biografije Stanke Premuš:
Stanka Premuš je rojena pred 56 leti v Ormožu. Po končani Srednji tehniški kmetijski šoli se je zaposlila in se ob delu izobraževala, najprej na Višji upravni šoli v Ljubljani in nato na Pravni fakulteti Univerze Maribor. V letu 2003 je postala magistrica prava.

Po več kot dvajsetih letih dela na davčni upravi v Ormožu je v letu 1996 postala direktorica Davčnega urada Ptuj, kjer dela še danes. Iz delovnega področja izpostavlja sodelovanje ob uvedbi DDV v letu 1999 , ko je na državnem nivoju pripravljala postopke in delovna navodila za izvajanje posebne ureditve pavšalnega nadomestila davka na dodano vrednost za kmete. V letih 2005-2006 je sodelovala v ekspertni skupini pri pripravi sprememb zakona o davčnem postopku. Je avtorica dela komentarja zakona o davčnem postopku.

Ima več kot 37 let delovne dobe, je poročena, mati treh otrok in babica treh vnukov. Z veseljem obdeluje vrt in manjši vinograd in je gasilka veteranka pri PGD Hardek.

Stanka Premuš pravi, da v politiko vstopa:
– ker verjame, da se lahko s poštenim delom, spoštovanjem zakonodaje, z dobrimi idejami in s skupnimi močmi zagotovi vsem slojem prebivalstva varna prihodnost

– ker se želizavzemati za varno prihodnost,

– in ker želi sodelovati pri uresničevanju programskih ciljev Demokratične stranke upokojncev, katere članica je.

Stanka Premuš pravi, da je brez političnih izkušenj, kar pa smatra kot prednost, saj bo lahko neobremenjeno sodelovala z vsemi. Pozna zakonodajo s področja delovanja državne uprave in preko večletnega dela pri pobiranju javnofinančnih prihodkov pozna tudi gospodarske razmere našega in tudi širšega območja.

Je delovna in vztrajna in se zavzema za zakonito delovanje na vseh področjih življenja.

Tudi sicer je osnovno poslanstvo Demokratične stranke upokojencev na
– ohranitvi pravne in socialne države
– na uresničevanju pravic starejše generacije
in skrbi za socialno varnost vseh slojev prebivalstva.

DeSUS pa je tudi stranka, ki združuje vse generacije in zagotavlja solidarnost med generacijami.

Stanka Premuš prepričana. da bi v slovenski politiki moralo delati več žensk, ne pa da je zastopanost žensk v slovenskem parlamentu na repu evropskih držav. Po njem mnenju, bi večja zastopanost žensk v parlamentu pripomogla k sprejetju bolj prijazne zakonodaje, ker ženske običajno iščemo praktične oziroma racionalne rešitve in izhode iz še tako nemogočih situacij.

Stanka Premuš ima dolgoletne izkušnje v državni upravi in je zagovornica jasne in nedvoumne zakonodaje, ki se lahko v praksi izvaja brez nepotrebnega administriranja. Tako za stranke postopkov kot za uslužbence javne uprave, torej izvajalce sprejete zakonodaje, je nadvse pomembno, kakšni zakoni se sprejemajo v državnem zboru.

Veliko se govori o zmanjšanju državnega aparata, še dodaja Stanka Premuš, po njenem mnenju je zmanjšanje števila ministrtstev, preštevilnih agencij in drugih javnih institucij nujna, ker je v času recesije treba poceniti delovanje države.

Potrebujemo preprosto in pregledno zakonodajo, ki se ne bo nenehno spreminjala. Pogoste spremembe zakonov so škodljive in so raj za tiste, ki se jim radi izmikajo.

Zapleteni in dolgotrajni upravni ali sodni postopki pa najbolj koristijo posameznikom in predvsem odvetnikom in človek dobi občutek, da želi pri nas interes kapitala prevladati nad zakonitostjo in poštenostjo, še dodaja Stanka Premuš.

Programske usmeritve DeSUS

Demokratična stranka upokojencev je sprejela volilni program stranke za obdobje 2012 – 2016 na svojem 8. kongresu na Bledu dne 21.10.2011. DeSus politiko, programske cilje in delovanje gradi na načelih socialne politike in pravne države.

V volilnem programu nakazujejo na nekatere usmeritve za svoje delovanje in sicer v 3 sklopih:

1. Za učinkovito gospodarstvo, kjer se podrobneje obravnavajo
– spremembe podjetniškega okolja : o tem nekaj več pozneje;
– upravljanje državnih podjetij,
– konsolidiranje javnih financ, bančništvo, javna naročila;
– posamezne gospodarske panoge, gradbeništvo, agroekonomija, ekologija, turizem itd.

2. Državna organiziranost in uprava Volilni program stranke predvideva
– spremembe razmerja med državnim zborom in državnim svetom in sicer ukinitev državnega sveta;
– ministrstva: zmanjšanje števila ministrstev do 10;
– zmanjšanje ali pa vsaj zaustavitev naraščanje števila agencij, zavodov, skladov;
– državna uprava: racionalizacija postopkov in hitrejše reševanje zadev;
– sodstvo:vsi deležniki- stranke, tožilci, sodniki in odvetniki bodo morali prevzeti aktivnejšo vlogo pri reševanju zadev:

3. Socialna država in negospodarske javne službe
– položaj delavcev;
– položaj starejših;
– sistem zdravstvenega varstva;
– vzgoja in izobraževanje;
– znanost in visoko šolstvo

Stanka Premuš se kot članica stranke čuti dolžna, da uresničujem programske cilje in naloge stranke in da spoštuje njen statut.
Povzeti želi tista področja iz programa stranke, za katera se bo še posebej zavzemala.

Osnovno poslanstvo DeSUS je ohraniti socialno državo in zagotoviti uresničevanje pravic starejše generacije in socialno varnost vseh slojev prebivalstva.
To na drugi strani zahteva izvedbo ukrepov za spodbujanje gospodarstva ter racionalno in učinkovito delovanje države in njenih podsistemov.

Zavzemala se bo:

ZA ohranitev socialne države, kjer bo delo postala vrednota.
ZA pokojnine in plače, ki morajo zagotavljati človeka dostojno in vredno življenje.
ZA družbo, ki bo temeljila na pravičnosti, poštenju, solidarnosti in medgeneracijskem sodelovanju.
ZA ohranitev z delom pridobljenih pravic upokojencev.

Delo je bilo in mora spet postati vrednota, ki zagotavlja človeka dostojno življenje.

Za pošteno delo mora biti izplačana poštena plača, da človek lahko dostojno živi, plačani pa morajo biti tudi prispevki za socialno varnost, kar pomembno vpliva na varnost vseh generacij.

Primeri neizplačevanja plač ali izplačevanja izjemno nizkih plač po eni strani onemogočajo dostojno življenje sedaj zaposlenih, ki bodo posledično imeli izjemno nizke pokojnine in bodo ostali na starost brez primerne socialne varnosti. Prikrajšana pa je tudi pokojninska blagajna.

Vse je še toliko težje, ker ostaja toliko mladih brezposelnih ali pa so na robu preživetja in niso sposobni pomagati svojim staršem, na drugi strani pa peščica posameznikov postaja bogata, nekateri tudi na sumljiv način. Na našem območju je nezaposlenost nad republiškim povprečjem.

Zmanjšati bo potrebno število brezposelnih oseb in tudi tistih, ki živijo pod pragom revščine. Po statističnih podatkih je pod pragom revščine čedalje več upokojencev.

Nadomestila za brezposelnost morajo vzpodbujati k iskanju zaposlitev in preprečiti se mora, da bi posamezniku socialne pravice zagotavljale boljši položaj, kot če bi delal.

Nezaposlene, ki prejemajo socialno pomoč in lahko delajo, bi lahko vključili v obvezna javna dela. Ljudi bo potrebno spet navaditi, da je vsako delo častno.

V stranki DeSus bodo zato zagovarjali striktno izvajanje delovnopravne zakonodaje – pa naj si gre za uveljavljanje delavskih pravic, zagotavljanja varstva pri delu ali plačevanja prispevkov za socialno varnost.

Od vplačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno je nenazadnje odvisna socialna varnost, ki se zagotavlja s starostno pokojnino, ki je osebna in temelji na vplačanih prispevkih

Stanka Premuš je prepričana, da je treba v našem sistemu nekaj korenito spremeniti in zagotoviti, da bo mlada generacija sploh dobila možnost za delo. Izobraževalne smeri bo po eni strani potrebno prilagoditi potrebam gospodarstva, po drugi strani pa omogočiti, da se mladim po končanem šolanju omogoči pripravništvo in delo, za katero so se izobraževali.

– problem izobraževanja izven domačega območja / Gimnazija Ormož:
Na našem območju pa se soočamo še s težavo, ker lahko otroci po osnovnošolskem izobraževanju nadaljujejo šolanje v domačem okolju le na na Gimnaziji Ormož , zato se bo potrebno truditi, da se priskrbi še tudi nekaj novih izobraževalnih programov.

Vso to uresničevanje programskih ciljev je odvisno od učinkovitega gospodarstva in zmanjšanja proračunskih izdatkov. Prizadevati si je treba:

ZA spremembe podjetniškega okolja z vzpodbudno davčno politiko, zmanjšanje obsega sive ekonomije, možnosti kreditiranja gospodarstva, spodbude za povečanje izvoza, podpori humanitarnim organizacijam, zagotavljanje take zakonodaje, ki bo omogočala pogoje in možnosti razvoja lokalnih območij.

DeSUS namerava spremembe podjetniškega okolja doseči tudi na eni strani z
vzpodbudno davčno politiko in po drugi strani z zaostreno disciplino pri pobiranju
davkov in prispevkov.

Na davčnem področju so spremembe sicer potrebne, vendar jih ne smemo vpeljevati iz popuslitičnih namenov, temveč le na podlagi strokovnih in argumentiranih razlogov. Potrebna je preprosta in razumljiva davčna zakonodaja, ki se ne sme nenehno spreminjati.

Pod vzpodbudno davčno politiko predvidevajo:

– uvedbo pavšalne obdavčitve za male podjetnike. Plačevanje davka po dejanskih prihodkih zahteva vodenje poslovnih knjig, za kar običajno mali podjetniki niso usposobljeni. Večina bi z veseljem plačala pavšalni znesek davka, samo da se razbremeni predpisane administracije.

– na novo bi presojali možnosti uveljavitve davčne olajšave za tehnološke posodobitve in za vlaganja v izobraževanje zaposlenih, pa tudi oprostitve za nova delovna mesta, za zaposlovanje brezposelnih in starejših od 50 let

– uveljavili bi davčne oprostitve za novoustanovljena podjetja in sicer za prvo leto poslovanja 100%; za drugo 75%; za tretje 50%; za četrto 25%.

Zaostriti bo treba disciplino pri pobiranju davkov in prispevkov.

Neizplačevanje plač in neplačevanje prispevkov za socialno varnost je pereč problem današnjega časa, saj vse preveč delodajalcev krši delovnopravne in davčne predpise.

Očitno je kaznovalna politika neuspešna ali pa se zakonodaja nedosledno izvaja. Izrekanje predpisanih glob ne zaustavi kršiteljev, nadaljni postopki pred sodiščem pa so prepočasni in zaenkrat neučinkoviti.

Pri upokojevanju velja, da se v delovno dobo šteje le obdobje, za katero so bili plačani prispevki, zato bo ta problematika še dolga leta aktualna, najbolj pa takrat, ko se bodo posamezniki upokojevali.

Zmanjšati je treba obseg sive ekonomije, za kar je potrebna ostrejša kaznovalna politika, večja osveščenost vseh nas in pa politična volja za spremembe.

„Šušmarsta“ preprosto ne bo, če na drugi strani ne bo nikogar, ki bi koristil take usluge.
Vzpostaviti bo potrebno možnosti kreditiranja gospodarstva in vpeljati vzpodbude za povečanje izvoza. Naš gospodarski trg je premajhen in slovenskim podjetjem je treba olajšati vstop na tuje trge tudi s pomočjo kreditov ali pridobitve garancij.

Lokalni interesi:
Za naše lokalno območje pa je tudi pomembna zagotovitev take zakonodaje, ki bo omogočala pogoje in možnosti razvoja lokalnih območij. Dolgotrajni birokratski postopki ali neurejenost posameznega področja so lahko ovira v razvoju.
”Če bo izvoljena”, pravi Stanka Premuš, ”bom kot poslanka pomagala urejati tudi zadeve, ki so pomembne za razvoj našega območja, pa naj si gre za prizadevanja za pridobitev novih tovarn ali obratov, ki bi nudili možnost zaposlovanja našega prebivalstva, ali za pridobitev izobraževalnih programov k ormoški gimnaziji in pa za čim hitrejši pričetek gradnje hitre ceste do Ptuja”.

In za zaključek:

Na koncu pa Stanka PREMUŠ povzema še tiste točke, za uresničevanje katerih se bo še posebej zavzemala, in ki so po njenem mnenju ključne za ZA VARNO PRIHODNOST:

ZA spremembe podjetniškega okolja z vzpodbudno davčno politiko, zmanjšanje obsega sive ekonomije, možnosti kreditiranja gospodarstva, spodbude za povečanje izvoza, podporo humanitarnim organizacijam, zagotavljanje take zakonodaje, ki bo omogočala pogoje in možnosti razvoja lokalnih območij.

ZA ohranitev socialne države, kjer bo delo postala vrednota.

ZA družbo, ki bo temeljila na pravičnosti, poštenju, solidarnosti in medgeneracijskem sodelovanju.

ZA pokojnine in plače, ki morajo zagotavljati človeka dostojno in vredno življenje.

ZA ohranitev z delom pridobljenih pravic upokojencev.

ZA ohranitev javnega zdravstva in šolstva.

ZA zmanjšanje števila ministrstev, agencij in drugih (ne)potrebnih služb, državljanom bolj učinkovito državno upravo, z odpravo nepotrebnih birokratskih ovir in poenostavitvijo upravnih postopkov.

ZA povečanje samooskrbe z doma pridelano zdravo hrano.

ZA take zakonodajne spremembe, ki bodo onemogočale zlorabe poslovanj in izkoriščanje delavcev z neizplačevanjem plač in neplačevanjem prispevkov za socialno varnost.

ZA večjo zastopanost žensk na vseh področjih

ZA skupno iskanje rešitev, ki bodo izboljšale naš položaj, brez delitve na leve in desne in neplodne razprave o preteklosti.

Stanka Premuš je odločno

PROTI prevladi kapitala nad socialno družbo.
PROTI nespoštovanju zakonov in privilegijem.
PROTI znižanju odstotka pokojnine od povprečne plače.

Na predstavitvi kandidatke: Ivan Vajda, predsednik OO DeSuS in predsednik Volilnega štaba; Mirko Novak, podpredsednik stranke; mag.Stanka Premuš, kandidatka za poslanko; Vera Vrbnjak, podpredsednica stranke (Foto: Karolina Putarek)

mag. Stanka Premuš, kandidatka za poslanko (Foto: Karolina Putarek)

Avtorica naslovne fotografije Karolina Putarek